Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kultury antycznej (i ich recepcaja w kulturze w kulturze współczesnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-ElemKuAn-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury antycznej (i ich recepcaja w kulturze w kulturze współczesnej)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W03 FK1_W05

FK1_U02

FK1_K03

Wymagania wstępne:

Poziom podstawowy. Brak.

Skrócony opis:

Zajecia poświęcone najważniejszym aspektom kultury starożytnej Grecji, z akcentem na kulturę Vwiecznych Aten.

Pełny opis:

Uwarunkowania geograficzne, zasoby materialne świata greckiego

Kultura minojska i mykeńska

Kultura Wieków Ciemnych. Grecja Homerowa

Narodziny cywilizacji polis

Sympozjon - biesiada arystokratyczna

Sport w kulturze starożytnych Greków

Sztuka grecka w okresie archaicznym i klasycznym

Prawo w starożytnej Grecji, sądownictwo ateńskie

Religia polis

Cywilizacja polis w okresie hellenistycznym

Hellenistyczna sztuka grecka

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2011.

A. Giardina, Człowiek Rzymu, Warszawa 1997.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Z. Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Torun 2002.

R. Chodkowski, Teatr grecki, Lublin 2004.

J. Ciechanowicz, Cień Minotaura, Warszawa 1996.

M.I. Finley, Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000.

M. Grant, Mity rzymskie, Warszawa 1978.

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1997.

A. G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990.

M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999.

J. G. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003.

W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

J. Łanowski, Święte igrzyska olimpijskie, Poznań 2000.

B. Patzek, Homer i jego czasy, Warszawa 2007.

C. Reinsberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998.

D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Warszawa 2010.

A. Swiderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974.

P. Vidal-Naquet, Czarny łowca, Warszawa 1983

P. Veyne, Historia życia prywatnego. t. I Od cesarstwa rzymskiego do roku tysięcznego, Wrocław 2005 (trzy pierwsze rozdziały: 1. Cesarstwo Rzymskie,

P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008.

M. Wecowski, Sympozjon, czyli wspólne picie, Warszawa 2011.

L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje staroytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych.

Posiada podstawową wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym

Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki.

Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką.

Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.).

Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, źródła rękopiśmienne etc.).

Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc.

Posługuje się poprawną terminologią naukową.

Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo, kulturo lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość.

Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy (pytania otwarte i zamknięte)

Szczegółowy opis wymagań:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (zob. niżej).

Ocena dostateczna

WIEDZA: Student zna terminologię podstawową z zakresu kultury grecko-rzymskiej, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych. Posiada podstawową wiedzę o kulturze antycznej, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Zna podstawowe problemy związane z religiami starożytnymi, ich miejscem w kulturze i życiu politycznym. Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne etc.). Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc. Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. Zdaje sobie sprawę z wartości, jakie może nieść wielokulturowość i wielonarodowość.

Ocena dobra.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Dostrzega i rozumie powiązania istniejące pomiędzy filologią klasyczną a orientalistyką (Altorientalistik), biblistyką, historią, archeologią, antropologią, etnologią, teorią literatury, historią filozofii czy nauki. Posiada podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością klasyczną i ich związkach z ogólnie rozumianą humanistyką. Posiada podstawową wiedzę z dziedziny teorii i antropologii kultury, zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologii klasycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Posługuje się poprawną terminologią naukową.

K. SPOŁECZNE: Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.

Ocena bardzo dobra.

Ocenę b. dobrą otrzymuje student, który spełnia wszelkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto spełnia następujące warunki.

WIEDZA: Zna najnowsze odkrycia i rozumie ich znaczenie dla dyscypliny (np. Oxyrrhynchus Project, odkrycia archeologiczne etc.). Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwrażliwieniem na obecność lub przetwarzanie elementów kultury antycznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownej metodologii, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metodologii.

Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.

K. SPOŁECZNE: Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Robert Pawlik
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pierwszy semestr zajęć poświęcony jest Atenom. Celem jest uzyskanie synoptycznego spojrzenia na półwiecze największego rozkwitu polis Ateńczyków, poczynając od wojen perskich aż po wojnę peloponeską. Kulturę starożytnych Aten będziemy omawiać pod kątem polityki, ekonomii, religii oraz sztuki. Omówiona zostanie geneza ustroju demokratycznego, Ateny jako imperium morskie i potęga militarna oraz miasto, którego siła manifestuje się również w architekturze i uroczystościach religijnych. Nieustannie towarzyszyć nam będzie świadomość „historii recepcji” ateńskich osiągnięć, które w wielu wypadkach nadal wywierają wypływ na świat współczesny.

Literatura:

Ajschylos, Persowie

Ustrój polityczny Aten, przekł. M. Borowska, K. Holzman, [w:] Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i hellenizmu, oprac. A. Mączakowa, Warszawa 1983, s. 185-196.

Tukidydes, Wojna Peloponeska

B. Constant, Wolność starożytnych i nowożytnych,

P. Vidal-Naquet, Zrozumieć demokrację i obywatelskość. Dziedzictwo grecko-rzymskie, Warszawa 2007.

M.H. Hansen, Demokracja Ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999.

V. Azoulay, The Tyrant-Slayers of Ancient Athens. A Tale of Two Statues, Oxford 2017. B. Fehr, Les Tyrannoctones, Peut-on élever un monument à la démocratie, Paris 1989.

R. Garland, The Pieraeus, London 1987.

G. E. M. de Ste. Croix, The Character of the Athenian Empire. Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte, vol. 3, no. 1, 1954, s. 1–41.

M. Beard, Partenon, Poznan 2018.

L.B. Zaidman, Grecy i ich bogowie, Warszawa 2008.

Platon, Timajos-Kritiasz (wybór)

Plutarch, Likurg

R.Kulesza, Sparta w V-IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw

Pełny opis:

jw

Literatura:

jw

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin w kontekcie bezpośrednim, 20 godzin przygotowania (lektura tekstów, ewt. materiały cyfrowe)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajecia poświęcone najważniejszym aspektom kultury starożytnej Grecji, z akcentem na kulturę Vwiecznych Aten.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Uwarunkowania geograficzne, zasoby materialne świata greckiego

Kultura minojska i mykeńska

Kultura Wieków Ciemnych. Grecja Homerowa

Narodziny cywilizacji polis

Sympozjon - biesiada arystokratyczna

Sport w kulturze starożytnych Greków

Sztuka grecka w okresie archaicznym i klasycznym

Prawo w starożytnej Grecji, sądownictwo ateńskie

Religia polis, nowe bóstwa, etc.

Ośrodki kultowe i kwestia świąt panhelleńskich; wyrocznie

anchisteia hieron, oikeioi i otheinoi

Armia grecka, problemy taktyki wojennej

Literatura:

Literatura sprecyzowana w opisie ogólnym.

Wymagania wstępne:

Nd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)