Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-StylPrakt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U05

FP1_K02


Pełny opis:

Głównym celem zajęć z praktycznej stylistyki jest przygotowanie studentów do pisania tekstów różnego typu tekstów. Studenci zapoznają się z ogólnymi zasadami budowy tekstu (tytuł i delimitacja, spójność tekstu i kompozycja tekstu), ze stylami funkcjonalnymi polszczyzny oraz z różnymi formami wypowiedzi (m.in. streszczenie, esej naukowy, felieton, recenzja, notatka prasowa, podanie). Wiedza uzyskana w trakcie analizy tekstów podporządkowana jest zdobywaniu umiejętności praktycznych – uczestnicy zajęć uczą się budowania tekstów, dostosowywania formy wypowiedzi do jej celu i dobierania odpowiednich środków wyrazu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W12 - rozumie złożoność stylistyczną polszczyzny współczesnej, zna normy językowe w zakresie stylu i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

U05 - potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci

pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim

K02 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu stylistyki, konfrontowania jej z ustaleniami ekspertów i podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: aktywny udział w zajęciach, terminowe oddanie zadawanych prac pisemnych. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, która jest wystawiona na podstawie pisanych przez Studenta prac.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który wybiórczo:

- Zna i definiuje pojęcie "tekstu"

- Rozpoznaje i charakteryzuje style funkcjonalne polszczyzny

- Wskazuje cechy charakterystyczne stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego

- Klasyfikuje różne rodzaje tekstów jako przynależące do określonego stylu polszczyzny

- Rozpoznaje i posługuje się formami wypowiedzi charakterystycznymi dla stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który dobrze:

- Zna i definiuje pojęcie "tekstu"

- Rozpoznaje i charakteryzuje style funkcjonalne polszczyzny

- Wskazuje cechy charakterystyczne stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego

- Klasyfikuje różne rodzaje tekstów jako przynależące do określonego stylu polszczyzny

- Rozpoznaje i posługuje się formami wypowiedzi charakterystycznymi dla stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego.

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który w pełni:

-Zna i definiuje pojęcie "tekstu"

-Rozpoznaje i charakteryzuje style funkcjonalne polszczyzny

- Wskazuje cechy charakterystyczne stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego

- Klasyfikuje różne rodzaje tekstów jako przynależące do określonego stylu polszczyzny

- Rozpoznaje i posługuje się formami wypowiedzi charakterystycznymi dla stylu naukowego, dziennikarsko-publicystycznego i administracyjnego.

- Wykazuje odpowiedzialność za kształt językowy tworzonych przez siebie tekstów oficjalnych

- Dyskutuje i pracuje w grupie

- Zdolny do krytycznej oceny poprawności tekstów oficjalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

1 ECTS = 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS = 30 godz. - samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie prezentacji i referatu, lektura wybranych tekstów naukowych)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

1 ECTS = 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS = 30 godz. - samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, lektura wybranych tekstów naukowych, pisanie krótkich prac m.in. streszczenia)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

PLAN ZAJĘĆ:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STYLISTYKI. CZYM JEST TEKST?

R.-A. de Beaugrande, W. U. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Warszawa 1990;

T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993 [rozszerzona wersja artykułu pt. Tekst z Encyklopedii kultury polskiej XX wieku, t. 2. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993 i n.];

R. Grzegorczykowa, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, pod red. J. Bartmińskiego, B. Bonieckiej, Lublin 1998.

2. DELIMITACJA TEKSTU

M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, dostępny na:

http://www.sbc.org.pl/Content/10018/slawska.pdf

A. Kozłowska, Tytuły i podtytuły tekstów literackich Karola Wojtyły, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, pod red. T. Korpysza, A. Kozłowskiej, Warszawa 2015, s. 125-148.

3. OD AKAPITU DO TEKSTU – PROBLEMY SPÓJNOŚCI

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. III poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000;

O spójności tekstu, pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971;

A. Wierzbicka, O spójności semantycznej tekstu wielozdaniowego, [w:] taż, Dociekania semantyczne, Wrocław 1969.

4. KOMPOZYCJA, PLAN I STRESZCZENIE TEKSTU

J. Bartmiński, Streszczenie w aspekcie typologii tekstów, [w:] Typy tekstów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1992;

W. Marciszewski, Sposoby streszczania i odmiany streszczeń, „Studia Semiotyczne” I, 1970.

5. STYLE FUNKCJONALNE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY

S. Dubisz, Historia XX-wiecznej polszczyzny literackiej i jej odmian stylowych, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001;

Język literacki i jego warianty, pod red. S. Urbańczyka, Warszawa 1982;

T. Skubalanka, O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987 i n.

6. CHARAKTERYSTYKA STYLU NAUKOWEGO

S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa-Wrocław 1982;

Tenże, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Opole 1990;

Jak pisać i redagować, pod red. Aleksandry Kubiak-Sokół, Warszawa 2009;

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990;

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996;

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2014.

7. ESEJ NAUKOWY

Zbigniew Kadłubek, Esej o eseju, dostępny w Internecie.

8. SPECYFIKA STYLU DZIENNIKARSKIEGO

Justyna Dziagacz, Profesjolekt dziennikarski, dostępny na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak2/subor/33.pdf

Krzysztof Szymoniak, Między gazetą a Internetem – nowe gatunki dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy?, dostępny na: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/4721/1/09-Szymoniak.pdf

Magdalena Ślawska, Typologie gatunków medialnych – przegląd stanowisk, dostępny na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/6796

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kozieł, Genologia dziennikarska, dostępny w Internecie.

9. WYBRANE GATUNKI INFORMACYJNE: NOTATKA, SPRAWOZDANIE, KOMENTARZ SPORTOWY, REPORTAŻ

10. WYBRANE GATUNKI PUBLICYSTYCZNE: FELIETON, BLOG, RECENZJA, ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY, ESEJ

Abecadło dziennikarstwa, red. A. Niczyperowicz, Poznań 1996;

Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków 2000;

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999;

Jak się mówi…? Jak się pisze…? Poradnik językowy dla dziennikarzy, pod red. J. Podrackiego, Warszawa 2007;

Jak zostać pisarzem? Podręcznik dla przyszłych autorów, pod red. A. Zawady, Ożarów Mazowiecki 2011;

Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000;

Klasycy dziennikarstwa. Arcydzieła sztuki dziennikarskiej, wybór i układ E.E. Kischa, Warszawa 1959;

J. Lizak, Język czasopism dla dzieci. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 1999;

A. Łobos, Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci, Katowice 2003;

A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993;

Mistrzowie reportażu. Antologia, oprac. K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2001;

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002;

Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, pod red. W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Rzeszów 1999;

Polski esej. Studia, pod red. M. Wyki , Warszawa 1998;

P. Stasiński, Poetyka i pragmatyka felietonu, Wrocław 1982;

K. Wolny, Reportaż – jak go napisać?, Rzeszów 1996.

11. CECHY I ODMIANY STYLU ADMINISTRACYJNEGO. PODSTAWOWE FORMY WYPOWIEDZI UŻYTKOWYCH.

Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalczewskiego, Łódź 2010.

E. Malinowska, Uwagi o stylu administracyjnym, [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo XV, 1994;

Taż, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole 2001;

A. Piechnik, Styl urzędowy mieszkańców wsi na przykładzie podań do wybranych ośrodków pomocy społecznej w południowej Małopolsce, Kraków 2019.

T. Piekot, G. Zarzeczny, E. Moroń, Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl, [w:] Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości (red. K. Kłosińska, R. Zimny), Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)