Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury łacińskiej - okres cesarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-HisLitLacL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łacińskiej - okres cesarstwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W07

FK1_U04

FK1_K02

Wymagania wstępne:

Poziom podstawowy

Wskazana znajomość literatury łacińskiej okresu republikańskiego i augustowskiego na poziomie średnio-zaawansowanym, znajomość literatury greckiej okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z literaturą łacińską okresu Cesarstwa, jej periodyzacją i specyfiką, metodologią badań nad okresem Cesarstwa i kulturą grecko-rzymską.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: epos po Wergiliuszu ( Germanik, Maniliusz, Lukan, Waleriusz Flakkus, Stacjusz, Syliusz Italik), historiografia wczesnego Cesarstwa (Wellejusz Paterkulus, Waleriusz Maksymus, Kurcjusz Rufus), Seneka (tragedie, pisma filozoficzne, epistolografia), Petroniusz, Pliniusz i jego encyklopedia, satyrycy (Juwenalis, Persjusz, Seneka), pisma retoryczne (Kwintylian), Marcjalis i epigramat epoki Cesarstwa, Pliniusz Młodszy - panegirysta i epistolograf, historiografia okresu Antoninów i późniejsza, Apulejusz z Madaury, antykwaryści (Aulus Gelliusz, Cenzoryn); poezja późnego Cesarstwa (Klaudian, Rutyliusz Namacjanus, Auzoniusz, etc.), panegiryści, Sydoniusz Apollinaris, Makrobiusz i Capella.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Germanik Cezar: Aratea

Seneka: O życiu szczęśliwym, Listy moralne (5 listów), Medea, Udynienie

Lukan: Wojna domowa I-II, VI, IX

Stacjusz: Tebaida I-II, Sylwy 1 księga

Waleriusz Flakkus Argonautyki, I-IV

Apulejusz: Metamorfozy

Tacyt: Roczniki (wybór)

Swetoniusz: Żywoty Cezarów

Petroniusz: Satyrikon (w przekł. L. Wysockiego)

Marcjalis: Epigramy (w przekł. E. Porębowicza)

Kwintylian, Kształcenie mówcy ks. II

Pliniusz: wybrane listy

Lektury uzupełniające:

M. Cytowska, H. Szelest Historia literatury rzymskiej: okres Cesarstwa

J. Marincola A Companion to Greek and Roman Historiography, 2007

J.M. Foley A Companion to ancient Epic, 2008

S. Bartsch Ideology in Cold Blood, 2001

D. Vessey Statius and the Thebaid, 2010

D. Russell Antonine Literature, Oxford Clarendon Press 1990

R. Lane Fox, Pagans and Christians, Penguin 2006

A. Dihle Die griechische Und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Monachium 1989

A. Gowing, Empire and Memory, Cambridge University Press 2005

E. Fantham Roman Literary Culture from Cicero to Apuleius, Baltimore

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada uporządkowana wiedzę o periodyzacji wewnętrznej, dominujących nurtach literackich i intelektualnych epoki Cesarstwa, zzależnościach łączących literaturę rzymską z grecką. Zdaje sobie z prawę z wielokulturowego charakteru imperiumj Romanum i znaczenia tej wielokulturowości dla rozwoju literatury i kultury imperialnej. Rozumie szczególne uwarunkowania polityczne literatury tego okresu. Rozpoznaje uprawiane w tym okresie gatunki, a także potrafi dostrzec - gdzie jest to uzasadnione - elementy epigoniczności. Zdaje sobie sprawę ze znaczenia kształcenia retorycznego, a także filozoficznego dla charakteru literatury okresu Cesarstwa. Wtykazuje zrozumienie dla złożoności poematów Lukana, Stacjusza czy Syliusza Italika, unikatowości Lukana czy Petronoiusza na tle literatury łacińskiej, niekonwencjonalnego charakteru sielanek Kalpurniusza, czy dworskiego charakteru poezji Klaudiana.

Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne pozwalające na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzględnieniem kwestii warsztatowych. Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opis zachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich. Rozumie znaczenie literatury okresu Cesarstwa dla kultury europejskiej. W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedzę merytoryczną i umiejętności metodologiczne pozwalające na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiających koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (dwa pytania): 100%

W przypadku utrzymania się zagrożenia epidemiologicznego egzamin pisemny na platformie MS Forms. forma jw.

Szczegółowy opis wymagań:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

Ocena dostateczna:

1. F_W: Rudymentarna wiedza z zakresu periodyzacji i poprawność terminologiczna. Student potrafi wymienić i datować najważniejszych autorów, krótko scharakteryzować ich twórczość. Student potrafi wymienić najważniejsze gatunki uprawiane w odnośnej epoce wraz z definiującymi konstantami. Student potrafi zdefiniować zjawiska intertekstualności, mimesis, emulatio i imitatio. Student zna najważniejsze testimonia intereferencji innych kultur, motywowanych historycznie modyfikacji kulturowych i współczesnych względem omawianych zjawisk prądów intelektualnych. Potrafi wskazać najważniejsze osiągnięcia odkrycia naukowe związane z omawianym okresem.

