Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka włoskiego dla dzieci dwujęzycznych i dwukulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-NJW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka włoskiego dla dzieci dwujęzycznych i dwukulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_U10,

FW2_K04,

FW2_K05

Wymagania wstępne:

Kurs dla Studentów zakwalifikowanych na studia II stopnia na filologii włoskiej.

Pełny opis:

Podstawowym celem niniejszego kursu jest przedstawienie teoretycznych informacji związanych z dwu- i wielojęzycznością, poczynając od definicji podstawowych pojęć, kończąc na opisie i wynikach najnowszych badań w te dziedzinie. Omówione zostaną również zagadnienia związane z metodologią nauczania i pracy dydaktycznej w grupach składających się z dzieci dwujęzycznych.

Ponadto, wiadomości teoretyczne uzyskane w czasie trwania kursu będą weryfikowane przez Studentów w praktyce. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Fundacją Bottega Italiana, która prowadzi w Warszawie zajęcia języka włoskiego dla dzieci z rodzin polsko-włoskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu Student jest przygotowany do nauczania języka włoskiego w grupach dzieci dwujęzycznych (FW2_U10). Jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student musi wykazać się bardzo dobrym przygotowaniem do nauczania języka włoskiego jako obcego u dzieci dwujęzycznych (FW2_U10). Jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Na ocenę dobrą (4) Student musi wykazać się dobrym przygotowaniem do nauczania języka włoskiego jako obcego u dzieci dwujęzycznych (FW2_U10). Jest w stopniu zadowalającym gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Na ocenę dostateczną (5) Student musi wykazać się dość dobrym przygotowaniem do nauczania języka włoskiego jako obcego u dzieci dwujęzycznych (FW2_U10). Jest w stopniu dostatecznym gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04). (FW2_K05), oraz do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tych zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z dwujęzycznością w oparciu o najważniejsze publikacje w tej dziedzinie, jak również w odniesieniu do wyników najnowszych badań. Wiedza teoretyczna analizowana będzie również w odniesieniu do obserwacji zajęć językowych dla dzieci dwujęzycznych, prowadzonych przez warszawską fundację Bottega Italiana.

Literatura:

Francois Grosjean (2002): wywiad online https://www.francoisgrosjean.ch/interview_en.html

Francois Grosjean (2008): Studying bilinguals. Oxford University Press.

Barry McLaughlin (1984): Second-Language Acquisition in Childhood. Vol. 1, Preschool children. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Agnieszka Otwinowska (2015): Na drodze ku wiolojęzyczoności - rozwijanie słownictwa uczniów na podstawie języka angielskiego

Agnieszka Otwinowska (2018): Wielojęzyczni uczniowie: gdzie jest ich miejsce w polskiej szkole? Języki Obce w Szkole 3: 77-85.

Agnieszka Otwinowska, Karolina Mieszkowska, Marta Białecka-Pikul,Marcin Opacki & Ewa Haman (2018): Retelling a model story improves the narratives of Polish-English bilingual children, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI:10.1080/13670050.2018.1434124

Wymagania wstępne:

W tym semestrze zajęcia obejmują współpracę z fundacją Bottega Italiana w Warszawie oraz z Niepublicznym Przedszkolem UKSW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 10 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 10 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)