Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury łacińskiej I (okres republiki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-HisLitLIR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łacińskiej I (okres republiki)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza: FK1_W04, FK1_W05, FK1_W06

umiejętności: FK1_U05,F1_U03, FK1_U06,FK1_U07

kompetencje społeczne: FK1_K01, FK1_K05, FK1_K07

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z literaturą łacińską okresu archaicznego i wczesnej republiki, metodologią badań historycznoliterackich, terminologią z zakresu teorii literatury, zarys polityczno-społecznego kontekstu literatury powstałej w tym okresie, charakterystyka głównych nurtów historycznoliterackich, najważniejsze osiągnięć epoki w zakresie poezji, prozy i dramatu (retoryka, historiografia, piśmiennictwo filozoficzne, epistolografia, fabula praetexta, palliata, togata), wprowadzenie do twórczości głównych przedstawicieli poszczególnych dziedzin.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z kontekstem historyczno-polityczno społecznym dzieł literatury rzymskiej okresu republiki, głównymi kierunkami jej rozwoju lw obrębie epiki, poezji lirycznej, retoryki, historiografii i piśmiennictwa filozoficznego. Ukazany zostanie dorobek kanonicznych osiągnięć autorów rzymskich w poszczególnych dziedzinach literatury, ,szczególna uwaga zwócona zostanie na uwzględnienie greckich źródeł inspiracji a jednocześnie lukazanie oryginalnego rzymskiego charakteru omawianej literatury.

Przykładowe tematy:

1. Rozwój polityczno-społeczny Rzymu i rozwój języka łacińskiego. Pojęcie literatury łacińskiej i rzymskiej.

2. Początki twóczości w języku łacińskim (pieśni kultowe, rolnicze, prawo XII tablic, Annales pontifum,commentarii

atellana, Appiusz Klaudiusz Gnejusz Flaviusz.

3-4 Początki dramatu (Liwiusz Andronikus, Gnejusz Newiusz, Plaut Terencjusz). Pojęcia: fabula praetexta, palliata, togata.

5-6 Pisarstwo historyczne epoki archaicznej (F. Pictor,L. C. Alimentus,P.C. Scipio Africanus, M.P. Cato) oraz cyceronskiej: Salustiusz, Nepos, Cezar.

7. Publicystyka, retoryka,gramatyka i filologia w Rzymie do końca II w. p.n.e.

8. Koniec republiki - przemiany polityczne i społeczne oraz ich odzwierciedlenie w literaturze rzymskiej (Salllustiusz)

9-10. Poemat filozoficzny Lukrecjusza

11. Poetae Novi: P. V. Cato,C.L. Calvus,C.H.Cinna,G. V. Catullus

12-13 Poezja Katullusa

14.Warron-największy rzymski uczony

15. Cyceron i epoka cycerońska (oratorstwo,historiografia)

Literatura:

obowiązuje lektura polskich przekładów zachowanych dzieł autorów tego okresu (Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą, tłum. K. Kumaniecki, Wrocław 1971, Cezar, O wojnie galijskiej, tłum. E. Konik, Wrocław 1978, Nepos, Żywoty wybitnych mężów, opr. L. Winniczuk, Warszawa 1974, Lukrecjusz, O rzeczywistości, tłum. J. Krókowski, Wrocław 1956, Katullus, Poezje, tłum. A. Świderkówna, opr. M. Plezia, Wrocław 1962).

Opracowania:

M. Cytowska, H. Szelest, L. Rychlewska, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996;

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej,Wrocław 1976;

L. Rychlewska, Dzieje literatury rzymskiej, Wrocław 2005;

E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001;

I. Lewandowski, Historiografia rzymska, Poznań 2007.

J. Korpanty, Lukrecjusz- rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991;

M. Plezia, Twórczość filozoficzna Cycerona, Kraków 1983.

J. Styka J., Estetyka neoteryków (w:) Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej, Kraków 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada uporzadkowaną wiedzę na temat zabytków literatury łacińskiej epoki archaicznej, potrafi omówić początki twórczości w epoce królewskiej i republiki.