2. F_U: student potrafi wskazać dystynktywne cechy poetyki Cesarstwa / prozy odnośnej epoki w analizowanym tekście, skonstruowac argumenty w obronie reprezentowanej tezy, a także potrafi wskazać najważniejsze pozycje literatury sekundarnej.

3. F_K: student ma świadomość znaczenia literatury hellenistycznej i otwartego charakteru badań.

Ocena dobra:

W dodatku do sformułowanych powyżej (w odn. do oceny dost., tj. pkt. 1-3) wymagań, student spełnia następujące warunki:

4. F_W: Wykazuje biegłość w periodyzacji, bez problemu datuje autorów i utwory, na przykładach wskazuje najważniejsze cechy poetyki i prozy Cesarstwa. Potrafi wypowiedzieć się na temat ewolucji gatunków, polemik teoretycznych związanych z praktyką mimesis, emulacji czy imitacji. Potrafi wskazać przykłady intertekstualności, przedstawić pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów z przywołaniem przykładów zaczerpnietych z kanonu lektur. W analizach posługuje się swobodnie odniesieniami do kultur ościennych, wskazuje ich slady w literaturze omawianego okresu. Potrafi przywołać przykłady późniejszego znaczenia autorów omawianego okresu. W jego wypowiedzi widać zainteresowanie aktualnym stanem dyskusji naukowej, świadomość najnowszych odkryć archeologicznych, etc.

5. F_U: swoje poglądy przedstawia w jasny i koherentny sposób, posługując się poprawną literacką polszczyzną z niewieloma tylko kolokwializmami. Swoją wypowiedź ujmuje w poprawną formę, stosuje prawidłowe terminy fachowe. Jego wypowiedzi dowodzą umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego filologii. Potrafi wskazać ważniejsze opracowania sekundarne, wymienić najważniejsze tematy kontrowersji badawczych.

6. F_K: Wykazuje wrażliwość na logikę wywodu i jego formę, wrażliwość na aktualność dziedzictwa antycznego i świadomość jego znaczenia dla kultury europejskiej.

Ocena bardzo dobra - w dodatku do spełnienia kryteriów sprecyzowanych w odniesieniu do oceny dobrej (tj. pkt. (1-3) oraz 4-6) student:

7. F_W: odwołuje się do przykładów spoza kanonu lektur, w swoich eksploracjach wykorzystuje najnowszą literaturę badawczą, wykazuje pogłębioną znajomość genologii , teorii literatury a także omawianych autorów, ich twórczości, chęć i umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw

Pełny opis:

jw

Literatura:

jw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w kontakcie bezpośrednim 30 godzin, 20 godzin lektury tekstów, opracowań.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z literaturą łacińską okresu Cesarstwa, jej periodyzacją i specyfiką, metodologią badań nad okresem Cesarstwa i kulturą grecko-rzymską.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: epos po Wergiliuszu ( Germanik, Maniliusz, Lukan, Waleriusz Flakkus, Stacjusz, Syliusz Italik), historiografia wczesnego Cesarstwa (Wellejusz Paterkulus, Waleriusz Maksymus, Kurcjusz Rufus), Seneka (tragedie, pisma filozoficzne, epistolografia), Petroniusz, Pliniusz i jego encyklopedia, satyrycy (Juwenalis, Persjusz, Seneka), pisma retoryczne (Kwintylian), Marcjalis i epigramat epoki Cesarstwa, Pliniusz Młodszy - panegirysta i epistolograf, historiografia okresu Antoninów i późniejsza, Apulejusz z Madaury, antykwaryści (Aulus Gelliusz, Cenzoryn); poezja późnego Cesarstwa (Klaudian, Rutyliusz Namacjanus, Auzoniusz, etc.), panegiryści, Sydoniusz Apollinaris, Makrobiusz i Capella.

Literatura:

Wskazana powyżej

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w kontakcie bezpośrednim 30 godzin, 20 godzin lektury tekstów, opracowań.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z literaturą łacińską okresu Cesarstwa, jej periodyzacją i specyfiką, metodologią badań nad okresem Cesarstwa i kulturą grecko-rzymską.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: epos po Wergiliuszu ( Germanik, Maniliusz, Lukan, Waleriusz Flakkus, Stacjusz, Syliusz Italik), historiografia wczesnego Cesarstwa (Wellejusz Paterkulus, Waleriusz Maksymus, Kurcjusz Rufus), Seneka (tragedie, pisma filozoficzne, epistolografia), Petroniusz, Pliniusz i jego encyklopedia, satyrycy (Juwenalis, Persjusz, Seneka), pisma retoryczne (Kwintylian), Marcjalis i epigramat epoki Cesarstwa, Pliniusz Młodszy - panegirysta i epistolograf, historiografia okresu Antoninów i późniejsza, Apulejusz z Madaury, antykwaryści (Aulus Gelliusz, Cenzoryn); poezja późnego Cesarstwa (Klaudian, Rutyliusz Namacjanus, Auzoniusz, etc.), panegiryści, Sydoniusz Apollinaris, Makrobiusz i Capella.

Literatura:

Wskazana powyżej

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)