Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-SemLic-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W15, F1_U03, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U07, F1_K03


w roku akademickim 2021/22:

FK1_W01

FK1_U01

FK1_U06

FK1_K04

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Dyskusja nad rozplanowaniem materiału w pracach dyplomowych, tak w gronie seminaryjnym jak i w systemie konsultacji o charakterze bardziej indywidualnym.

Dyskusja nad rzeczywistymi problemami natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez zagadnienia i metody interpretacyjne, do problmów związanych z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Literatura:

Wybrane teksty naukowe wraz z dobraną przez prowadzącego literaturą sekundarną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

F1_W02: Wyjaśnia zjawiska kulturowe, posługując się terminologią specyficzną dla filologii klasycznej jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych;

F1_W03: Cytuje definicje i opisy zjawisk wywodzące się z najważniejszych prądów badawczych nad kulturą antyczną i językami klasycznymi.

F1_U03: Dobiera bibliografię, posługując się bazami danych, katalogami i innymi narzędziami pomocniczymi;

F1_U04: Analizuje problemy badawcze, samodzielnie dobiera metodologię i proponuje rozwiązania;

F1_U05: Wykorzystuje wskazówki i uwagi opiekuna naukowego;

F1_U06: Ustala kryteria analizy problemu, zachowując spójność metodologiczną i korzystając z metod uznanych w filologii klasycznej;

F1_K03: Identyfikuje priorytety związane z przygotowywaniem pracy dyplomowej.

F1_K04: Świadomy dylematów naukowych związanych z wykonywaniem pracy filologa, zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii;

rok akad. 2021/22

Student:

FK1_W01 zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

FK1_U01 potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz

krytycznej oceny ich źródła.

FK1_U06 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii.

FK1_K04 jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie samodzielnie napisanej dysertacji, omawiającej w sposób syntetyczny metody i wyniki przeprowadzonych badań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym, zorientowane na faktyczne problemy kwerendy a następnie przygotowania pracy o charakterze naukowym. Koncentracja na umiejętnościach, aktualnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Dyskusja nad rozplanowaniem materiału w pracach dyplomowych, tak w gronie seminaryjnym jak i w systemie konsultacji o charakterze bardziej indywidualnym.

Dyskusja nad rzeczywistymi problemami natury praktycznej, od kwestii translacyjnych, przez zagadnienia i metody interpretacyjne, do problemów związanych z kompozycją argumentacji w pracy naukowej.

Literatura:

Wybrane teksty naukowe wraz z dobraną przez prowadzącego literaturą sekundarną.

Wymagania wstępne:

Zaawansowana znajomość języków klasycznych, łaciny i greki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowywanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Literatura:

Dostosowana do tematu pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzedniego semestru seminarium lic.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

jak w opisie głównym

Wymagania wstępne:

Seminarium licencjackie gr I w semestrze zimowym 2021/22 będzie odbywać się w formie online (plus spotkania w formie stacjonarnej w ramach dyżurów)

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abeJqkdpRL2DaH5Mq5gflx-aIAw8w9AK1YpROGYMPSa41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e4e3ac61-fd0e-4669-857e-379b529351f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.