Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury łacińskiej IV (okres średniowiecza)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-HisLitLaSL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury łacińskiej IV (okres średniowiecza)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PW1: F1_W04, 08

PW2: F1_W08, 01


PU1: F1_03, 07Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury średniowiecznej, zwłaszcza we wczesnych wiekach średnich (VI-XII wiek).

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze wczesnego średniowiecza, jaka rozwijała się na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego (w Italii ostrogockiej, Hiszpanii wizygockiej, Galii merowińskiej, Anglii). Obejmują także łacińskie piśmiennictwo tzw. renesansu karolińskiego, ponadto wybrane łacińskie dzieła środkowego średniowiecza, w tym także łacińską literaturę średniowiecznej Polski. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tł. Andrzej Borowski, Kraków 2018.

Ledzińska Anna, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli, Kraków 2014 (rozdz. I. Życie i dzieła Izydora z Sewilli, s. 1-102; rozdz. II. Sztuki wyzwolone, s. 103-170).

Wilczek P., Pisarze łacińscy w dawnej Polsce – rekonesans, w: Civitas Mentis, t. 1, pod. red. Z. Kadłubka, T. Sławka, Katowice 2005, s. 110-127. http://www.sbc.org.pl/Content/83958/09.pdf

Pomocnicza:

Beda Czcigodny, Natura Wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu", tłum. Zbiorowe, red. T. Gacia, wstęp H. Wąsowicz, objaśnienia N. Turkiewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.

Benedykt, Reguła, http://benedyktynkisierpc.com/wp-content/uploads/regula-sw-benedykta.pdf

Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, tłum. Gabriela Kurylewicz, Mikołaj Antczak, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2006 (inny przekład: tł. W. Olszewski, przypisy L. Joachimowicz, wstęp Jan Legowicz, PWN, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1962).

Einhard, Życie Karola Wielkiego, tłum. Jan parandowski, Warszawa 1935 (1950). (https://bc.radom.pl/dlibra/publication/26924/edition/26380?language=en).

Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. J. Dąbrowski, tłum. S. Gawęda i inni, Warszawa 2009 (wyd. 1, 1962). https://polona.pl/item/jana-dlugosza-roczniki-czyli-kroniki-slawnego-krolestwa-polskiego-ks-1-ks-2-do-1038,Mzg0Mjc5MTU/6/#info:metadata; https://dlugosz.polona.pl/pl/rekopisy-i-edycje

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, Wrocław: Ossolineum 1996 (księga I) http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/kadłebek%20wincenty%20-%20kronika%20polska.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada uporządkowana wiedzę o periodyzacji wewnętrznej, dominujących nurtach literackich i intelektualnych epoki. Zdaje sobie z prawę z wielokulturowego charakteru średniowiecznego universum i znaczenia tej wielokulturowości dla rozwoju literatury i kultury imperialnej. Rozumie szczególne uwarunkowania polityczne literatury tego okresu. Rozpoznaje uprawiane w tym okresie gatunk.

Wykazuje umiejętności i kompetencje analityczne i syntetyczne pozwalające na dokonanie interpretacji utworu z epoki w jego kontekście kulturowym, z uwzględnieniem kwestii warsztatowych. Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na poprawny opis zachodzących w tym okresie zjawisk kulturowych i literackich. Rozumie znaczenie literatury okresu średniowiecza dla kultury europejskiej. W dyskusji na temat utworów epoki wykazuje wiedzę merytoryczną i umiejętności metodologiczne pozwalające na samodzielny dobór metod, argumentów i rozwiązań umożliwiających koherentne przedstawienie własnego stanowiska na dany temat.

Opis ECTS, nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

8 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

20 godz. – przygotowanie do egzaminu osobiste lektury

60 godz. – razem

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (dwa pytania)

Szczegółowy opis wymagań:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

Ocena dostateczna:

1. F_W: Rudymentarna wiedza z zakresu periodyzacji i poprawność terminologiczna. Student potrafi wymienić i datować najważniejszych autorów, krótko scharakteryzować ich twórczość. Student potrafi wymienić najważniejsze gatunki uprawiane w odnośnej epoce wraz z definiującymi konstantami.

