Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-GOJP.M-W-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12 FP1_U04 FP1_K02

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią prezentację podstawowych pojęć i zjawisk morfologicznych (słowotwórstwa i fleksji) współczesnej polszczyzny. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy o budowie i funkcjonowaniu podsystemu morfologicznego języka.

Pełny opis:

Kurs obejmuje systematyczną prezentację teoretycznych problemów słowotwórczych, przegląd głównych klas derywatów, a także wykład tradycyjnej, tzw. szkolnej fleksji oraz fleksji akademickiej w ujęciu Zygmunta Saloniego (zob. zakres tematów).

Wykład ma stanowić punkt wyjścia do analiz przeprowadzanych w grupach ćwiczeniowych, a także samodzielnych lektur.

Literatura:

1. M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

2. A. Bogusławski, O zasadach rejestracji jednostek języka, "Poradnik Językowy" 1976 z. 8.

3. Gramatyka współczesnego języka polskiego, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego i H. Wróbla, t. 1-2, Warszawa 1998.

4. M. Grochowski, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków 1997.

5. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1971 (i nast.).

6. A. Heinz, Fleksja a derywacja, "Język Polski" 1961 z. 5.

7. B. Klebanowska, Kategorie gramatyczne w GWJP, w: Studia gramatyczne VIII, Wrocław.

8. W. Mańczak, Ile jest rodzajów w języku polskim?, "Język Polski" 1956 z. 2.

9. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, wyd. 2. rozszerzone, Warszawa 1998.

10. Z. Saloni, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, w: Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Wrocław 1976.

11. Z. Saloni, M. Świdziński, Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, w: Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1999 (i nast.).

12. J. Tokarski, Fleksja polska. Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej (zna podstawowe mechanizmy derywacji słowotwórczej, kategorie gramatyczne wspólczesnej polszczyzny, dwa opisy części mowy oraz podstawowe grupy deklinacyjne i koniugacyjne);

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej, wyodrębnić temat i formant, określić jego rodzaj, zaklasyfikować derywat do odpowiedniej kategorii słowotwórczej i typu słowotwórczego; porafi przeprowadzić analizę form fleksyjnych, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć leksemy do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować rzeczowniki i czasowniki do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej);

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Uzasadnienie ECTS:

udział w wykładach 30 g = 1 ECTS

samodzielna lektura i ćwiczenia 30 g = 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu 30 g = 1 ECTS

suma: 90 g = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej w stopniu bardzo dobrym;

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych w stopniu bardzo dobrym;

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu bardzo dobrym.

Na ocenę dobrą:

student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej w stopniu dobrym;

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych w stopniu dobrym;

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu dobrym.

Na ocenę dostateczną:

student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej w stopniu dostatecznym;

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych w stopniu dostatecznym;

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu w stopniu dostatecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac24e39573ca4f6cab0222da56eb5244%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9003014-c807-4bf1-a04c-afe079a6df03&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.