Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-TrasGreck
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium greckie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W01

FK2_U02

KK2_K01


Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka greckiego, greckiej gramatyki i słownictwa,

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studenta w zakresie znajomości języka greckiego oraz literatury greckiej. Zajęcia ćwiczeniowe mają też na celu nabywanie umiejętności translatorskich literackich tekstów starogreckich na język polski.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studenta w zakresie znajomości języka greckiego oraz literatury greckiej. Zajęcia ćwiczeniowe mają też na celu nabywanie umiejętności translatorskich literackich tekstów starogreckich na język polski.

Translacja odbywa się w drodze szczegółowej analizy językowej (semantyka, gramatyka, stylistyka) i literackiej (gatunek literacki, szerszy kontekst) wybranych do lektury tekstów, tak aby dokonać ich przekładu na język polski przy możliwym zachowaniu cech literackich oryginału.

Literatura:

POMOCE NAUKOWE:

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski t. 1-4, Warszawa 1958-65.

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, t.1-2, Warszawa 2000.

M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK2_W01-1- absolwent zna w pogłębionym stopniu język grecki oraz literaturę grecką

FK2_W01-2- rozumie zasady używane w translacji tekstów antycznych

FK2_U02-1 – potrafi zastosować posiadaną wiedzę gramatyczną i leksykograficzną do analizy i przekładu tekstu greckiego.

FK2_U02-2- absolwent potrafi samodzielnie skonstruować narzędzia filologiczne używane do analizy i przekładu tekstu greckiego.

KK2_K01 – absolwent jest gotowy do dodkonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej użycia w translacji tekstów greckich.

Metody i kryteria oceniania:

FK2_W01-1- absolwent zna w pogłębionym stopniu język grecki oraz literaturę grecką

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się znajomością języka greckiego oraz literatury greckiej

4- absolwent dobrze zna język grecki oraz literaturę grecką

3- absolwent dostatecznie zna język grecki oraz literaturę grecką

FK2_W01-2- rozumie zasady używane w translacji tekstów antycznych

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się rozumieniem zasad używanych w translacji tekstów antycznych

4 - absolwent dobrze rozumie zasady używane w translacji tekstów antycznych

3 - absolwent dostatecznie rozumie zasady używane w translacji tekstów antycznych

FK2_U02-1 – potrafi zastosować posiadaną wiedzę gramatyczną i leksykograficzną do analizy i przekładu tekstu greckiego.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się umiejętnością zastosowania posiadanej wiedzy gramatycznej i leksykograficznej do analizy i przekładu tekstu greckiego.

4 – absolwent dobrze potrafi zastosować posiadaną wiedzę gramatyczną i leksykograficzną do analizy i przekładu tekstu greckiego.

3 - absolwent dostatecznie potrafi zastosować posiadaną wiedzę gramatyczną i leksykograficzną do analizy i przekładu tekstu greckiego.

FK2_U02-2- absolwent potrafi samodzielnie skonstruować narzędzia filologiczne używane do analizy i przekładu tekstu greckiego.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się umiejętnością samodzielnego konstruowania narzędzi filologicznych używanych do analizy i przekładu tekstu greckiego.

4 - absolwent dobrze potrafi skonstruować narzędzia filologiczne używane do analizy i przekładu tekstu greckiego.

3 - absolwent dostatecznie potrafi samodzielnie skonstruować narzędzia filologiczne używane do analizy i przekładu tekstu greckiego.

KK2_K01 – absolwent jest gotowy do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej użycia w translacji tekstów greckich.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się kompetencjami potrzebnymi do krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej użycia w translacji tekstów greckich.

4- absolwent ma dobre kompetencje potrzebne do krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej użycia w translacji tekstów greckich.

3- absolwent ma dostateczne kompetencje potrzebne do krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej użycia w translacji tekstów greckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Doroszewski, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Filip Doroszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Zajęcia w TUTORINGU

ECTS 4

Udział w zajęciach = 1 ECTS

Samodzielna praca z tekstem oryginalnym (tłumaczenie, analiza gramatyczna, analiza słownictwa, stylu i składni) = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

1 godz. – konsultacje z prowadzącym

29 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do ćwiczeń

60 godz. – razem

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)