Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-SemLic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

F1_W15, F1_U03, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U07, F1_K03


rok 2021/2022:

FK1_W01

FK1_U01

FK1_K04

Wymagania wstępne:

kompetencje studenta 2 roku FK1 dla podjęcia zadań związanych z wiodącym tematem seminarium:


Literatura grecka i łacińska: aspekty genologiczne i patrologiczne.Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studenta do napisania pracy licencjackiej z zakresu literatury starożytnej (greckiej lub łacińskiej).

Zajęcia mają charakter praktyczny i konwersatoryjny.

Pełny opis:

Zagadnienia:

- podstawy warsztatu naukowego niezbędnego do przygotowania pracy licencjackiej (pisemna wypowiedź naukowa, formułowanie zagadnienia badawczego i konstruowanie argumentacji badawczej, prowadzenie kwerendy bibliograficznej, sporządzanie bibliografii i przypisów, redagowanie tekstu, zasady cytowania, plagiat)

- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych (poprzez dyskusję oraz przygotowywanie referatu)

Cześć wykładowo-badawcza - Liteartr

Literatura:

dostosowana do tematów prac dyplomantów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawową wiedzę o metodach i kierunkach badań nad starożytnością.

Potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną i posługiwać się

warsztatem filologa klasycznego (podstawowe bazy danych, kompendia, słowniki etc.); potrafi sporządzić bibliografię, przypisy, zredagować tekst. Zna zasady cytowania oraz rozumie pojęcie plagiatu.

Potrafi formułować zagadnienia badawcze i konstruować wywód badawczy. Potrafi przeprowadzić analizę i interpretację literaturoznawczą tekstów starożytnych.

2021/2022:

Student:

zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i

kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi

potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła

jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Aby zaliczyć przedmiot, student wywiązuje się z zadań zleconych przez prowadzącego (czytanie zadanych tekstów, przygotowywanie referatów).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGpAptXWcceTKweFbUq2pBggwDO1eeIVJI7Jyo6AO-ew1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7180782b-1bb2-443c-81ea-72108f5c68e5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studenta do napisania pracy licencjackiej z zakresu literatury starożytnej (greckiej lub łacińskiej).

Pełny opis:

przygotowuje pracy licencjackiej z zakresu literatury starożytnej (greckiej lub łacińskiej)

Literatura:

dostosowana do tematów prac dyplomantów

Wymagania wstępne:

nazwa zespołu na MS TEams: Sem.lic. 2 FK

kod zespołu:

elyvywj

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

godziny kontaktowe 15 plus konsultacje 5-10 - 1 ECTS

praca własna studenta i przygotowanie do zajęć 2 ECTS (ok.50 godzin)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pierwszy semestr seminaryjny dla studentów filologii specjalność klasyczna . Określenie zakresu pracy licencjackiej , wyodrębnienie tematyki, sformułowanie tematu, następnie tytułu, przygotowanie bibliografii i konspektu pracy

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

Według tematyki pracy, na początku semestru ogólna charakterystyka tematyki literaturoznawczej i aparatu narzędziowego do pracy z tekstami wg literatury wskazywanej i dostarczanej na bieżąco

Wymagania wstępne:

Dla grupy założono grupę MS Teams jako pmocniczą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

godziny kontaktowe 15 plus konsultacje 5-10 - 1 ECTS

praca własna studenta i przygotowanie do zajęć 2 ECTS (ok.50 godzin)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pierwszy semestr seminaryjny dla studentów filologii specjalność klasyczna . Określenie zakresu pracy licencjackiej , wyodrębnienie tematyki, sformułowanie tematu, następnie tytułu, przygotowanie bibliografii i konspektu pracy

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

Według tematyki pracy, na początku semestru ogólna charakterystyka tematyki literaturoznawczej i aparatu narzędziowego do pracy z tekstami wg literatury wskazywanej i dostarczanej na bieżąco

Wymagania wstępne:

Dla grupy założono grupę MS Teams jako pomocniczą. Zajęcia mogć być prowadzone w formie online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)