Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-SemMgrZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05

FW2_U02

FW2_U03

FW2_K01

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych, w szczególności tekstów naukowych niezbędnych w procesie tworzenia pracy magisterskiej (FW2_W05); potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje potrzebne do przygotowania pracy magisterskiej, potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.) (FW2_U02); potrafi wykorzystywać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekuna naukowego (FW2_U03); jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z tworzeniem pracy magisterskiej (FW2_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- aktywny udział w zajęciach

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy

- przeczytanie zaleconych lektur

- przedstawienie planu pracy oraz bibliografii (po I semestrze)

- przedstawienie zarysu I rozdziału (po II semestrze)

- przedstawienie II rozdziału (po III semestrze)

- przedstawienie całej pracy (po IV semestrze: trzy rozdziały, wstęp i zakończenie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

5 ECTS


5 ECTS = 125 h

30 h – aktywny udział w zajęciach

25 h – przygotowanie do referatów i prezentacji cząstkowych wyników przygotowań dysertacji magisterskiej

60 h – pisemne przygotowywanie rozprawy magisterskiej w języku włoskim

10 h – poszukiwanie i gromadzenie koniecznych materiałów lekturowych


Efekty uczenia się

Absolwent kursu zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych, w szczególności tekstów naukowych niezbędnych w procesie tworzenia pracy magisterskiej (FW2_W05); potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje potrzebne do przygotowania pracy magisterskiej, potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.) (FW2_U02); potrafi wykorzystywać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekuna naukowego (FW2_U03); jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z tworzeniem pracy magisterskiej (FW2_K01).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie służy poszukiwaniom badawczym pod kierunkiem Promotora w celu przygotowania rozprawy magisterskiej w języku włoskim w jednej z wybranych dyscyplin: literaturoznawstwo lub językoznawstwo.

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa włoskiego.

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)