Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-HistStar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W04, FK1_U05, FK1_K02

Wymagania wstępne:

wiedza z historii starożytnej na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są dzieje starożytnego Rzymu od końca Republiki do upadku Cesarstwa Zachodniego. Dotyczą one dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych tego okresu. Obejmują także wspólną krytyczną lekturę wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnego Rzymu od upadku Republiki do upadku Cesarstwa Zachodniego. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu będzie również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają także ułatwić studentom umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia. Starożytność, Warszawa 2010

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu (wiele wydań)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii Rzymu cesarskiego; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Opis ECTS, nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

3 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

25 godz. – przygotowanie do egzaminu osobiste lektury

60 godz. – razem

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student doskonale zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii Rzymu cesarskiego; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Bez problemu potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Na ocenę dobrą student zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii Rzymu cesarskiego; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Na ocenę dostateczną student zna część kluczowych wydarzeń z zakresu historii Rzymu cesarskiego; w miarę rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Stara się wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Na ocenę niedostateczną student nie zna kluczowych wydarzeń z zakresu historii Rzymu cesarskiego; nie rozumie ich uwarunkowania (politycznego, ekonomicznego, społecznego) oraz konsekwencji. Nie pootrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych dotyczących okresu cesarstwa oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są dzieje starożytnego Rzymu od końca Republiki do upadku Cesarstwa Zachodniego. Dotyczą one dziejów politycznych, ale także społecznych, kulturowych oraz religijnych tego okresu. Obejmują także wspólną krytyczną lekturę wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnego Rzymu od schyłku Republiki Rzymskiej do upadku Cesarstwa Zachodniego. Ma on dostarczyć wiedzy nie tylko na temat poszczególnych wydarzeń, ale umieścić je w szerszym kontekście kulturowym, religijnym, społecznym, wskazując na procesy historyczne je warunkujące. Ważnym elementem kursu również uwrażliwienie słuchaczy na wielość możliwych interpretacji przekazów źródłowych i nauczenie ich krytycznej lektury źródeł historycznych. Zajęcia mają bowiem ułatwić studentom również umieszczenie analizowanych na innych kursach wytworów kultury antycznej w szerszym kontekście historycznym. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia. Starożytność, Warszawa 2010

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu (wiele wydań)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0ab86eb91f1f4d588ecf9b2ebbab7253%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6948ddb3-d1e9-463d-b503-d57f14ee0835&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami starożytnego Rzymu od upadku Republiki po upadek Cesarstwa Zachodniego. Wykładowi towarzyszyć będzie wspólna krytyczna lektura wybranych fragmentów tekstów źródłowych ilustrujących omawiane zagadnienie.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)