Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-PrakNauG-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W01; F1_W02; F1_W03; F1_W06; F1_W10; F1_W14;

F1_U01; F1_U03; F1_U05; F1_U11; F1_U12, F1_U15;

F1_K01; F1_K02; F1_K03;
Skrócony opis:

Intensywny kurs języka starogreckiego na poziomie średniozaawansowanym

Pełny opis:

Intensywny kurs języka starogreckiego na poziomie średniozaawansowanym ma na celu ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie analizy gramatycznej i semantycznej, rozumienia i przekładu języka starogreckiego na przykładzie wybranych tekstów w oryginale.

Literatura:

Wybór tekstów oryginalnych do analizy dokonany przez prowadzącego.

Literatura pomocnicza:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne.

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski (T. I-IV)

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski (t.I-II).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię podstawową tak dla dyscypliny studiów, jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych.

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych wykorzystywanych w filologii klasycznej, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych.

Na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą.

Ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych.

Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, źródła rękopiśmienne etc.).

Potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych etc.

Posługuje się poprawną terminologią naukową.

Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo, kulturo lub językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej/kultury średniowiecznej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich czy językowych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych w formach przewidzianych dla dyskursu naukowego; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Dysponuje znajomością języków klasycznych pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich i łacińskich o umiarkowanym poziomie trudności (z wyłączeniem tekstów ściśle fachowych).

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych.

Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

Potrafi pracować w zespole.

Prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

Punkty ECTS:

godziny lekcyjne: 90

konsultacje i praca własna: 90

180 godzin = 6 ECTS (4 ECTS pierwszy semestr, 2 ECTS drugi)

Metody i kryteria oceniania:

O ocenie końcowej studenta decyduje:

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach,

2) zaliczanie kolokwiów sprawdzających postępy w wiedzy leksykalnej oraz umiejętnościach analitycznych i translatorycznych,

3) egzaminacyjny test końcowy weryfikujący umiejętności analizy gramatycznej i przekładu tekstu oryginalnego.

Kryteria oceny:

Ocena dostateczna: student prawidłowo rozpoznaje i opisuje formy czasownikowe i rzeczownikowe w tekście ciągłym, potrafi wskazać podmiot i orzeczenie zdania. Posiada podstawową znajomość składni greckiej

Ocena dobra: student: rozpoznaje i opisuje wszystkie formy gramatyczne w tekście ciągłym, wykazuje się również wiedzą gramatyczną w postaci umiejętności stopniowania. buduje proste zdania greckie. Posiada rozszerzoną znajomość składni greckiej (zdania podrzędne)

Ocena bardzo dobra: student prawidłowo rozpoznaje i identyfikuje formy gramatyczne, potrafi objaśnić zachodzące w zdaniu zjawiska składniowe, znajomość gramatyki przekłada się na umiejętności translatorskie.

Oceny pośrednie: student legitymuje się wiedzą wymaganą dla stopnia niższego ale z okazjonalnym wskazaniem na wyższy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Filip Doroszewski
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.