Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Oświecenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-HLP.Oswi-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - Oświecenie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01


Wymagania wstępne:

Znajomość literatury oświeceniowej na poziomie szkoły średniej.

Pełny opis:

Podczas zajęć prezentowane będę wybitne utwory oświeceniowe wraz z dorobkiem badaczy tej epoki. Celem zajęć jest omówienie, analiza i interpretacja reprezentatywnych dzieł polskiego oświecenia oraz wybranych utworów europejskiego Wieku Świateł.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W08

student zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia

U03

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego

K01

student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia i konfrontowania jej z najnowszym stanem badań dotyczącym tej epoki oraz do zasięgania opinii badaczy oświecenia, a także do ciągłego podnoszenia poziomu swej wiedzy z zakresu oświecenia

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi bardzo dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego; student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Na ocenę dobrą: student dobrze zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, czytał kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia, zna główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy przeprowadzić analizę i interpretację oświeceniowego dzieła literackiego; student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Na ocenę dostateczną: student na poziomie elementarnym zna kryteria periodyzacji oświeceniowej literatury polskiej i powszechnej, zna na poziomie podstawowym kanoniczne dzieła literackie epoki oświecenia oraz główne kierunki analizy i interpretacji literatury oświeceniowej, na poziomie podstawowym zna dorobek krytyczny poświęcony literaturze oświecenia; potrafi wymienić terminy i narzędzia badawcze z zakresu literaturoznawstwa oraz korzystając z dorobku badaczy przeprowadzić analizę oświeceniowego dzieła literackiego; student na poziomie podstawowym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej z zakresu epoki oświecenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 15 godzin

60 godz./25-30 ≈ 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 15 godzin

60 godz./25-30 ≈ 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)