Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium łacińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-3-TransLac Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium łacińskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W05, F1_W13, F1_U06, F1_U11, F1_U12, F1_K05


Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych (proza i poezja łacińska)

Pełny opis:

Lektura tekstów oryginalnych, tj dłuższych fragmentów prozy i/lub poezji łacińskiej z uwzględnieniem aparatu krytycznego, realiów kulturowych, historycznych, intertekstualnych, specyfiki języka (gramatyki, stylu) danego autora.

Literatura:

Słowniki do j. łacińskiego.

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich.

Opracowania monograficzne relewantnych tekstów - w zależności od dokonanego wyboru.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna terminologię gramatyczną z zakresu j. łacińskiego.

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (fleksja, zagadnienia składniowe).

Student potrafi przetłumaczyć tekst łaciński, wykorzystując wskazówki prowadzącego.

Student potrafi posługiwać się poprawną terminologią gramatyczną.

Student dysponuje znajomością słownictwa łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnego Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa.

Student posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym.

Student posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultury starożytnych Rzymian.

Student potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

Student ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia: test końcowy pisemny, obecność (można opuścić 2 jednostki na 30 godzin zajęć) i przygotowanie do zajęć, średnia ocen z lektur łacińskich

EK 1) Zna na poziomie rozszerzonym terminologię samej dyscypliny studiów, na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii dyscypliny filologia klasyczna ani na poziomie podstawowym terminologii całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dość dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

EK 2) Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej Grecji i Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa, a także podstawową wiedzę o dziejach literatury chrześcijańskiej, bizantyjskiej i neołacińskiej.

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada uporządkowanej wiedzy szczegółowej z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

EK 3) Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki, tak w ujęciu diachronicznym jak i synchronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada uporządkowanej i pogłębionej wiedzy na temat łaciny

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

EK 4) Posiada pogłębioną wiedzę o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym, czy kulturowym.

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada pogłębionej wiedzy o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchowną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrą wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 5 (bdb) - posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

EK 5) Posługuje się poprawną terminologią naukową tak z zakresu samej filologii klasycznej, jak i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - czasem posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 4 (db) - zazwyczaj posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

EK 6) W swojej pracy wykorzystuje, również odnosząc się doń krytycznie, dotychczasowy dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie wykorzystuje dorobku filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

EK 7) Dysponuje znajomością języków klasycznych pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich i łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języków klasycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie dysponuje znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzji translatorskich nie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 3 (dst) - dysponuje słabą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie czasami potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 4 (db) - dysponuje dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie często potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 5 (bdb) - dysponuje bardzo dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

EK 8) Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada umiejętności translatorskich pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, nie rozumie specyfiki pracy tłumacza i spoczywających na nim powinności; nie potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasobów związanych z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 3 (dst) - posiada niewielkie umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie powierzchownie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi czasami w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 4 (db) - posiada dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zazwyczaj w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie bardzo dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zawsze w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

EK 9) Potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi inicjować pracy zespołowej ani pracować w zespole

na ocenę 3 (dst) - czasem potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 4 (db) - często potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 5 (bdb) - zawsze potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

EK 10) Ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

na ocenę 2 (ndst) - nie jest świadomy klasycznych korzeni kultury europejskiej;

na ocenę 3 (dst) - ma powierzchowną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej;

na ocenę 4 (db) - ma dobrą świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami;

na ocenę 5 (bdb) - ma dogłębną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura tekstów oryginalnych, tj dłuższych fragmentów prozy i/lub poezji łacińskiej z uwzględnieniem aparatu krytycznego, realiów kulturowych, historycznych, intertekstualnych, specyfiki języka (gramatyki, stylu) danego autora.

Pełny opis:

W obecnym semestrze są to teksty m/in/ Seneki, Cezara, Neposa, Cycerona, Salustiusza, Liwiusza, Owidiusza, elegików i autorów epoki Cesarstwa (m.in. Firmicusa Maternusa) oraz autorów średniowiecznych i nowołacińskich

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia odbywają się w formie e-learningu na zespole teams , a materiały zamieszczane są także na platformie Moodle.

Link do zespołu teamsa: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac6d8202d27d54f928d530a74e4bf772d%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6b379c1-55b4-4c67-a7b2-8a3225f6fa8a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

dostarczana przez wykładowcę

Wymagania wstępne:

wymagania wstępne- średniozaawansowana znajomość gramatyki języka łacińskiego oraz zasad przekładu tekstu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.