Zdaje sobie sprawę z zależności literackich i intelektualnych łączących literaturę rzymską z kulturą etruską oraz z hellenizacji literatury rzymskiej.

Dostrzega uwarunkowania polityczno-społeczne rozwoju publicystyki, retoryki i historiografii.

Poprawnie charakteryzuje twórczość dramatyczną, w tym komediową (zna podstawowe pojęcia dramatu rzymskiego: atellana, fabula praetexta, palliata, togata) oraz rozwój satyry jako swoistego gantunku literatury rzymskiej.

Zdaje sobie sprawe ze znaczenia kształcenia retorycznego, a także filozoficznego dla charakteru literatury okresu republiki.

Wykazuje zrozumienie dla twórczości "poetów nowych" (Katullus), Lukrecjusza, Cycerona Rozumie różnice w zakresie piśmiennictwa historycznego i biografistyki (Cezar,Salustiusz, Nepos)

Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne, pozwalajace na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzglednieniem kwestii warsztatowych.

Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opiszachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich.

Rozumie znaczenie literatury okresu archaicznego i republiki dla kultury europejskiej.

W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedze merytoryczna i umiejetnosci metodologiczne pozwalajace na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiajacych koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach +prace pisemne (50%), egzamin ustny (50 %)

Na ocenę bdb student musi wykazać się wiedzą opisaną we wszystkich efektach kształcenia opisanych dla przedmiotu a zwłaszcza dostrzegać uwarunkowania historyczno-literackie w powiązaniu z historyczno-społecznymi oraz wykazać się umiejętnościami analitycznymi.

na ocenę dobą student powinien wykazać się wiedzą podobną jak na bdb, jednak bez np. wysokich umiejętności analizy (F1_U03), może też wykazywać drobne uchybienia w terminologii (F1_W06 ).

na ocenę dostateczną student musi wykazać się realizacją dwóch efektów kształcenia z każdego zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Mniejszy zakres realizacji przypisanych do przedmiotu EK skutkuje oceną niedostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje wykład historii literatury łacińskiej I , tzw. literatury rzymskiej prowadzony w całości metodami e-learningu (wykłady w formie pisemnej, wskazówki bibliograficzne wraz z udostępnieniem części materiałów w formie skanów oraz inne formy wariantywne np. recenzje i nagrania.

W bieżącym roku akademickim po konsultacji z uczestnikami kursu wprowadzono pisemną formę zaliczenia: egzamin pisemny zamiast egzaminu ustnego. Arkusz zadań egzaminu pisemnego przeznaczony na 3 godziny pracy, będzie zawierał zadania analityczne i syntetyczne, dotyczące zjawisk literackich w starożytnym Rzymie. Pytania otwarte i zamknięte (w zakresie podstawowych pojęć koniecznych do analizy i syntezy) zarejestrowane zostaną w systemie Moodle. Przeprowadzenie egzaminu termin zerowy 8 czerwca 2020, godz. 15, terminy I i II 15 i 22.06. 2020. Termin poprawkowy ustalany indywidualnie nie później niż do końca sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae15884a40a2f4bd1bade086a3733f1c6%40thread.tacv2/conversations?groupId=229c15a7-d783-42b8-89a6-91b8c425ecdf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Treść zgodna z ogólnym opisem przedmiotu

Zajęcia w roku akademickim 2020/21 odbywają się na platformie Ms teams. Kod do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae15884a40a2f4bd1bade086a3733f1c6%40thread.tacv2/conversations?groupId=229c15a7-d783-42b8-89a6-91b8c425ecdf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Zgodne z ogólnym opisem przedmiotu

Literatura:

Zgodne z ogólnym opisem przedmiotu.

Z uwagi na sytuację pandemiczną część materiałów będzie dostarczana uczestnikom w formie skanów z zasobów bibliotecznych wykładowcy

Wymagania wstępne:

Zgodne z ogólnym opisem przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.