Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lekcje tekstów dawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Lekcje-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lekcje tekstów dawnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W09 FP1_U04 FP1_K02


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Wstęp do językoznawstwa historycznego

Skrócony opis:

Przygotowanie do lektury tekstów dawnych. Omówienie zmian w grafii druków polskich. Zapoznanie ze słownikami historycznymi jako podstawowym źródłem informacji o polskiej leksyce dawnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest utrwalenie i rozbudowanie wiedzy z językoznawstwa diachronicznego oraz praktyczne wykorzystanie jej w lekturze tekstów dawnych. Bazując na polszczyźnie utrwalonej w dawnych drukach i rękopisach, zapoznaje się studentów ze zmianami, jakie zachodziły w zapisie i druku dawnych tekstów polskich. W toku lektury tekstów studenci poznają wybrane zjawiska fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe i semantyczne.

Problematyka zajęć obejmuje tematykę:

alfabety i języki słowiańskie;

grafia języka polskiego;

periodyzacja dziejów polszczyzny;

wybrane zagadnienia z leksykologii;

historyczne słowniki języka polskiego;

budowa książki;

cechy druków dziewiętnastowiecznych;

cechy druków osiemnastowiecznych;

cechy druków siedemnastowiecznych;

cechy druków szesnastowiecznych;

słownictwo historyczne;

pismo gotyckie;

słowniki historyczne języka polskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W09

Student zna kryteria periodyzacji historii języka polskiego oraz główne

fakty z historii polszczyzny, a także podstawowy dorobek

naukowy dotyczący dziejów języka.

FP1_U04

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę zjawisk językowych.

FP1_K02

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

30 godzin - udział w zajęciach;

20 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

10 godzin - przygotowanie do zaliczenia i praca zaliczeniowa.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcowa ocenę składa się kolokwium zaliczeniowe oraz praca na zajęciach.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną zweryfikowane podczas testu.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności będą weryfikowane podczas zajęć.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych będą weryfikowane w trakcie dyskusji na zajęciach.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- nie opanował efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- po części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- po części zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- częściowo potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma wybiórczą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma wybiórczą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w znacznej części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w pełni posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska, Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 punkt obecność

1 punkt praca samodzielna

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.