Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-TradycBibl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_U01

FP1_K01


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Zapoznanie z Biblią i podłożem jej kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu historyczno-literackiego.

2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych motywów, epizodów i idei biblijnych występujących w literaturze i kulturze w odróżnieniu od pozostałych recepcji religijnych.

3. Umiejętność charakterystyki biblijnych gatunków literackich i podstawowych instytucji biblijnych w ich aspekcie historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Część I

1) Proces powstawania i przekazywania tekstu (oryginalne języki tekstu biblijnego; środowiska tworzenia - problematyka autorstwa i redakcji, autografy i apografy biblijne; najważniejsze zachowane papirusy i kodeksy w językach oryginalnych).

2) Kanony biblijne jako finalny efekt procesu rozwoju literackiego i religijnego. Charakterystyka najważniejszych kanonów Biblii.

3) Chronologia najważniejszych wydarzeń biblijnej historiografii oraz główne tematy i problematyka poszczególnych zbiorów ksiąg kanonu biblijnego.

4) Teksty kanoniczne a biblijna literatura apokryficzna.

5) Rodzaje i najważniejsze gatunki literackie Biblii.

6) Główne nurty hermeneutyki biblijnej.

7) Translatoryka biblijna. Wydania krytyczne; edycje przekładów. Najważniejsze starożytne i polskie przekłady biblijne.

Część II. Biblia w literaturze

Praca zespołowa studentów - prezentacje i dyskusje na wybrane tematy dotyczące nawiązań do Biblii w literaturze.

Literatura:

Literatura zasadnicza to wyznaczony tekst źródłowy oraz materiały dydaktyczne przekazywane sukcesywnie na zajęciach.

Literatura poszerzająca i pomocnicza:

1. Tekst Biblii (dowolne wydanie i tłumaczenie na język polski wraz z księgami deuterokanonicznymi ST).

2. Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008.

3. Kramarek G., Tradycja biblijna w literaturze polskiej, Lublin 2004 (bibliografia XX w.).

4. Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

5. Bukowski K., Biblia a literatura polska, Pallottinum: Poznań 2003.

6. Jakiel E., Mosakowski J., Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm-Pozytywizm-Młoda Polska, Gdańsk 2013.

Nowaczyński P., Chrystus w literaturze polskiej, Lublin 2001.

7. Fiała E., Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012.

8. Jasińska-Wojtkowska M, Nowak M., red., Małe prozy biblijne, 2012.

9. J. S. Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.

10. Kiszkowiak K., Wątki Maryjne w apokryfach staropolskich, Gdańsk 2013.

Komornicka A., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

11. Pietkiewicz R., Biblia polonorum. Historia Biblii w języku polskim, t. 1, Poznań 2016.

12. Introdukcje: Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 2003; Rubinkiewicz R., red., Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996; Stachowiak L., red., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990;

13. Kontekst biblijny: Lemaire A., Świat Biblii, Ossolineum: Wrocław 2001; Bricker C. i in., Jezus i Jego czasy, Warszawa 2007; H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa, Warszawa 1994; K. Amstrong, Biblia. Biografia, przekł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis efektów kształcenia

1) W zakresie zdobytej wiedzy student:

a) podaje podstawowe informacje na temat literackich oraz historyczno-kulturowych kontekstów powstawania i interpretacji Biblii;

b) wyjaśnia sposoby oddziaływania Biblii na język i literaturę polską;

c) rozpoznaje pochodzenie i sens podstawowych wątków i motywów biblijnych oraz odróżnia je od motywów innych tradycji kultury.

2) W zakresie nabytych umiejętności student:

a) wyszukuje, ocenia i selekcjonuje informacje dotyczące funkcjonowania Biblii w kulturze europejskiej i referuje odnośne tematy na podstawie zdobytych źródeł, prezentując wyniki poszukiwań przy pomocy prezentacji multimedialnych.

b) analizuje tekst biblijny w przekładzie polskim przy pomocy podstawowych narzędzi badawczych stosowanych w literaturoznawstwie, uwzględniając kontekst analizowanego tekstu i związki zachodzące pomiędzy biblijnymi bohaterami i tematami a ideami funkcjonującymi w kulturze.

