Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-GramOpGr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30091
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W06,

FK1_U03

FK1_K01

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o systemie języka i opanowanie umiejętności pozwalających na analizę językoznawczą tekstów starogreckich.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - zasady akcentowania, fleksja (odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, przymiotników, stopniowanie przymiotników), składnia (funkcje przypadków, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Rozumie, czym jest gramatyka opisowa i czym różni się od gramatyki historycznej. Nabytą wiedzę z zakresu gramatyki wykorzystuje do doskonalenia swojego warsztatu translatorskiego. Posługuje się poprawną terminologią gramatyczną. Korzystając ze wskazówek prowadzącego, student potrafi przetłumaczyć zdanie greckie wspomagając się słownikiem. Biegle posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi (gramatyki, bazy elektroniczne).

Metody i kryteria oceniania:

Na 5: Student doskonale zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada dobrze ugruntowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Bezbłędnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Biegle posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 4,5: Student bardzo dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Sprawnie posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 4: Student dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną zazwyczaj poprawnie przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Sprawnie posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 3,5: Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną i z reguły dobrze się nią posługuje. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną bez większych błędów przekłada zdania greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Potrafi posługiwać się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 3: Student zna podstawową terminologię gramatyczną i potrafi się nią posługiwać. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe. Korzystając ze swej wiedzy gramatycznej identyfikuje podstawową strukturę zdania oraz rozumie jego podstawowy sens. Korzysta ze słownika i innych pomocy naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30091
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 55 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajmomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - zasady akcentowania, fleksja (odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, przymiotników, stopniowanie przymiotników), składnia (funkcje przypadków, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych).

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia odbywają się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30091
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 5 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajmomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji czasowników i składni zdań złożonych.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - fleksja czasowników, znaczenie poszczególnych kategorii werbalnych, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia odbywają się w formie e-learningu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)