Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-PrakNauG-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W06

FK1_W08

FK1_U01

FK1_U03

FK1_U07

FK1_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego na poziomie absolwenta szkoły średniej.


Skrócony opis:

Nauka języka starogreckiego od podstaw. Poziom przedmiotu: podstawowy

Pełny opis:

Ćwiczenia. Nauka języka starogreckiego od podstaw.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo.

Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych

informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na

język polski.

Potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Na 5: Bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. W pełni rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Bardzo dobrze zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi w pełni korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do wykorzystania w pełni zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na 4: Dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Dobrze rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Dobrze zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi dobrze korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na 3: Wystarczająco zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Wystarczająco rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości. Wystarczająco zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo. Potrafi wystarczająco korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła. Potrafi wystarczająco wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski. Potrafi wystarczająco opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego. Jest gotów do wystarczającego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15721
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka języka starogreckiego od podstaw. Poziom przedmiotu: podstawowy

Pełny opis:

Nauka języka starogreckiego od podstaw. Wymagania wstępne: wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Literatura:

Podręczniki (do wyboru przez prowadzącego):

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, wyd. dowolne;

A. i K. Korusowie, Hellenike glotta, wydanie II;

Literatura uzupełniająca:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza).

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)