Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-SemMgr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W01

FW2_W03

FW2_W05


FW2_U02

FW2_U03

FW2_U07


FW2_K01

FW2_K03

FW2_K05
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna i rozumie:

- zna w pogłębionym stopniu terminologię, metodologię i teorie

wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu

synchronicznym, jak i diachronicznym.

- posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury i historii

literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią,

metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie.

- zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych

tekstów mówionych i pisanych.

Absolwent potrafi:

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, sprawnie

posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych,

opracowania naukowe etc.).

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne

opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.

- Posiada umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania

argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego

formy pisemne w języku polskim lub obcym; formy te i ich styl potrafi też

rozpoznawać i rozróżniać.

Absolwent jest gotów do:

- prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z

wykonywaniem pracy/aktualnego zadania.

- uznawania wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego studiowanego

obszaru oraz epoki.

-aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach

- aktywność

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy

- przeczytanie zaleconych lektur

- przedstawienie planu pracy oraz bibliografii (po I semestrze)

- przedstawienie zarysu I rozdziału (po II semestrze)

- przedstawienie II rozdziału (po III semestrze)

- zarchiwizowanie pracy w APD (po IV semestrze).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)