Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka i słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-PNJWGS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka i słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10,

FW1_U01,

FW1_K01,

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej języka włoskiego na poziomie zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi C1 w skali biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ) pod koniec pierwszego roku studiów.

Literatura:

Do części gramatycznej: (Dr. Regagliolo)

prowadzący będzie dostarczał materiały potrzebne do uczestnictwa w zajedziach

Do części praktycznej: (Dr. Bellifemine)

Zamora P., Alessandro A. Ioppoli E., Simone F. (2006): Hai voluto la bicicletta... Esercizi su fraseologia e segnali discorsivi per studenti di italiano L2/LS; Guerra Edizioni;

Oryginalne teksty z czasopism i magazynów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 punkty ects = ok. 75 godzin

Udzial w zajeciach = 30 godz.

Przygotowanie do zajec = 40 godz.

Konsultacje = 5 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Student zdobył zaawansowana wiedzie z języka włoskiego we wszystkich umiejętnościach lingwistycznych oraz na praktyczno-funkcjonalnym poziomie. Student poprawnie posługuje się słownictwem i określonymi strukturami w formalnym jaki i nieformalnym języku. Student ma zdolność poprawnego komunikowania się w języku włoskim, posługując się bardziej złożonymi strukturami nawet w kontekście i nieoczekiwanych sytuacjach. Student ma możliwość posługiwania się językiem i komunikowania się z rodzimymi jak i nie rodzimymi użytkownikami języka, w większości komunikacyjnych sytuacji. Student osiągną znaczące umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają mu prace samodzielną jak i w grupach, zdając sobie sprawę z lingwistycznych i kulturalnych różnic kraju

OPIS ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

FW1_W10

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student osiągną przeciętną znajomość języka na poziomie C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę dobrą: student osiągną dobrą znajomość języka na poziomie C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę bardzo dobrą: student osiągną bardzo dobrą znajomość języka na poziomie C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

FW1_U01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student posiada podstawową znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie C1

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie C1

na ocenę bardzo dobrą: student posiada bardzo dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie C1

FW1_K01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student spełnia podstawowe wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie C1

na ocenę dobrą: student spełnia prawie wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie C1

na ocenę bardzo dobrą: student spełnia wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie C1

Część 1: gramatyka

-krótki sprawdzian – cotygodniowo (70% całkowitej oceny)

- 2 duże sprawdziany (30% całkowitej oceny)

By zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać 3 na 5 punktów

Dwie usprawiedliwione nieobecności są dozwolone

N.B. Dwa nie odbyte krótkie sprawdziany podczas dwóch usprawiedliwionych nieobecności mogą być zaliczone na koniec semestru. Nie będzie możliwość zaliczenia więcej niż dwóch krótkich sprawdzianów na koniec semestru .

N.B.

By zaliczyć część gramatyczna i praktyczną student musi zaliczyć obie części ( 3/5 + 3/5 ). Ocena z każdej części stanowi 50% całkowitej oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)