Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy kultury antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-ElemKuAn-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury antycznej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA: F1_W02, F1_W07, F1_W09, F1_W10, F1_W11, F1_W12, F1_W13, F1_W17, F1_W20

UMIEJĘTNOŚCI: F1_U01, F1_U02, F1_U03, F1_U05, F1_U06, F1_U10, F1_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: F1_K01, F1_K05, F1_K06, F1_K07

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone najważniejszym zagadnieniom z zakresu kultury świata grecko-rzymskiego, począwszy od czasów mykeńskich aż do czasów późniejszego cesarstwa.

Pełny opis:

Co to jest kultura antyczna? Zarys problematyki

Kultura minojska i mykeńska

Kultura Wieków Ciemnych. Grecja Homerowa

Narodziny cywilizacji polis

Sympozjon - biesiada arystokratyczna

Sport w kulturze starożytnych Greków

Sztuka grecka w okresie archaicznym i klasycznym

Złoty wiek Aten (V w. p.n.e.)

Teatr grecki: przedstawienia, aktorzy i widzowie.

Religia polis

Cywilizacja polis w okresie hellenistycznym

Hellenistyczna sztuka grecka

Kultura Etrusków

Primordia urbis: (mityczne) początki Rzymu

Topografia wczesnego Rzymu

Republika rzymska: struktura władzy i kariera urzędnicza

Życie codzienne w Rzymie republikańskim

Ludzie i bogowie: kult publiczny w Republice rzymskiej

Architektura i sztuka rzymska w okresie Republiki

Społeczeństwo rzymskie w okresie Cesarstwa

Architektura i sztuka Cesarstwa

Starożytne kulty misteryjne

Początki chrześcijaństwa

Sztuka późnej starożytności

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2011.

A. Giardina, Człowiek Rzymu, Warszawa 1997.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Torun 2002.

R. Chodkowski, Teatr grecki, Lublin 2004.

J. Ciechanowicz, Cień Minotaura, Warszawa 1996.

M.I. Finley, Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.

M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1978.

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1997.

A. G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990.

M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999.

M. Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

J. G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003.

W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

J. Łanowski, Święte igrzyska olimpijskie, Poznań 2000.

D. Musiał, Antyczne korzenie chrześcijanstwa, Warszawa 2001.

B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2007.

C. Reinsberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998.

D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Warszawa 2010.

A. Swiderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974.

J.P. Vernant, Człowiek Grecji, Warszawa 2000 (pozycja dostępna jedynie w materiałach prowadzącego)

P. Veyne, Historia życia prywatnego. t. I Od cesarstwa rzymskiego do roku tysięcznego, Wrocław 2005 (trzy pierwsze rozdziały: 1. Cesarstwo Rzymskie, 2. Zmierzch strożytności, 3. Życie prywatne i architektura mieszkalana w Afryce rzymskiej).

P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008.

P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, Warszawa 2003.

M. Wecowski, Sympozjon, czyli wspólne picie, Warszawa 2011.

L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje staroytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych.

Posiada podstawową wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym

Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki.

Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką.

Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.).

Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, źródła rękopiśmienne etc.).

Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc.

Posługuje się poprawną terminologią naukową.

Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo, kulturo lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość.

Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

I SEMESTR:

Warunkiem zaliczenia jest pisemne zgłoszenie prowadzącemu tematu pracy rocznej wraz z wybraną bibliografią (zob. niżej).

II SEMESTR:

Pisemna praca roczna - 40 % oceny końcowej

Praca powinna być poświęcona wąskiemu zagadnieniu z zakresu kultury grecko-rzymskiej i nie powinna przekraczać 5 stron A4 (Times New Roman 12p., odstęp 1,5) nie licząc bibliografii.

Egzamin ustny - 60 % oceny końcowej

Egzamin obejmuje dwa pytania sprawdzające wiedzę z zakresu zagadnień poruszonych podczas zajęć lub zawartych w literaturze podstawowej

Szczegółowy opis wymagań:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (zob. niżej).

Ocena dostateczna

WIEDZA: Student zna terminologię podstawową z zakresu kultury grecko-rzymskiej, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych. Posiada podstawową wiedzę o kulturze antycznej, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym. Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne etc.). Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc. Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie może nieść wielokulturowość i wielonarodowość.

Ocena dobra.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki. Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką. Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Posługuje się poprawną terminologią naukową.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Ocena bardzo dobra.

Ocenę b. dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (np. Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.). Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

K. SPOŁECZNE: Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Robert Pawlik
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest wybranym zagadnieniom z zakresu kultury greckiej, hellenistycznej i rzymskiej oraz ich trwaniu w kulturze średniowiecznej i nowożytnej Europy.

Literatura:

LEKTURY PODSTAWOWE:

Wergiliusz, Eneida. tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1998

Wergiliusz, IV Ekloga

Dante Alighieri, Monarchia, przeł. W. Seńko, Kęty 2002.

T.S. Eliot, Wergiliusz i świat chrześcijański, tłum. H. Pręczkowska [w:] Szkice literackie, Warszawa 1963, s. 245-260

E. Peterson, Cesarz August w ocenie starożytnego chrześcijaństwa. Przyczynek do teologii politycznej, tłum. P. Napiwodzki, Czterdzieści i Cztery 7 (2013), s. 87–101.

Księga Daniela

Apokalipsa św. Jana

Lektury uzupełniające:

M. Tanner, The Last Descendant of Aeneas: The Hapsburgs and the Mythic Image of the Emperor, New London 1993.

Harald Fuchs, Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt, Berlin 1938.

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.