Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury greckiej IV (okres cesarstwa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-HisLitGr-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury greckiej IV (okres cesarstwa)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W01, F1_W02, F1_W03, F1_W04, F1_W05, F1_W12

F1_W07, F1_W09, F1_W10, F1_W11, F1_W13, F1_W16

F1_U01, F1_U02, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U09, F1_U10

F1_K05, F1_K06, F1_K07

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z literaturą grecką okresu cesarstwa rzymskiego (I-IV w. n.e.). Kurs nie uwzględnia literatury chrześcijańskiej tego okresu.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie. Charakterystyka literatury greckiej okresu cesarstwa. Pojęcie drugiej sofistyki. Attycyzm. Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa.

2) Twórczość Plutarcha z Cheronei

3) Średnio platonizm: Filon Aleksandryjski, Plutarch, Albinus i Alkinoos. Sceptycyzm okresu cesarstwa: Sekstus Empiryk.

4) Stoicyzm: Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz

5) Druga sofistyka I: Dion Chryzostom, Eliusz Arystydes, Maksymus z Tyru

6) Druga sofistyka II: Lukian, Atenajos, Elian, Artemidor, Filostrat

7) Historiografia: Józef Flawiusz, Arrian z Nikomedii, Appian, Kasjusz Dion.

8) Nauka, geografia, periegeza: Pauzaniasz, Klaudiusz Ptolemeusz, Galen

9) Romans grecki

10) Poezja w okresie cesarstwa

11) Doksografia: Arejos, Diogenes Laertios

12) Neoplatonizm: Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos

13) Literatura późnej starożytności: Julian Apostata, Temistiusz, Libaniusz. Literatura egzegetyczna

Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski I i II, Lublin 2005

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

A. Dihle, Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Munchen 1989

Teksty źródłowe

Alkinous, Wykład nauki platońskiej, całość

Arejos, Podręcznik etyki,całość

Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, ks. 1

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, prolog + dowolna księga

Dion Chryzostom, Czwarta mowa o królestwie, Mowa 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Elian, Opowiastki rozmaite, ks. 3

Epiktet, Encheiridion

Filon Aleksandryjski, O stworzeniu świata

Filostrat, Żywoty sofistów (fragm.), Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Galen, Zachęta do nauk

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie lub Heliodor Opowieść etiopska

Longos, Dafnis i Chloe

Lukian, Sen, Licytacja żywotów filozoficznych

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej

Plutarch, Żywoty sławnych mężów: Solon, Aleksander Wielki, Waleriusz Publikola lub Kamillus

Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Sekstus Empiryk, Przeciw uczonym (dowolna księga (dowolny przekład)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat kultury i literatury okresu Cesarstwa, w tym drugiej sofistyki, eklektyzmu filozoficznego,, antykwaryzmu. Posiada wiedzę na temat historiografii przedmiotowego okresu, jej uwarunkowań kulturowych i intelektualnych, najważniejszych sporów metodologicznych epoki. Dysponuje wiedzą na temat literatury fachowej (naukowej i technicznej). Zdaje sobie sprawę ze znaczenie wielokulturowej natury imperium rzymskiego i wynikających z tejże komplikacji i uwarunkowań. Zna terminologie stosowaną w badaniach nad odnośnym okresem, a także najnowsze osiągnięcia badawcze związane m.in. z odkryciami papirologicznymi. Orientuje się w problemach metodologicznych związanych z pracą z materiałem fragmentarycznym.

Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na analizę utworów przedmiotowej epoki, wiedzą merytoryczną i biegłością logiczną pozwalającymi na selekcję materiałów źródłowych i sekundamych dostosowaną do potrzeb aktualnego zadania badawczego.

Zdaje sobie sprawę ze znaczenia epoki w dziejach kultury europejskiej. Zdaje sobie sprawę z otwartego charakteru dyscypliny powiązanej blisko z archeologią, orientalistyką oraz historią filozofii.

