Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-GramHisLa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna łacińska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F2_W03, F2_W06, F2_W14,

F2_U05, F2_U06,

F2_K07

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z historią języka łacińskiego od epoki archaicznej aż do powstania języków romańskich, a także z metodologią językoznawstwa diachronicznego.

Będziemy studiować w ujęciu diachronicznym każdy aspekt języka: ewolucję fonetyczną, morfologiczną oraz składniową. Szczególny nacisk położony zostanie na odróżnianie form odziedziczonych od innowacji łacińskich.

Pełny opis:

Gramatyka historyczna to analiza języka w ujęciu diachronicznym. W przypadku łaciny wymaga ona znajomości rekonstruowanych form języka praindoeuropejskiego, jak również dobrej znajomości poświadczonych form łacińskich, nie tylko tych należących do języka literackiego, ale również do innych rejestrów języka. Analiza diachroniczna wymaga również opanowania warsztatu językoznawcy. Poznanie metodologii i narzędzi badawczych będzie istotnym elementem zajęć.

Ewolucja języka dotyczy wszystkich jego aspektów: fonetyki, morfologii, składni, leksyki. Na zajęciach poświęcimy czas omawianiu każdego z tych aspektów.

Z uwagi na to, że łacina dała początek językom romańskim, porównanie jej późnych form z formami romańskimi dostarcza wielu ważnych informacji dla analizy diachronicznej, dlatego też poświęcimy część zajęć zagadnieniom związanym z późną łaciną.

Literatura:

J.N. Adams, The Regional Diversification of Latin 200 BC – AD 600.

Philip Baldi, The Foundations of Latin, Berlin 2002

A Companion to the Latin Language, wyd. J. Clackson, Blackwell Publishing 2011.

A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paryż 1979

A. Walde, J.B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1938-1956.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W03: Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w badaniach językoznawczych.

W06: Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny w ujęciu diachronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą.

W14: Ma pogłębioną świadomość ewolucji języka łacińskiego, w szczególności zmian w warstwie semantycznej, jak i w zakresie systemów gramatycznych.

U05: Posługuje się poprawną terminologią naukową tak z zakresu samej filologii klasycznej, jak i z obszaru nauk humanistycznych.

U06: Potrafi dokonać językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej, interpretacji fenomenów językowych, lokując je w szerszym kontekście historycznokulturowym.

K07: Ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

ECTS - 4

45 godzin kontaktowych, w tym 30 godzin wykładu i 15 godzin konsultacji;

20 godzin pracy indywidualnej studenta

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą prowadzone metodą wykładową. Oceny zostaną wystawione na podstawie końcowego egzaminu ustnego.

Na ocenę dostateczną student powinien:

posiadać podstawową wiedzę o specyfice badań językoznawczych; posiadać podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w badaniach językoznawczych; posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny w ujęciu diachronicznym; mieć pogłębioną świadomość ewolucji języka łacińskiego, w szczególności zmian w warstwie semantycznej, jak i w zakresie systemów gramatycznych; umieć dokonać językoznawczej analizy najprostszych form łacińskich oraz interpretacji podstawowych fenomenów językowych; prawidłowo identyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania, oraz mieć świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Na ocenę dobrą student powinien:

posiadać pogłębioną wiedzę o specyfice badań językoznawczych; posiadać pogłębioną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w badaniach językoznawczych; posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny w ujęciu diachronicznym; mieć pogłębioną świadomość ewolucji języka łacińskiego, w szczególności zmian w warstwie semantycznej, jak i w zakresie systemów gramatycznych; umieć dokonać językoznawczej analizy większości analizowalnych form łacińskich oraz interpretacji większości fenomenów językowych; prawidłowo identyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania, oraz mieć świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Na ocenę bardzo dobrą student powinien:

posiadać pogłębioną wiedzę o specyfice badań językoznawczych; posiadać pogłębioną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w badaniach językoznawczych; posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny w ujęciu diachronicznym; mieć pogłębioną świadomość ewolucji języka łacińskiego, w szczególności zmian w warstwie semantycznej, jak i w zakresie systemów gramatycznych; umieć dokonać językoznawczej analizy wszystkich analizowalnych form łacińskich oraz interpretacji wszystkich fenomenów językowych; prawidłowo identyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania, oraz mieć świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)