Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-His.Pol-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05

FP1_U11

FP1_K04


Skrócony opis:

Wykład prowadzony przez dwa semestry obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Pełny opis:

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Literatura:

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

zna główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej; potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej

Punktacja ECTS. Uczestnicząc w zajęciach w semestrze letnim student ma możliwość uzyskania 2 pkt ECTS, na który składa się: 1 pkt 30 godzin - udział w zajęciach. 1 pkt. przygotowanie do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie zna głównych faktów z historii Polski, nie rozumie jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- nie potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- zna wybrane fakty z zakresu historii Polski oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej

- po części potrafi wykorzystywać wiedzy z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma niepełną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli:

-zna podstawowe fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i język

-ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- zna wszystkie główne fakty z historii Polski, rozumie ich uwarunkowania i wpływ historii na rozwój kultury, zwłaszcza języka i literatury polskiej;

- potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o literaturze i języku

- ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy

Ponadto:

Na ocenę końcową z kursu, obejmującego dwa semestry składają się

1. kolokwia po poszczególnych blokach tematycznych - 40 %

2. egzamin końcowy - 60%

ad. 1. w każdy semestrze odbędą się dwa kolokwia (I+II; III, IV, V+VI; VII): zaliczenie (to znaczy zdobycie powyżej 60% punktów z każdego z nich) wszystkich kolokwiów cząstkowych jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek z owych kolokwiów w pierwszym terminie, możliwe jest jego poprawianie na dyżurze w semestrze, w którym owo kolokwium się odbyło. Kolokwia będą obejmowały materiał przedstawiony na wykładzie i będą miały charakter testu otwartego (chronologiczne szeregowanie wydarzeń i postaci, identyfikacja postaci historycznych na podstawie ich krótkiej charakterystyki, objaśnianie pojęć, rozwiązywanie skrótów, daty najważniejszych wydarzeń, wskazywanie wydarzeń związanych z podanymi miejscami etc.). Każde kolokwium daje 10% punktów. Łącznie za kolokwia można zdobyć 40% punktów. Pytania do wszystkich kolokwiów są układane wspólnie z prowadząca jako podsumowanie każdego z wykładów, a następnie - po opracowaniu i ewentualnym uzgodnionym ze studentami uzupełnieniu przez prowadzącą, udostępniane studentom

ad.2. egzamin końcowy po drugim semestrze: mogą do niego przystąpić wyłącznie osoby, które zaliczyły wszystkie kolokwia cząstkowe. Niedopełnienie tych warunków przed egzaminem końcowym skutkuje utratą pierwszego terminu. Egzamin końcowy, podobnie jak kolokwia, będzie miał charakter testu otwartego. Aby zaliczyć egzamin trzeba zdobyć przynajmniej 50% punktów. Podstawą egzaminu są pytania ułożone wspólnie przez studentów i prowadzącą do poszczególnych kolokwiów.

Zaliczenie i ocena: po pierwszym semestrze studenci otrzymują zaliczenie. Warunkiem jego uzyskania jest zaliczenie przynajmniej jednego kolokwium, które miało w nim miejsce. Podstawą oceny końcowej wystawianej na koniec drugiego semestru będą punkty zdobyte podczas wszystkich kolokwiów cząstkowych i podczas egzaminu końcowego. Dodatkowe punkty studenci dostają za obecność na zajęciach (po 0,5 pkt. za zajęcia, łącznie 15 możliwych w całym roku). Punkty z kolokwiów będą stanowiły 40% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, 60% stanowiły będą punkty z egzaminu końcowego.

Ocena końcowa zostanie wystawiona według następujących zasad:

powyżej 90% - 100% - 5,0;

powyżej 80% - 90% - 4,5;

powyżej 70% - 80% - 4,0;

powyżej 60% - 70% - 3,5;

50-60% - 3,0;

poniżej 50% - ndst.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prowadzony przez dwa semestry obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Pełny opis:

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Literatura:

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prowadzony przez dwa semestry obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Pełny opis:

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. Ukazują m. in. okoliczności i proces budowy państwa polskiego w okresie piastowskim, kształtowanie się społeczeństwa stanowego, wyjątkowość demokracji szlacheckiej, przyczyny i skutki zaborów, próby odbudowy państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, zmagania Polaków w czasie II wojny światowej, rządy komunistyczne w powojennej Polsce i drogi do ich obalenia. W czasie zajęć studenci nie tylko poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju, ale i ich wpływ na obecny kształt polskiej kultury i społeczeństwa.

Literatura:

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aetyYHK1f9PtjYBusL85a2X7q34KlrOXSfN0_AAiytSo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f386dbe3-e0a8-467a-a7a7-b9f6b17c7a80&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje całość dziejów Polski począwszy od jej powstania aż po czasy współczesne.

Pełny opis:

Wykłady służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów historycznych, zachodzących w Polsce od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Dotyczą najważniejszych wydarzeń politycznych,społecznych, gospodarczych, religijnych i kulturowych. W tym semestrze obejmują następujące zagadnienia:

System wiedeński

Od powstania listopadowego (1830) do zrywu styczniowego 1963 r.

Sytuacja Polaków pod zaborami po 1964 r.

Społeczeństwo polskie pod zaborami na przełomie XIX i XX w.

Sprawa polska w czasie pierwszej wojny światowej i pierwsze lata niepodległości.

Okres rządów parlamentarnych w Polsce 1922-1926

Zamach majowy i rządy sanacji.

Polska i Polacy podczas II wojny światowej

Społeczeństwo polskie od okupacją niemiecką i sowiecką.

Formowanie się systemu komunistycznego i okres stalinowski w Polsce.

Przemiany październikowe i „mała stabilizacja”.

Dekada E. Gierka i opozycja demokratyczna.

Czasy pierwszej Solidarności.

Stan wojenny. Polska pod rządami W. Jaruzelskiego.

Okrągły stół i kształtowanie nowego systemu społeczno-politycznego i gospodarczego Polski

Literatura:

H. Samsonowicz i in., Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z historii Polski.

kod zespołu:

286yb71

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.