Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-GOJP.M-W-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U04

FP1_K02

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią prezentację podstawowych pojęć i zjawisk morfologicznych (słowotwórstwa i fleksji) współczesnej polszczyzny. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy o budowie i funkcjonowaniu podsystemu morfologicznego języka.

Pełny opis:

Kurs obejmuje systematyczną prezentację teoretycznych problemów słowotwórczych, przegląd głównych klas derywatów, a także wykład tradycyjnej, tzw. szkolnej fleksji oraz fleksji akademickiej w ujęciu Zygmunta Saloniego (zob. zakres tematów).

Wykład ma stanowić punkt wyjścia do analiz przeprowadzanych w grupach ćwiczeniowych, a także samodzielnych lektur.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej (potrafi wskazać podstawowe mechanizmy derywacji słowotwórczej, kategorie gramatyczne współczesnej polszczyzny, posługuje się klasyfikacją leksemów zgodną z dwoma opisami części mowy oraz zna podstawowe grupy deklinacyjne i koniugacyjne);

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej, wyodrębnić temat i formant, określić jego rodzaj, zaklasyfikować derywat do odpowiedniej kategorii słowotwórczej i typu słowotwórczego; porafi przeprowadzić analizę form fleksyjnych, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć leksemy do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować rzeczowniki i czasowniki do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej);

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej:

na ocenę bardzo dobrą - dobrze zna mechanizmy derywacji słowotwórczej, wszystkie kategorie gramatyczne współczesnej polszczyzny, dwa opisy części mowy oraz grupy deklinacyjne i koniugacyjne;

na ocenę dobrą - zna większość mechanizmów derywacji słowotwórczej, większość kategorii gramatycznych współczesnej polszczyzny, główne zasady dwóch opisów części mowy oraz najważniejsze grupy deklinacyjne i koniugacyjne);

na ocenę dostateczną - zna najważniejsze mechanizmy derywacji słowotwórczej, podstawowe kategorie gramatyczne współczesnej polszczyzny, podstawy dwóch opisów części mowy oraz niektóre grupy deklinacyjne i koniugacyjne).

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych:

na ocenę bardzo dobrą - potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej w prawie wszystkich analizowanych przykładach, umie bezbłędnie wyodrębnić temat i formant, poprawnie określić jego rodzaj, zaklasyfikować każdy derywat do odpowiedniej kategorii słowotwórczej i typu słowotwórczego; potrafi przeprowadzić analizę niemal wszystkich form fleksyjnych polszczyzny, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć wszystkie analizowane leksemy do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować wszystkie rzeczowniki i czasowniki do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej;

na ocenę dobrą - potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej w standardowych przykładach, umie poprawnie wyodrębnić temat i formant, określić jego rodzaj, zaklasyfikować większość derywatów do odpowiedniej kategorii słowotwórczej i typu słowotwórczego; potrafi przeprowadzić analizę większości form fleksyjnych polszczyzny, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć większość leksemów do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować większość rzeczowników i czasowników do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej;

na ocenę dostateczną - potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej w niektórych analizowanych przykładach, wyodrębnić temat i formant standardowych derywatów, określić jego rodzaj, zaklasyfikować proste przykłady derywatów do podstawowych kategorii słowotwórczych i typów słowotwórczych; porafi przeprowadzić analizę najważniejszych form fleksyjnych, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć niektóre leksemy do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować wybrane rzeczowniki i czasowniki do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej).

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

na ocenę bardzo dobrą - w wysokim stopniu;

na ocenę dobrą - w zadowalającym stopniu;

na ocenę dostateczną - w podstawowym stopniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac24e39573ca4f6cab0222da56eb5244%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9003014-c807-4bf1-a04c-afe079a6df03&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w wykładach 30 g = 1 ECTS


samodzielna lektura i ćwiczenia 15 g = 0,5 ECTS


samodzielne przygotowanie do egzaminu 15 g = 0,5 ECTS


suma: 60 g = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)