3) W zakresie nabywania kompetencji społecznych, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, student:

zdobywa świadomość dziedzictwa antycznej kultury bliskowschodniej i śródziemnomorskiej oraz odpowiedzialności za zachowanie tego dziedzictwa europejskiego

Godzinowy nakład pracy studenta związany jest z obowiązkowym uczestnictwem w 30 godzinach zajęć oraz z dodatkowym czasem, który student powinien poświęcić na zapoznanie się z tekstem źródłowym (20 godzin), na opanowanie wymaganego materiału z zajęć (5 godzin) oraz na pracę zespołową (5 godzin), polegającą na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na wyznaczony temat i przedstawieniu wyników pracy zespołu podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, dyskusja, referowanie, prezentacja

Do zaliczenia przedmiotu studenta obowiązuje:

1. kolokwium końcowe z materiału introdukcyjnego oraz ze znajomości treści wyznaczonych ksiąg biblijnych

Teksty biblijne, które obowiązują do testu:

Rdz; Wj; Lb 20-24; Sdz 13-16; Rt; 1 i 2 Sam; 1 i 2 Krl; Tb; Jud; Est; Hioba; Jer; Ez; Dn; Jon; Mt; Łk; J; Dz; Ap.

2. przygotowanie wyznaczonego tematu i zaprezentowanie go na zajęciach w określonym terminie (tematy podane podczas zajęć).

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Efekty kształcenia z obszaru wiedzy są osiągane poprzez wykład informacyjny, dyskusję, referowanie, lekturę własną, a weryfikowane są podczas kolokwium końcowego oraz prezentacji na zajęciach.

Efekty kształcenia z obszaru nabytych umiejętności osiągane są przez metodę referowania, dyskusji, lekturę własną, wyszukiwanie niezbędnych informacji, a weryfikowane są przez ocenę prezentacji wyników pracy podczas zajęć.

Efekty kształcenia z obszaru kompetencji społecznych osiągane są przez pracę zespołową z wykorzystaniem metody problemowej i giełdy pomysłów, a weryfikowane są przez ocenę wyników pracy zespołowej wyrażonej w prezentacji i animowaniu dyskusji na wyznaczony temat podczas zajęć.

Integralna częścią weryfikacji efektów kształcenia jest:

1) ocena pracy indywidualnej studenta - kolokwium ustne weryfikuje opanowanie przez studenta materiału introdukcyjnego z zajęć oraz przyswojenie treści tekstu źródłowego wyznaczonych ksiąg i fragmentów ksiąg biblijnych.

2) ocena pracy zespołowej studenta. Student jest zobowiązany przygotować w wyznaczonym zespole i zaprezentować we wskazanym terminie na zajęciach określone wcześniej zagadnienie. Prezentacje dotyczą zapożyczeń, inspiracji, odniesień i polemik z Biblią w wybranych utworach literackich. W tym zadaniu ocenie podlega przede wszystkim zdolność rozpoznania związków literatury z Biblią oraz umiejętność analizy i oceny natury tychże związków, a także wykazanie się kreatywnością i odpowiedzialnością za pracę zespołu - weryfikowane są zarówno umiejętności, jak i kompetencje społeczne.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9233fe7a8d64928810215e52fb0aebc%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d157086b-7016-44a1-bd98-8705463e9ae5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są zdalnie, wymagane jest aktywne uczestnictwo, w tym realizacja (zdalnie) prezentacji na wyznaczony temat w określonym terminie podczas zajęć.

Przygotowaną prezentację należy przesłać prowadzącemu zajęcia najpóźniej na tydzień przed zajęciami, na których ma być wygłoszona przez studentów.

Literatura:

Do oceny końcowej wlicza się wynik testu końcowego - przeprowadzonego zdalnie w terminie ostatnich zajęć na platformie MS Forms oraz ocena uzyskana z prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.