Metody i kryteria oceniania:

Przy utrzymaniu się zagrożenia epidemiologicznego egzamin pisemny za pośrednictwem MS Teams/ MS Forms: trzy pytania

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił wymogów określonych dla oceny dostatecznej.

Ocena dostateczna:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu periodyzacji. Rozumie stosowną terminologię i potrafi się nią posługiwać. Potrafi datować najważniejszych autorów i omówić ich twórczość. Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze gatunki uprawiane w literaturze greckiej w okresie cesarstwa. Wykazuje się znajomością tekstów zamieszczonych w liście lektur.

Ocena dobra:

Student wykazuje biegłość w periodyzacji i chronologii, poprawnie datuje autorów i utwory. Dostrzega ciągłość i ewolucję gatunków i form literackich. Potrafi przedstawić pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów, powołuje się na przykłady i wykazuje dobrą znajomość tekstów z listy lektur. Posługuje się stosowną terminologią, stosuje prawidłowe terminy fachowe.

Ocena bardzo dobra:

Student wykazuje biegłość w periodyzacji i chronologii, bez trudu datuje autorów i utwory. Rozumie ciągłość i ewolucję gatunków i form literackich; interpretując utwory okresu cesarstwa, omawia je w kontekście wcześniejszej literatury greckiej. Wykazuje pogłębioną znajomość genologii i teorii literatury. Biegle posługuje się stosowną terminologią literaturoznawczą. Przedstawia pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów i podejmuje się własnej interpretacji ich utworów. Wykazuje bardzo dobrą znajomość tekstów z listy lektur.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Katarzyna Jażdżewska
Prowadzący grup: Katarzyna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z literaturą grecką okresu cesarstwa rzymskiego (I-IV w. n.e.). Kurs nie uwzględnia literatury chrześcijańskiej tego okresu.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie. Charakterystyka literatury greckiej okresu cesarstwa. Pojęcie drugiej sofistyki. Attycyzm. Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa.

2) Twórczość Plutarcha z Cheronei

3) Średnio platonizm: Filon Aleksandryjski, Plutarch, Albinus i Alkinoos. Sceptycyzm okresu cesarstwa: Sekstus Empiryk.

4) Stoicyzm: Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz

5) Druga sofistyka I: Dion Chryzostom, Eliusz Arystydes, Maksymus z Tyru

6) Druga sofistyka II: Lukian, Atenajos, Elian, Artemidor, Filostrat

7) Historiografia: Józef Flawiusz, Arrian z Nikomedii, Appian, Kasjusz Dion.

8) Nauka, geografia, periegeza: Pauzaniasz, Klaudiusz Ptolemeusz, Galen

9) Romans grecki

10) Poezja w okresie cesarstwa

11) Doksografia: Arejos, Diogenes Laertios

12) Neoplatonizm: Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos

13) Literatura późnej starożytności: Julian Apostata, Temistiusz, Libaniusz. Literatura egzegetyczna

Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski I i II, Lublin 2005

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

A. Dihle, Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Munchen 1989

Teksty źródłowe:

Alkinoos, Wykład nauki platońskiej (fragm.)

Arejos, Podręcznik etyki (fragm.)

Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, ks. 1

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (fragm.)

Dion Chryzostom, Or. 4: Czwarta mowa o królestwie, Or. 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Epiktet, Encheiridion

Filostrat, Żywoty sofistów (fragm.), Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Galen, Zachęta do nauk

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie lub Longos, Dafnis i Chloe

Lukian, Prawdziwa historia, Sen, Licytacja żywotów filozoficznych

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O powściąganiu gniewu, oraz 1) Dialog o miłości lub 2) Uczta siedmiu mędrców

Plutarch, Żywoty sławnych mężów: Solon, Aleksander Wielki

Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs historii literatury greckiej: okres archaiczny, klasyczny, hellenistyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury greckiej okresu Cesarstwa Rzymskiego. Elementem zajęć jest wspólna analiza wybranych pism lub ich fragmentów, która ma służyć doskonaleniu umiejętności interpretowania twórczości najbardziej reprezentatywnych autorów.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze greckiej okresu Cesarstwa. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.