Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polonista w nowych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-PolwMedia
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polonista w nowych mediach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W10

FP1_U01

FP1_U05

FP1_U06

FP1_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu Nauk pomocniczych.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w obszar oprogramowania, stron internetowych oraz baz bibliograficznych istotnych dla polonistyki i humanistyki. W trakcie praktycznych zajęć doskonalą umiejętność korzystania z narzędzi, takich jak MS Word, Power Point, Canva, a także zdobywają kompetencje w tworzeniu stron internetowych. Dodatkowo, obejmuje przygotowanie do pisania prac naukowych i edycji tekstu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar oprogramowania komputerowego, stron internetowych, baz bibliograficznych oraz zasobów bibliotecznych, istotnych dla pracy polonisty (i ogólniej - humanisty). Podczas zajęć praktycznych studenci rozwijają umiejętność efektywnego posługiwania się narzędziami takimi jak MS Word, Power Point, Canva, a także zdobywają umiejętności tworzenia własnych stron internetowych. Dodatkowo, przedmiot obejmuje przygotowanie do pisania prac naukowych, ucząc studentów edycji tekstu we właściwym programie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1

Student zna wybrane oprogramowanie wspomagające pracę polonisty.

EU2

Student zna normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej).

EU3

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje.

EU4

Student potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je stosując odpowiednie oprogramowanie.

EU5

Student potrafi stworzyć stronę internetową.

EU6

Student potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych.

EU7

Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą

• Student bardzo dobrze zna wybrane oprogramowanie wspomagające pracę polonisty

• Student bardzo dobrze zna normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej)

• Student bardzo dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje

• Student potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je stosując odpowiednie oprogramowanie

• Student potrafi w pełni samodzielnie stworzyć stronę internetową

• Student bardzo dobrze potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

• Student jest w pełni gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Na ocenę dobrą

• Student dobrze zna wybrane oprogramowanie wspomagające pracę polonisty

• Student dobrze zna normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej)

• Student dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje

• Student potrafi dobrze opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je stosując odpowiednie oprogramowanie

• Student potrafi dobrze stworzyć stronę internetową

• Student potrafi dobrze planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

• Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Na ocenę dostateczną

• Student podstawowo zna wybrane oprogramowanie wspomagające pracę polonisty

• Student podstawowo zna normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej)

• Student podstawowo potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje

• Student potrafi podstawowo opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je stosując odpowiednie oprogramowanie

• Student potrafi podstawowo stworzyć stronę internetową

• Student potrafi podstawowo planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

• Student jest podstawowo gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Cybulski, Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

Łącznie 60 godzin = 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w zajęciach - 30 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, wykonywanie zleconych ćwiczeń - 15 godz. = 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia - 15 godz. = 0,5 ECTS


Łącznie: 60 godzin = 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)