2. F_U: student potrafi wskazać dystynktywne cechy poezji i prozy odnośnej epoki w analizowanym tekście, skonstruowac argumenty w obronie reprezentowanej tezy, a także potrafi wskazać najważniejsze pozycje literatury sekundarnej.

3. F_K: student ma świadomość znaczenia literatury hellenistycznej i otwartego charakteru badań.

Ocena dobra:

W dodatku do sformułowanych powyżej (w odn. do oceny dost., tj. pkt. 1-3) wymagań, student spełnia następujące warunki:

4. F_W: Wykazuje biegłość w periodyzacji, bez problemu datuje autorów i utwory, na przykładach wskazuje najważniejsze cechy poetyki i prozy Cesarstwa. W analizach posługuje się swobodnie odniesieniami do kultur ościennych, wskazuje ich slady w literaturze omawianego okresu. Potrafi przywołać przykłady późniejszego znaczenia autorów omawianego okresu. W jego wypowiedzi widać zainteresowanie aktualnym stanem dyskusji naukowej, świadomość najnowszych odkryć archeologicznych, etc.

5. F_U: swoje poglądy przedstawia w jasny i koherentny sposób, posługując się poprawną literacką polszczyzną z niewieloma tylko kolokwializmami. Swoją wypowiedź ujmuje w poprawną formę, stosuje prawidłowe terminy fachowe. Jego wypowiedzi dowodzą umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego filologii. Potrafi wskazać ważniejsze opracowania sekundarne, wymienić najważniejsze tematy kontrowersji badawczych.

6. F_K: Wykazuje wrażliwość na logikę wywodu i jego formę, wrażliwość na aktualność dziedzictwa antycznego i świadomość jego znaczenia dla kultury europejskiej.

Ocena bardzo dobra - w dodatku do spełnienia kryteriów sprecyzowanych w odniesieniu do oceny dobrej (tj. pkt. (1-3) oraz 4-6) student:

7. F_W: odwołuje się do przykładów spoza kanonu lektur, w swoich eksploracjach wykorzystuje najnowszą literaturę badawczą, wykazuje pogłębioną znajomość genologii , teorii literatury a także omawianych autorów, ich twórczości, chęć i umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Wymagania wstępne:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury średniowiecznej, zwłaszcza we wczesnych wiekach średnich (VI-XII wiek). Elementem zajęć jest wspólna analiza wybranych pism lub ich fragmentów, która ma służyć doskonaleniu umiejętności interpretowania twórczości najbardziej reprezentatywnych autorów.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze wczesnego średniowiecza, jaka rozwijała się na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego (w Italii ostrogockiej, Hiszpanii wizygockiej, Galii merowińskiej, Anglii). Obejmują także łacińskie piśmiennictwo tzw. renesansu karolińskiego, ponadto wybrane łacińskie dzieła środkowego średniowiecza, w tym także łacińską literaturę średniowiecznej Polski. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tł. Andrzej Borowski, Kraków 2018 (rozdz. II. Średniowiecze łacińskie, Rozdz. III. Literatura I Edukacja. Sztuki Wyzwolone; rozdz. IV. Retoryka)

Ledzińska Anna, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli, Kraków 2014 (rozdz. I. Życie i dzieła Izydora z Sewilli, s. 1-102; rozdz. II. Sztuki wyzwolone, s. 103-170).

Wilczek P., Pisarze łacińscy w dawnej Polsce – rekonesans, w: Civitas Mentis, t. 1, pod. red. Z. Kadłubka, T. Sławka, Katowice 2005, s. 110-127. http://www.sbc.org.pl/Content/83958/09.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.