Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-PrakNauL-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W03

FK1_U02

FK1_U04

Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań merytorycznych np. znajomości podstaw języka - kurs PNJŁ 1 jest kurem podstawowym, jednak pożądane pozytywne nastawienie na intensywną naukę języka łacińskiego

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących, z naciskiem na analizę zjawisk fleksyjnych i składniowych, varietas methodorum - wykorzystanie metod zarówno gramatyczno-tłumaczeniowych, jak i "lingua per se illustrata" oraz metody dramy

Literatura:

K. Kumaniecki, "Słownik łacińsko-polski"

J. Korpanty, "Mały słownik łacińsko-polski".

Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (O. Jurewicz, L. Winniczuk, Żuławska). H. O

H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars I: Familia Romana

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W stopniu podstawowym zna i rozumie system języka łacińskiego, oraz jego słownictwo.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Zdobywane przez studentów umiejętności oraz wiedza będą kontrolowane i oceniane na bieżąco, przy pomocy krótkich sprawdzianów - zwłaszcza odpowiedzi ustnych.W drugim semestrze w zakres oceny wchodzi zaliczenie lektury 100 wersów Vulgaty

Na ocenę dostateczną student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany wyrazów. Zna składnię ACI. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do przełożenia prostych tekstów łacińskich na język polski bez poważnych błędów. Używa podstawowych łacińskich zwrotów językowych..

Na ocenę dobrą student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany wyrazów. Zna najważniejsze konstrukcje składniowe. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich na język polski bez poważnych błędów..Używa w odpowiednim kontekście podstawowych łacińskich zwrotów językowych.

Na ocenę bardzo dobrą student:

W stopniu podstawowym zna i rozumie system języka łacińskiego, oraz jego słownictwo.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.Używa biegle i w odpowiednim kontekście podstawowych łacińskich zwrotów językowych..

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4qkyItpst2X8trvK4XVgE-3Kk1n61xNC8ET9mTsd4AE1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=68c206d5-aa11-4ed0-b48a-79758fa768ef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla początkujących, z naciskiem na analizę zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

K. Kumaniecki, "Słownik łacińsko-polski"

J. Korpanty, "Mały słownik łacińsko-polski".

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS - aktywny udział w ćwiczeniach, czytanie i translacja (odpowiedzi ustne i pisemne)

2 ECTS - praca własna studenta, samodzielne rozwiązywanie zadań i testów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowa nauka języka łacińśkiego

Pełny opis:

Nauka języka łacińskiego od podstaw z naciskiem na fleksję gramatykę, składnię oraz translację. Zakres materiału według możliwości percepcyjnych grupy - zakłada się intensywny kurs całości gramatyki łacińskiej i translacji do końca roku akademickiego.

Literatura:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska

Język łaciński - podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, PWN

Hubert Wolanin, Gramatyka opisowa klasyczne łaciny w ujęciu strukturalnym, Kraków 2021.

Wymagania wstępne:

Uwagi zajęcia odbywają się 50% stacjoanrnie - poniedziałki g. 13.15 - 14.45 s. 329

oraz w e-learningu środy g. 9.45-11.15

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)