Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury greckiej II (klasyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-HisLitGrK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury greckiej II (klasyczny)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P_W01: FK1_W01, FK1_W02, FK1_W07,

P_W02: FK1_W02, FK1_W05

P_U01: FK1_U04,FK1_U05, FK1_U06,

P_K01: FK_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z dziejami piśmiennictwa greckiego epoki klasycznej, z twórczością najwybitniejszych tragediopisarzy, komediopisarzy, historyków, filozofów i mówców.

Wymagania wstępne:brak

Język prowadzenia: polsk

Pełny opis:

1) dramat (geneza i rozwój, tragediopisarze: Ajschylos, Sofokles, Eurypides);

2) komedia staroattycka (Arystofanes);

3) historiografia (Herodot – założenia programowe i ideowe, źródła; Tukidydes – cele historiografii, krytycyzm; Ksenofont);

4) ruch sofistyczny;

5) dialogi Platona;

6) teoria sztuki Platona;

7) Platon i Izokrates (filozofia i retoryka jako konkurencyjne ideały wychowawcze);

8) mówcy attyccy;

9) twórczość Arystotelesa.

Literatura:

Ajschylos, wszystkie dramaty

Sofokles, wszystkie dramaty

Eurypides, Medea, Elektra, Hipolit, Bachantki, Trojanki, Herakles, Dzieci Heraklesa, Ifigenia w Taurydzie

Gorgias: Obrona Palamedesa, Pochwała Heleny

Arystofanes, Chmury, Żaby; jedna komedia spośród czwórki: Kobiety na zgromadzeniu ludowym, Ptaki, Plutos), jedna komedia z czwórki Rycerze, Osy, Lizystrata, Acharniacy

Demostenes: Mowa o wieńcu

Platon: Protagoras

Arystoteles: Poetyka, Etyka Nikomachejska I

Herodot: Dzieje I-III

Tukidydes: Wojna peloponeska I-II, V

Wybrana bibliografia:

B. Bravo, E. Wipszycka, "Historia starożytnych Greków", Warszawa 1989.

R.R. Chodkowski, "Teatr grecki", Lublin 2003.

R. R. Chodkowski, "Ajschylos i jego tragedie", Lublin 1994.

M. Cytowska, H. Szelest, "Historia literatury starożytnej", Warszawa 2006.

W. Jaeger, "Paideia", przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

M. Kocur, "Teatr antycznej Grecji", Wrocław 2001.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

K. Kumaniecki, "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1975 lub nast. wyd.

A. Lesky, "Tragedia grecka", Kraków 2006.

J. Łanowski, M. Starowieyski, "Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana", Warszawa

1996.

H.D.F. Kitto, "Tragedia grecka. Studium literackie", przeł. J. Margański, Kraków 2003.

H. Podbielski (red.), "Literatura Grecji starożytnej", t. 1-2, Lublin 2005.

J. de Romilly, "Tragedia grecka", Warszawa 1994.

T. Sinko, "Zarys historii literatury greckiej", t. 1-2, Warszawa 1959.

T. Sinko, "Literatura grecka",t. I, cz. 2, "Literatura

klasyczna (w. V-IV przed Chr.)", Kraków 1932.

S. Stabryła, "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys", Wrocław 2002.

O. Taplin, "Tragedia grecka w działaniu", Kraków 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada uporządkowana wiedzę o dominujących nurtach literackich i intelektualnych epoki klasycznej i jej związkach z epoką archaiczną. Rozumie szczególne uwarunkowania polityczne literatury tego okresu. Rozpoznaje uprawiane w tym okresie gatunki. Zdaje sobie sprawę ze znaczeniaprzewrotu sofistycznego i zmian społecznych epoki. Wykazuje zrozumienie dla złożoności twórczości dramatycznej, czy refleksji historiograficznej.

Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne pozwalające na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzględnieniem kwestii warsztatowych. Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opis zachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich. Rozumie znaczenie literatury okresu klasycznego dla kultury europejskiej. W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedzę merytoryczną i umiejętności metodologiczne pozwalające na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiających koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (dwa pytania): 100% za pośrednictwem platformy MS Teams

Szczegółowy opis wymagań:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

Ocena dostateczna:

1. F1_W: Rudymentarna wiedza z zakresu periodyzacji i poprawność terminologiczna. Student potrafi wymienić i datować najważniejszych autorów, krótko scharakteryzować ich twórczość. Student potrafi wymienić najważniejsze gatunki uprawiane w odnośnej epoce wraz z definiującymi konstantami. Student potrafi zdefiniować zjawiska intertekstualności, mimesis, emulatio i imitatio. Student zna najważniejsze testimonia intereferencji innych kultur, motywowanych historycznie modyfikacji kulturowych i współczesnych względem omawianych zjawisk prądów intelektualnych. Potrafi wskazać najważniejsze osiągnięcia odkrycia naukowe związane z omawianym okresem.

2. F1_U: student potrafi wskazać dystynktywne cechy poezji i prozy przedmiotowej epoki w analizowanym tekście, skonstruowac argumenty w obronie reprezentowanej tezy, a także potrafi wskazać najważniejsze pozycje literatury sekundarnej.

3. F1_K: student ma świadomość znaczenia literatury archaicznej i klasycznej i otwartego charakteru badań.

Ocena dobra:

W dodatku do sformułowanych powyżej (w odn. do oceny dost., tj. pkt. 1-3) wymagań, student spełnia następujące warunki:

4. F1_W: Wykazuje biegłość w periodyzacji, bez problemu datuje autorów i utwory, na przykładach wskazuje najważniejsze cechy poetyki i prozy epoki. Potrafi wypowiedzieć się na temat ewolucji gatunków, polemik teoretycznych związanych z praktyką mimesis, emulacji czy imitacji. Potrafi wskazać przykłady intertekstualności, przedstawić pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów z przywołaniem przykładów zaczerpnietych z kanonu lektur. W analizach posługuje się swobodnie odniesieniami do kultur ościennych, wskazuje ich slady w literaturze omawianego okresu. Potrafi przywołać przykłady późniejszego znaczenia autorów omawianego okresu. W jego wypowiedzi widać zainteresowanie aktualnym stanem dyskusji naukowej, świadomość najnowszych odkryć archeologicznych, etc.

5. F1-U: swoje poglądy przedstawia w jasny i koherentny sposób, posługując się poprawną literacką polszczyzną z niewieloma tylko kolokwializmami. Swoją wypowiedź ujmuje w poprawną formę, stosuje prawidłowe terminy fachowe. Jego wypowiedzi dowodzą umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego filologii. Potrafi wskazać ważniejsze opracowania sekundarne, wymienić najważniejsze tematy kontrowersji badawczych.

6. F1_K: Wykazuje wrażliwość na logikę wywodu i jego formę, wrażliwość na aktualność dziedzictwa antycznego i świadomość jego znaczenia dla kultury europejskiej.

Ocena bardzo dobra - w dodatku do spełnienia kryteriów sprecyzowanych w odniesieniu do oceny dobrej (tj. pkt. (1-3) oraz 4-6) student:

7. F1_W: odwołuje się do przykładów spoza kanonu lektur, w swoich eksploracjach wykorzystuje najnowszą literaturę badawczą, wykazuje pogłębioną znajomość genologii , teorii literatury a także omawianych autorów, ich twórczości, chęć i umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 sa prowadzone w formie e-learningu na platoformie teams.

Oto link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad9d2bd5b3a614e589bb20c758bf04690%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc9d0b1f-9857-4be8-95a4-b4fd5634c2e5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

wykazana w opisie ogólnym karty przedmiotu, z uwagi na pandemię część materiałów dostarczana przez Wykładowcę w jego czasie wolnym

Wymagania wstępne:

ukończony kurs Historii Literatury Łacińskiej I (okres republiki)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw

Pełny opis:

jw

Literatura:

jw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.