Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-TradycAnty
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja antyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W04 FP1_W08 FP1_W13 FP1_W20 FP1_U06 FP1_K05

Skrócony opis:

Kontynuacja i rozszerzenie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Podkreślenie korelacji historyczno-kulturowo-literackich. Analiza podstawowych pojęć cywilizacji europejskiej wywodzących się z antyku. Poszerzenie horyzontów myślowych, pozwalających na świadome kształtowanie poglądów na temat historii, kultury i literatur europejskich, w tym i kultury polskiej.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

Język grecki i łaciński – języki martwe czy żywe? Podstawy kultury europejskiej. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada „prepon”). Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Epika w starożytności i jej recepcja (m. in. zmiany refleksji literaturoznawczej i historycznej). Liryka w starożytności i jej recepcja. Dramat w starożytności i późniejsza recepcja (Theatrum mundi). Kultura europejska i łacińskie średniowiecze. Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych korzeniach kultury europejskiej

Tematy dotyczące stricte literatury antycznej: u źródeł gatunków literackich liryka grecka (miary metryczne), epopeja, tragedia, komedia, dialog i diatryba. Epoka hellenistyczna - narodziny współczesnej kultury (np. Lukian i science fiction), idea synergii, epigramat, idylla, agonistyka. Kolekcjonerstwo literackie, oryginalność Literatury starożytnego Rzymu (od Plauta do Boecjusza, w zarysie).

"Doświadczyć chorei" - zajęcia poetycko-muzyczne.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

A. Krokiewicz, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959,

W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001,

M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, PWN Warszawa 2007.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.

+ Materiały własne

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer i L. Trzcionkowski, Warszawa 2011

+ materiały opracowane przez wykładowcę i dostarczane uczestnikom kursu w formie elektronicznej

B. Literatura uzupełniająca:

H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2006.

D. R. Kelly, Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z

zakresu wiedzy o kulturze;

- ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o

kulturze;

- ma uporządkowaną wiedzę o związkach współczesnej

literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i

arcydziełami literatury światowej;

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury

antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii

humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie

podstawowym

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Opis ECTS

Za udział w zajęciach Student może uzyskać 2 punkty ECTS, na które składają się

- udział w zajęciach - 30 godzin;

- przygotowanie pracy pisemnej - 20 godzin;

- przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- w stopniu dostatecznym zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze;

- w stopniu dostatecznym ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze;

- w stopniu dostatecznym posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa w celu odsłonięcia znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym zgodnie ze studiowanymi specjalnościami;

- w stopniu dostatecznym posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- w stopniu dostatecznym ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- w stopniu dostatecznym ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w dobrym stopniu zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze;

- w dobrym stopniu ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze;

- w dobrym stopniu posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- w dobrym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa w celu odsłonięcia znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym zgodnie ze studiowanymi specjalnościami;

- w dobrym stopniu posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- w dobrym stopniu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- w dobrym stopniu ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w bardzo dobrym stopniu zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu wiedzy o kulturze;

- w bardzo dobrym stopniu ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową, wiedzę o kulturze;

- w bardzo dobrym stopniu posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- w bardzo dobrym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa w celu odsłonięcia znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym zgodnie ze studiowanymi specjalnościami;

- w bardzo dobrym stopniu posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- w bardzo dobrym stopniu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- w dobrym stopniu ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostaną zweryfikowane na postawie pracy pisemnej (test oraz analiza i interpretacja wybranych pojęć, zagadnień i utworów) - 70%.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie egzaminu ustnego, który będzie miał charakter uzupełniający, sprawdzający umiejętność czytania w języku łacińskim i greckim oraz sentencji-pamiątek słownych po antyku śródziemnomorskim - 30%

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych zostaną zweryfikowane w trakcie dyskusji na zajęciach.

Punkty dodatkowe za udział w projekcie "Doświadczyć chorei"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przykładowe tematy ( mogą zostać zmodyfikowane , rozszerzone lub zawężone według potrzeb i możliwości grupy) :

Język grecki i łaciński – języki martwe czy żywe? Podstawy greki i łaciny Podstawy kultury europejskiej. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada „prepon”). Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Epika w starożytności i jej recepcja (m. in. zmiany refleksji literaturoznawczej i historycznej). Liryka w starożytności i jej recepcja. Dramat w starożytności i późniejsza recepcja (Theatrum mundi). Kultura europejska i łacińskie średniowiecze. Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych korzeniach kultury europejskiej

Tematy dotyczące stricte literatury antycznej: u źródeł gatunków literackich liryka grecka (miary metryczne), epopeja, tragedia, komedia, dialog i diatryba. Epoka hellenistyczna - narodziny współczesnej kultury (np. Lukian i science fiction), idea synergii, epigramat, idylla, agonistyka. Kolekcjonerstwo literackie, oryginalność Literatury starożytnego Rzymu (od Plauta do Boecjusza, w zarysie).

"Doświadczyć chorei" - zajęcia poetycko-muzyczne.

Pełny opis:

jak w opisie skróconym

Literatura:

jak w opisie głównym przedmiotu, część materiałów dostarczana przez wykładowczynię online lub w formie papierowej

Wymagania wstępne:

zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym z możliwością korzystania

z MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af23AUC_zfiNKeOok_qSWtAKZpqpGiIhaxijvbS3LFyk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=34a026ff-664c-4fa3-ad7e-97183709e471&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)