Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-PrakNauG-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka greckiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W06, FK1_W8

FK1_U01, FK1_U03, FK1_U07

FK1_K02


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu gramatyki języka greckiego na poziomie II roku filologii klasycznej UKSW.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: student doskonali zdolność rozumienia i przekładania tekstów starogreckich. Pogłębia znajomość gramatyki oraz poszerza znajomość słownictwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki j. greckiego. Doskonalenie wiedzy praktycznej z zakresu lektury tekstów greckich oraz umiejętności translatorskich.

Literatura:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (zwłaszcza Z. Abramowiczówny – czterotomowy lub O. Jurewicza - dwutomowy).

Wybrane przez prowadzącego teksty greckie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo.

Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski.

Potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Student zna terminologię gramatyczną języka starogreckiego i biegle się nią posługuje.

Student potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych.

Student dysponuje znajomością języków klasycznych pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich o umiarkowanym poziomie trudności.

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu języka greckiego.

Student potrafi pracować w zespole.

Student prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem aktualnego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, przygotowywania się do zajęć oraz zaliczania kartkówek (z materiału gramatycznego oraz z tłumaczenia tekstu, przekładanego w ramach zajęć) i kolokwiów.

Kryteria oceny:

Ocena dostateczna: student prawidłowo rozpoznaje i opisuje formy czasownikowe i rzeczownikowe w tekście ciągłym, potrafi wskazać podmiot i orzeczenie zdania. Posiada podstawową znajomość składni greckiej

Ocena dobra: student: rozpoznaje i opisuje wszystkie formy gramatyczne w tekście ciągłym, wykazuje się również wiedzą gramatyczną w postaci umiejętności stopniowania. buduje proste zdania greckie. Posiada rozszerzoną znajomość składni greckiej (zdania podrzędne)

Ocena bardzo dobra: student prawidłowo rozpoznaje i identyfikuje formy gramatyczne, potrafi objaśnić zachodzące w zdaniu zjawiska składniowe, znajomość gramatyki przekłada się na umiejętności translatorskie.

Oceny pośrednie: student legitymuje się wiedzą wymaganą dla stopnia niższego ale z okazjonalnym wskazaniem na wyższy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Katarzyna Jażdżewska
Prowadzący grup: Katarzyna Jażdżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: student doskonali zdolność rozumienia i przekładania tekstów starogreckich. Pogłębia znajomość gramatyki oraz poszerza znajomość słownictwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki j. greckiego. Doskonalenie wiedzy praktycznej z zakresu lektury tekstów greckich oraz umiejętności translatorskich.

Literatura:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (zwłaszcza Z. Abramowiczówny – czterotomowy lub O. Jurewicza - dwutomowy).

Wybrane przez prowadzącego teksty greckie.

Wymagania wstępne:

Opanowanie materiału gramatycznego i leksykalnego określonego programem zajęć j. greckiego dla II roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15734
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: student doskonali zdolność rozumienia i przekładania tekstów starogreckich. Pogłębia znajomość gramatyki oraz poszerza znajomość słownictwa.

Link do zespołu MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb20f1454fab4ecc9efb5b59468ba5a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=a88ddc72-9299-4d70-86ef-7ec6bd7d1c6d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki j. greckiego. Doskonalenie wiedzy praktycznej z zakresu lektury tekstów greckich oraz umiejętności translatorskich.

Literatura:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (zwłaszcza Z. Abramowiczówny – czterotomowy lub O. Jurewicza - dwutomowy).

Wybrane przez prowadzącego teksty greckie.

Wymagania wstępne:

Opanowanie materiału gramatycznego i leksykalnego określonego programem zajęć j. greckiego dla II roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15734
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: student doskonali zdolność rozumienia i przekładania tekstów starogreckich. Pogłębia znajomość gramatyki oraz poszerza znajomość słownictwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki j. greckiego. Doskonalenie wiedzy praktycznej z zakresu lektury tekstów greckich oraz umiejętności translatorskich.

Literatura:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (zwłaszcza Z. Abramowiczówny – czterotomowy lub O. Jurewicza - dwutomowy).

Wybrane przez prowadzącego teksty greckie.

Wymagania wstępne:

Opanowanie materiału gramatycznego i leksykalnego określonego programem zajęć j. greckiego dla II roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.