Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-GramOpGr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30091
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W06,

FK1_U03

FK1_K01

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Skrócony opis:

gramatyczny system języka gerckiego

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z podstawami gramatyki opisowej języka greckiego;

I semestr fonetyka i fonologia, morfologia, w tym

fleksja nominalna

fleksja werbalna

II semestr: syntaksa, w tym syntaksa zadania złożonego (typy zdań podrzędnych, participia w funkcjach syntaktycznych, etc.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego, w tym przede wszystkim morfologii i składni. Rozumie, czym jest gramatyka opisowa, zna jej cele i ograniczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Na 5: Student doskonale zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada dobrze ugruntowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Bezbłędnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe.wskazuje elementy struktury morfologicznej, konstruuje wskazane formy i konstrukcje składniowe..

Na 4,5: Studentdobrze zna i swobodnie posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną, posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. wskazuje elementy struktury morfologicznej, konstruuje wskazane formy i konstrukcje składniowe

Na 4: Student dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe.wskazuje elementy struktury morfologicznej, konstruuje wskazane formy i konstrukcje składniowe.

Na 3,5: Student zna terminologię gramatyczną i z reguły dobrze się nią posługuje. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe.potrafi tworzyć wskazane formy gramatyczne i wskazuje niektóre elementy ich struktury.

Na 3: Student zna podstawową terminologię gramatyczną i potrafi się nią posługiwać. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe.potrafi tworzyć wskazane formy gramatyczne i wskazuje niektóre elementy ich struktury .

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30091
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 55 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajmomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji i składni.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - zasady akcentowania, fleksja (odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, przymiotników, stopniowanie przymiotników), składnia (funkcje przypadków, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych).

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia odbywają się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30091
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 5 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Utrwalenie i poszerzenie znajmomości gramatyki greckiej w zakresie fleksji czasowników i składni zdań złożonych.

Pełny opis:

Utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki greckiej - fleksja czasowników, znaczenie poszczególnych kategorii werbalnych, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego (znajomość fleksji po rocznym kursie języka greckiego), znajomość podstawowego słownictwa umożliwiająca tłumaczenie prostych zdań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 liczba godzin kontaktowych z tego przedmiotu została zmniejszona o połowę. Zajęcia odbywają się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS - przewidziany nakład pracy studenta

- udział w zajęciach – 30 godzin (1 pkt ECTS)

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin (1 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

System gramatyczny języka greckiego

Pełny opis:

W drugim semestrze dyyskusja koncentruje się na pronblemach syntaksy, przede wszystkim syntaksyt zdania złożonego.

Dyskutowane problemy obejmują:

syntaktyczne funcje przypadków

syntaktyczne funkcje form czasownikowych

ważniejsze zjawiska syntaktyczne charakterystyczne dla języka greckiego (assimilatio modorum, genetivus absolutus, etc.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)