Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filologia mediewistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-FiloMediew Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filologia mediewistyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FK1_W02

FK1_W03

FK1 W14

FK1- W15

Umiejętności:

FK1 U01

FK1 U03

FK1 U12

Kompetencje:

FK1 K01

FK1 K05

FK1 K07


Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą łacińską okresu późnego antyku, wczesnego i rozwiniętego średniowiecza poprzez wspólną lekturę wybranych utworów w oryginale.

Jako uzupełnienie zajęć (fakultatywnie) jest konwersatorium "Początki literatury łacińskiej w Polsce".

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje wybrane reprezentatywne utwory różnych gatunków literackich. Od późnoantycznej chrześcijańskiej poezji (hymn), utworów używanych w liturgii (sekwencja, responsorium, tropus), aż po dzieła świeckie (satyra, liryka miłosna). Także w miarę wolengo czasu przedstawione będą próbki prozy literatury hagiograficznej i historycznej.

Studenci poznają różne systemy metryki średniowiecznej, poezję rymowaną, system cursus w prozie.

Literatura:

- M. Mejor, Antologia literatury łacińskiej średniowiecza. Cz. 1: Poezja. (skrypt)

- The Oxford Book of Medieval Latin Verse, ed. F.J. Raby, Oxford 1959.

- Klopsch P., Lateinische Lyrik des Mittelalters, Stuttgart 1985.

- idem, Lateinische Prosa des Mittelalters, Stuttgart 1985.

- Liman K., Antologia poezji łacińskiej w Polsce (Średniowiecze), Poznań 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1.Zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak dla całego obszaru studiów humanistycznych.

2.Posiada wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, zwłaszcza w badaniach literaturoznawczych.

3.Ma świadomość zmian języka w jego różnych warstwach.

4.Zna różne podejścia stosowane w praktyce translatologicznej.

Umiejętności:

1.Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje i je opracowywać.

oraz zna zasady kwerendy bibliograficznej.

2..Wykorzystuje umiejętnie wskazówki prowadzącego zajęcia.

3.Potrafi tłumaczyć poprawnie łatwiejsze teksty różnych epok literackich.

Kompetencje:

1.Ma świadomość konieczności pogłębiania i poszerzania zasobu wiedzy.

2.Ma świadomość wartości i długiego trwania dziedzictwa kultury starożytnej,

3. Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

ETCS 2

1 (godziny kontaktowe z wykładowcą)

1 (praca własna studenta: lektura ze zrozumieniem))

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (samodzielne tłumaczenie ze słownikiem tekstu oryginalnego).

Student samodzielnie przygotowuje przekład wybranych tekstów z zakresu łacińskiej literatury średniowiecza. Ocena dotyczy umiejętności translacji tekstu: zrozumienia tekstu oryginalnego i doboru odpowiednich znaczeń w j. polskim. Ocena jest uzależniona także od stopnia trudności tekstu oryginalnego.

Standardowa skala ocen (5,0-2,0).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje ćwiczenia translatorskie z wykorzystaniem zróżnicowanego materiału literatury średniowiecznej Europy i prowadzony jest w semestrze letnim roku 2019/20 w całości (z wyjątkiem dwu spotkań początkowych) metodami e-learningu (ćwiczenia w formie pisemnej, wskazówki bibliograficzne wraz z udostępnieniem części materiałów w formie skanów oraz inne formy wariantywne np. nagrania.

W bieżącym roku akademickim po konsultacji z uczestnikami kursu wprowadzono następującą formę zaliczenia: zaliczenie będzie średnią ocen z prac wykonanych przez studentów w ciągu całego kursu i zostanie zarejestrowane w systemie Moodle. Termin zaliczenia ad quem - 8 czerwca 2020. Termin poprawkowy ustalany indywidualnie nie później niż do końca sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8befead6cdd147b1b05408a2c6c867fa%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1b740b5-5a70-4231-ba2d-9b5501fdc081&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia w semestrze letnim 2020/21 odbywają się w e-learningu.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8befead6cdd147b1b05408a2c6c867fa%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1b740b5-5a70-4231-ba2d-9b5501fdc081&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

zgodnie z podstawowym opisem przedmiotu

Literatura:

Zgodnie z podstawowym opisem przedmiotu.

Z uwago na sytuację pandemiczną część materiałów dostarczana przez wykładowcę w formie skanów

Wymagania wstępne:

jak w opisie podstawowym

(wiedza i sprawność językowa pozwalająca na pracę translacyjno-analityczną z tekstami średniowiecznymi)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.