Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia klasyczna - warsztat badacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-WarszBad
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filologia klasyczna - warsztat badacza
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W01

FK1_W05

FK1_U03

FK1_U08

Wymagania wstępne:

zainteresowanie tematyką, status studenta I roku filologii klasycznej

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z zakresem filologii klasycznej na tle innych nauk o starożytności. Zaznajomienie studentów z podstawowymi narzędziami dostępnymi w sieci www. Poznanie w ogólnych zarysach historii filologii klasycznej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z zakresem i historią filologii klasycznej. Omówione będą zasady krytyki tekstu stosowane w filologii klasycznej, a także przedstawione nauki specjalistyczne, które wyrosły z filologii klasycznej: papirologia, epigrafika, mediewistyka, neolatynistyka, przedstawione metody i narzędzia badawcze (słowniki, zbiory tekstów, specjalistyczne czasopisma). W trakcie zajęć przedstawione będzie instrumentarium filologiczne dostępne w Internecie (bazy bibliograficzne, bazy tekstów, portale tematyczne).

Omówione zostaną relacje filologii klasycznej z nowoczesną teorią literatury, czy nowszymi metodami historycznymi.

Literatura:

Bibliografia (do wyboru):

-S. Małunowiczówna, Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej, Lublin 1960.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski Kraków 2018.

-E.A. Havelock, Przedmowa do Platona, tłum. P. Majewski, Warszawa 2007.

-W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia i M. Bednarczyk, Warszawa 2001.

-Wł. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

-J. Marouzeau, Pogadanki o łacinie. Tłum. M. Stępniewska, Lwów 1930.

-H.-I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. St. Łoś, Warszawa 1969.

-L.D. Reynolds, N.G.Wilson, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Warszawa 2009.

-J. E. Sandys, A short History of classical Scholarship form the sixth century B.C. to the present day, Cambridge 1905.

-A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1974.

-A. Świderkówna, M. Nowicka, Książka się rozwija, Wrocław 1970, 22008.

-Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Praca zbior. pod red. E. Wipszyckiej, t. 1–3, Warszawa 1979–1986.

- materiały od prowadzącego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1 - uczestnik posiada uporządkowaną wiedzę o terminologii stosowanej w dyscyplinie;

2 - dostrzega i zna miejsce filologii klasycznej pośród innych nauk o starożytności i dyscyplin humanistycznych.

3 - posiada podstawowa wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad starożytnością.

Umiejętności:

1 - uczestnik posiada umiejętności wyszukiwania i analizowania informacji (kwerendy bibliograficznej, bazy danych);

2 - posługuje się poprawną terminologią naukową;

3 - posiada umiejętność odnajdywania w świecie współczesnym dziedzictwa starożytnego.

Kompetencje:

1 - rozumie potrzebę stałego pogłębiania swej wiedzy;

2 - ma świadomość aktualności i ciągłości dziedzictwa kulturowego;

3 - ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

od roku 2020/2021:

student:

Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu filologii klasycznej, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

ETCS 4:

1 (godziny kontaktowe z wykładowcą)

1 (aktywny udział w zajęciach)

2 (praca własna)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę pisemne - test oraz prezentacja wybranego zagadnienia.

Standardowa skala ocen (5,0-2,0).

ocena bdb - zna podstawowe dane z dziejów filologii klasycznej, orientuje się, jakie miejsce zajmuje w kręgu nauk humanistycznych, jakie miejsce zajmuje w kręgu cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskiej, potrafi wymienić nazwiska największych polskich filologów i ośrodki naukowe, potrafi wskazać, jakie pomoce naukowe znajdują się dla filologów w sieci www.

ocena dobra - zna podstawowe dane z dziejów filologii klasycznej, orientuje się, jakie miejsce zajmuje w kręgu nauk humanistycznych, jakie miejsce zajmuje w kręgu cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskiej, potrafi wymienić nazwiska największych polskich filologów i ośrodki naukowe, potrafi wskazać, jakie pomoce naukowe znajdują się dla filologów w sieci www.

ocena dostateczna - ma orientację w dziejach filologii klasycznej, orientuje się, jakie miejsce zajmuje w kręgu nauk humanistycznych, jakie miejsce zajmuje w kręgu cywilizacji europejskiej i pozaeuropejskiej, potrafi wymienić nazwiska największych polskich filologów i ośrodki naukowe, potrafi wskazać podstawowe pomoce naukowe znajdują się dla filologów w sieci www.

ocena niedostateczna - nie zna dziejów filologii klasycznej, nie orientuje się, jakie miejsce wśród nauk humanistcznych zajmuje filologia klasyczna, nie potrafi wykazać, że filologia klasyczna ważna jest dla tożsamości europejskiej i kultury anglo-amerykańskiej na świecie, nie zna pomocy naukowych oferowanych filologom w sieci www.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia to swoisty wstęp do filologii klasycznej, jej historia i metodologia, ale także klucz do współczesnego literaturoznawstwa porównawczego. Oprócz historii filologii od czasów epoki hellenistycznej do dziś (ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiej klasyki) zostanie uwydatniona ciągłość motywów, wydarzeń, przenośni o znaczeniu fundamentalnym. Poruszone zostaną także najnowsze dzieje klasyki (ścieranie się poglądów na temat dziedzictwa klasycznego m.in. w ostatnich latach na uniwersytetach amerykańskich).

Pełny opis:

jak w opisie głównym przedmiotu oraz skróconym szczegółowym na bieżący semestr

Literatura:

jak w opisie głównym plus dostarczane przez wykładowczynie artykuły - wstępy do dyskusji min. z ksiażki pod redakcją B. Gaj, Antiquitate imbuti...

Wymagania wstępne:

Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym (stan na wrzesień 2021) , materiały mogą być udostępnianie przez aplikację MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHgxUY95ENlAb2N758hVQQ729FdYfxeNif1GvWVEAiCw1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30df719f-42c2-4ca2-8d84-62c1cd31f4c9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Od stycznia 2022 (ostatni miesiąc kursu) zajęcia odbywają się i stacjonarnie i online. Zamiast testu zaliczeniowego przewidziano przygotowanie prezentacji na zadany temat oraz wykonywanie na bieżąco ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - aktywne uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - praca własna studenta (przygotowanie prezentacji oraz powtórka wiedzy do sprawdzianu końcowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z obszarami, metodami i rodzajami materiałów pracy filologia klasycznego oraz wyrobienie umiejętności sprawnych poszukiwań badawczych i komunikacji z polskim i międzynarodowym środowiskiem filologii klasycznej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć w trzech obszarach:

1. charakter i materiały filologii klasycznej z uwzględnieniem neolatynistyki, bizantynistyki i neohellenistyki;

2. metodologia literaturoznawcza, językoznawcza, historyczna, filozoficzna, teologiczna, nauk o kulturze i religii;

3. historia filologii klasycznej w Polsce i na świecie

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

Uwagi: w semestrze zimowym 2022/23 zajęcia odbywają się stacjonarnie , poniedziałki g. 8 - 9.30 sala 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz zajęć

15 godz. pracy własnej (przygotowanie prezentacji)

5 godz. konsultacji

50 godz= 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)