Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuchnia włoska: historia i kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-3-KWlos
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kuchnia włoska: historia i kultura
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W17

F1_U08

F1_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2, podstawowa wiedza o geografii Włoch.

Pełny opis:

Kurs rekonstruuje najważniejsze momenty jednego z najważniejszych czynników tożsamości włoskiej kultury: kuchni. Począwszy od początków włoskiej kultury kulinarnej będą analizowane jej przemiany, ewolucja i charakterystyka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii kulinarnej Włoch [F1_W17], potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym i wykazując zrozumienie różnych etapów rozwoju kuchni włoskiej [F1_U08], jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch w kontekście historii kulinarnej [F1_K05].

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

Student posiada dostatecznie rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne

Na ocenę dobrą:

Student posiada dobrze rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji

Na ocenę bardzo dobrą:

Student posiada znakomicie rozwiniętą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15844
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs rekonstruuje najważniejsze momenty jednego z najważniejszych czynników tożsamości włoskiej kultury: kuchni. Począwszy od początków włoskiej kultury kulinarnej będą analizowane jej przemiany, ewolucja i charakterystyka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15844
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs rekonstruuje najważniejsze momenty jednego z najważniejszych czynników tożsamości włoskiej kultury: kuchni. Począwszy od początków włoskiej kultury kulinarnej będą analizowane jej przemiany, ewolucja i charakterystyka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Leonardo Masi
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15844
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia, samodzielna praca w domu - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs rekonstruuje najważniejsze momenty jednego z najważniejszych czynników tożsamości włoskiej kultury: kuchni. Począwszy od początków włoskiej kultury kulinarnej będą analizowane jej przemiany, ewolucja i charakterystyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)