Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transaltorium łacińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-TrasLacin
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transaltorium łacińskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W01

FK2_U02

KK2_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem wybranych i uprzednio przygotowanych w ramach pracy domowej tekstów łacińskich i przekład na język polski. Wchodzi w to również umiejętność korzystania z komentarzy edytorskich do tekstu. Ważna jest umiejetność korzystania ze słowników języka łacińskiego. Bardzo ważne jest w tej pracy nad łacińskim tekstem filozoficznym zrozumienie filozoficznego przekazu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem i omawianie wybranych i uprzednio przygotowanych w ramach pracy domowej tekstów łacińskich i przekład na język polski. Wchodzi w to również umiejetność czytania uwag i lekcji podanych przez edytora tekstu w przypisach, i wykorzystanie ich przy tłumaczeniu tekstu. Ważna jest też umiejętność wykorzystywania słowników językowych.

W semestrze zimowym na zajęciach będą czytane (w całości lub we wybranych fragmentach) teksty filozoficzne Apullejusza z Madaury i Augustyna z Hippony.

Apulejusz: De deo Socratis; De Platone et eius dogmate, De mundo;

Augustyn: De beata vita.

Istotnym elementem ćwiczeń jest wydobycie z czytanych i przekładanych tekstów treści filozoficznej. Pomocą w rozumieniu filozoficznego przekazu może służyć literatura dodatkowa (wstęp, komentarz tłumacza) oraz wykład filozofii, którą prezentuje autor tekstu.

Literatura:

Apulejusz z Madaury, De deo Socratis

Apulejusz: De Paltone et eius dogmate;

Apulejusz: DE mundo w:

Apulei Platonici Madaurensis Opera quae supersunt / Vol. III, De philosophia libri, ed. C. Moreschini, Stutgardiae, Lipsiae: Teubner, 1991 lub:

Apuleii Platonici Madaureunsis Opera quae supersunt, III De philosophia libri, rec. P. Thomas, Stutgardiae B.G. Teubneri MCMLXX.

Augustyn: De vita beata: Corpus Christianorum, Series Latina, XXIX Aurelii Augustini Opera, Pars II, 2, De beata vita, Tunrholti Typographi Brepols Editores Pontificii MCMLXX lub inne wydania.

Augustyn: De magistro: Corpus Christianorum, Series Latina, XXIX Aurelii Augustini Opera, Pars II, 2, De beata vita, Tunrholti Typographi Brepols Editores Pontificii MCMLXX lub inne wydania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK2_W01

Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych. Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

FK2_U02

Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu filologii.

FK2_K01

Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

Nakład pracy studenta w semestrze zimowym:

30 godz - udziała w zajęciach - 2

30 godz. - przygotowanie do zajęć 2

Metody i kryteria oceniania:

Praca studentów, przygotowanie do zajęć będzie oceniana w trakcie zajęć, podczas ich wystąpień, podczas których będą prezentować przygotowane teksty.

Na ocenę końcową składa się aktywność uczestników w trakcie zajęć w semestrze., przygotowanie do zajęć, i regularne uczestniczenie w zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów). Dodatkowo premiowane jest przygotowanie dodatkowego materiału, w postaci np. prezentacji czy wystąpień. Ocenę dostateczną zapewnia zwykłe, regularne przygotowywanie się do zajęć, uczestniczenie w zajęciach, umiejętnością czytania tekstu wraz z dodanym doń komentarzem edytorskim w przypisach. Na ocenę dobrą trzeba wykazać się ponadto większą aktywnością, a zwłaszcza zainteresowaniem tekstem i jego filozoficznym przekazem. Na ocenę bardzo dobrą wypada wykazać się dodatkowo umiejętnością analizy filozoficznej tekstu w kontekście filozofii i duchowości autora (prowadzący w tym może pomóc). Na ocenę dobra i bardzo dobra można zapracować też poprzez przygotowanie i zaprezentowanie w trakcie zajęć przez siebie wybranego tekstu (uprzednio uzgodnionego z prowadzącym).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Kazimierz Pawłowski
Prowadzący grup: Kazimierz Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem wybranych i uprzednio przygotowanych w ramach pracy domowej tekstów łacińskich i przekład na język polski. Wchodzi w to również umiejetność korzystania z komentarzy edytorskich do tekstu. Ważna jest umiejetność korzystania ze słowników języka łacińskiego. Bardzo ważne jest w tej pracy nad łacińskim tekstem filozoficznym zrozumienie filozoficznego przekazu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem i omawianie wybranych i uprzednio przygotowanych w ramach pracy domowej tekstów łacińskich i przekład na język polski. Wchodzi w to również umiejetność czytania uwag i lekcji podanych przez edytora tekstu w przypisach, i wykorzystanie ich przy tłumaczeniu tekstu. Ważna jest też umiejętność wykorzystywania słowników językowych.

W semestrze zimowym na zajęciach będą czytane (w całości lub we wybranych fragmentach) teksty filozoficzne Apullejusza z Madaury i Augustyna z Hippony.

Apulejusz: De deo Socratis; De Platone et eius dogmate, De mundo;

Augustyn: De beata vita.

Istotnym elementem ćwiczeń jest wydobycie z czytanych i przekładanych tekstów treści filozoficznej. Pomocą w rozumieniu filozoficznego przekazu może służyć literatura dodatkowa (wstęp, komentarz tłumacza) oraz wykład filozofii, którą prezentuje autor tekstu.

Literatura:

Apulejusz z Madaury, De deo Socratis

Apulejusz: De Paltone et eius dogmate;

Apulejusz: DE mundo w:

Apulei Platonici Madaurensis Opera quae supersunt / Vol. III, De philosophia libri, ed. C. Moreschini, Stutgardiae, Lipsiae: Teubner, 1991 lub:

Apuleii Platonici Madaureunsis Opera quae supersunt, III De philosophia libri, rec. P. Thomas, Stutgardiae B.G. Teubneri MCMLXX.

Augustyn: De vita beata: Corpus Christianorum, Series Latina, XXIX Aurelii Augustini Opera, Pars II, 2, De beata vita, Tunrholti Typographi Brepols Editores Pontificii MCMLXX lub inne wydania.

Augustyn: De magistro: Corpus Christianorum, Series Latina, XXIX Aurelii Augustini Opera, Pars II, 2, De beata vita, Tunrholti Typographi Brepols Editores Pontificii MCMLXX lub inne wydania.

Wymagania wstępne:

Uwagi będą przekazywane na zajęciach.

Obecność i uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)