Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres archaiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-HisLitGrA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury greckiej - okres archaiczny
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W02, FK1_U01, FK1_K01Wymagania wstępne:

Nd. Poziom przedmiotu:podstawowy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z dziejami piśmiennictwa greckiego epoki klasycznej, z twórczością najwybitniejszych reprezentantów epoki archaicznej, w tym epików, liryków, logografów.

Wymagania wstępne:brak

Język prowadzenia: polski

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I semestr

1. epika grecka, w tym geneza gatunku

2. poematy homerowe

3. poezja Hezjoda

4.liryka grecka: gatunki, twórcy

5. logografia jońska

Literatura:

Literatura obowiązkowa (lista lektur):

Homer, Iliada, Odyseja (wydanie Biblioteki Narodowej)

Hezjod, Prace i dnie, Teogonia (przekład J. Łanowskiego)

Hymny homeryckie (przekład W. Lengauera), wybrane hymny

Liryka starożytnej Grecji w wydaniu J. Danielewicza

Wybór ód zwycięskich Pindara - na podst. przekładu M. Brożka i wydania A. Turyna

Wybrana bibliografia:

B. Bravo, E. Wipszycka, "Historia starożytnych Greków", Warszawa 1989.

M. Cytowska, H. Szelest, "Historia literatury starożytnej", Warszawa 2006.

W. Jaeger, "Paideia", przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

K. Kumaniecki, "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1975 lub nast. wyd.

J. Łanowski, M. Starowieyski, "Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana", Warszawa

1996.

H. Podbielski (red.), "Literatura Grecji starożytnej", t. 1-2, Lublin 2005.

T. Sinko, "Zarys historii literatury greckiej", t. 1-2, Warszawa 1959.

S. Stabryła, "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys", Wrocław 2002.

M.L. West "Wprowadzenie do metryki greckiej" Kraków, homini 2003

H. Podbielski "Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda" Lublin 1978

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WG: Posiada uporządkowana wiedzę o dominujących nurtach literackich i intelektualnych epoki klasycznej i jej związkach z epoką archaiczną. Rozumie szczególne uwarunkowania polityczne literatury tego okresu. Rozpoznaje uprawiane w tym okresie gatunki.

U (UW, UK): Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne pozwalające na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzględnieniem kwestii warsztatowych. Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opis zachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich. Rozumie znaczenie literatury okresu klasycznego dla kultury europejskiej.

U (UO): W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedzę merytoryczną i umiejętności metodologiczne pozwalające na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiających koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

K: student ma świadomość ograniczeń swojej wiedzy i konieczności jej stałego pogłębiania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

WG: Student dysponuje wiedzą na temat genezy i wyznaczników gatunkowych eposu bohaterskiego, potrafi wskazać widoczne w nim refleksy kultury oralnej. Rozpoznaje tak indoeuropejskie elementy epiki, jak i elementy, jakie zawdzięcza ona tradycjom bliskowschodnim. Potrafi wskazać charakterystyczne cechy epiki homeryckiej i hezjodejskiej, rozpoznaje unikatowość tej drugiej. Posiada wiedzę na temat struktury poematów epickich, stosowanych w nich technik narracyjnych, sposobu budowania postaci, metaforyki etc. Student rozpoznaje i potrafi zdefiniować gatunki poezji lirycznej, zna twórczość najważniejszych przedstawicieli liryki archaicznej, potrafi wskazać charakterystyczne cechy ich poetyki.

Student zdaje sobie sprawę ze specyfiki tradycji logograficznej.

WK: Zdaje sobie sprawę ze znaczenia twórczości Homera i Hezjoda, a także tradycji posthomeryckiej dla kultury europejskiej. Rozumie również znaczenie, jakie dla literatury europejskiej ma poezja archaicznej Grecji, a także znaczenie logografii dla rozwoju myśli historiograficznej.

U (UO, UW): Student dysponuje podstawowym aparatem pojęciowym a także wiedzą merytoryczną pozwalającymi na dokonanie prawidłowej analizy dzieła literackiego, w pracy potrafi uwzględnić jego kontekst historyczny, ale również jego szersze uwarunkowania kulturowe a nawet antropologiczne.

Student dysponuje w podstawowym zakresie metodologią pozwalającą na analizę i interpretację wybranego fragmentu dzieła, literackiego z danej epoki, samodzielny dobór argumentów w obronie zajmowanego stanowiska, a także umiejętnościami pozwalającymi na koherentne przedstawienie własnego poglądu w formie tak pisemnej, jak i ustnej.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Zajęcia w bezpośrednim kontakcie: 30 godzin.

Przygotowanie do zajęć, lektura tekstów w przekładzie, lektura opracować: 45 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z dziejami piśmiennictwa greckiego epoki klasycznej, z twórczością najwybitniejszych reprezentantów epoki archaicznej, w tym epików, liryków, logografów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. epika grecka, w tym geneza gatunku

2. poematy homerowe:

a. poetyka - zarys problematyki

b. bohater - model

c. struktura

d. świat bogów-świat ludzi

e. poematy jako źródło wiedzy historycznej

3. poezja Hezjoda

4.liryka grecka: gatunki, twórcy

5. logografia jońska

Literatura:

Literatura obowiązkowa (lista lektur):

Homer, Iliada, Odyseja (wydanie Biblioteki Narodowej)

Hezjod, Prace i dnie, Teogonia (przekład J. Łanowskiego)

Hymny homeryckie (przekład W. Lengauera), wybrane hymny

Liryka starożytnej Grecji w wydaniu J. Danielewicza

Wybór ód zwycięskich Pindara - na podst. przekładu M. Brożka i wydania A. Turyna

Wymagania wstępne:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin zajęć w kontakcie bezpośrednim, 45 godzin lektury tekstów w przekładzie, przygotowania do zajęć.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs stanowi prowadzenie w podstawowe problemy histori literatury greckiej do VI pne. wieku pne.

Pełny opis:

Kurs stanowi prowadzenie w podstawowe problemy histori literatury greckiej do VI pne. wieku pne. Dyskutowane są następujące zagadnienia:

1. epika grecka, w tym geneza gatunku

2. poematy homerowe, w tym: oralność,zagadnienie formularności, koncepcja bohatera, struktura poematów, ‘kwestia homerowa’, wymowa ideologiczna, poematy jako testimonia historyczne; narracja

3. poezja Hezjoda: koncepcja poety i twórczości, ja poetyckie, ideologia, struktura poematów

4.liryka grecka: gatunki, twórcy, specyfika

5. logografia jońska: specyfika, świadectwa

Literatura:

Literatura obowiązkowa (lista lektur):

Homer, Iliada, Odyseja (wydanie Biblioteki Narodowej)

Hezjod, Prace i dnie, Teogonia (przekład J. Łanowskiego)

Hymny homeryckie (przekład W. Lengauera), wybrane hymny

Liryka starożytnej Grecji w wydaniu J. Danielewicza

Wybór ód zwycięskich Pindara - na podst. przekładu M. Brożka i wydania A. Turyna

B. Bravo, E. Wipszycka, "Historia starożytnych Greków", Warszawa 1989.

M. Cytowska, H. Szelest, "Historia literatury starożytnej", Warszawa 2006.

W. Jaeger, "Paideia", przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

K. Kumaniecki, "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1975 lub nast. wyd.

J. Łanowski, M. Starowieyski, "Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana", Warszawa 1996.

H. Podbielski "Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda" Lublin 1978

S. Stabryła, "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys", Wrocław M.L. West "Wprowadzenie do metryki greckiej" Kraków, homini 2003

Wymagania wstępne:

nd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)