Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-3-TeorLit-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15095
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta wiedzy na temat głównych zagadnień teoretycznoliterackich dotyczących teorii literatury jako nauki, koncepcji dzieła literackiego; pogłębienie i zdobycie umiejętności posługiwania się uzyskaną wiedzą w pracach literaturoznawczych.

Literatura:

I Opracowania ogólne:

1. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, tłum. M. Żurowski, Warszawa 1976.

2. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988.

3. J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

4. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

5. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

6. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 [wybrane rozdziały].

7. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

8. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

9. T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie, tłum. B. Baran, Warszawa 2015.

II Antologie

1. Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

2. Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

3. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

4. Problemy teorii literatury, S. 1–4., Wrocław 1987-1998 [wydania późniejsze].

5. Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Kraków 1971-1973, t. I-II.

6. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wybór i opracowanie H. Markiewicz, T. Walas, Kraków 2011, t. III.

7. Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1965-1986, t. I-VI.

8. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1970, 1976-1992, t. I-V.

9. Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, oprac. W. Karpiński, tłum. S. Cichowicz i in., Warszawa 1974.

10. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór: H. Chudak i in., przedm. M. Żurowski, Warszawa 1998.

11. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

12. Polska genologia literacka, red. naukowa D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

13. Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. naukowy R. Cudak, Warszawa 2009.

14. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

15. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2012.

III Słowniki

1. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

2. M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, wstęp: S. Jaworski, Bielsko-Biała 1999.

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.

4. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

5. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, wstęp: A. Ubersfeld, tłum. S. Świontek, Wrocław 2002.Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

6. K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Wiedza:

FP1_W03: zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych.

Umiejętności:

FP1_U03: potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

Kompetencje społeczne:

FP1_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE:

Metoda:

• indywidualna i wspólna (podczas ćwiczeń) lektura tekstów teoretycznych,

• prezentacje multimedialne z elementami wykładu dot. problemów ogólnych teorii literatury, ew. dyskusja z tezami autorów,

• wideokonferencje na MS Teams, czat;

• materiały do ćwiczeń udostępniane są na platformie Moodle.

• w trakcie dwóch semestrów studenci zapoznają się z artykułami podanymi jako lektura obowiązkowa.

• podstawą zaliczenia są prace zaliczeniowe, co najmniej 4 w ciągu semestru, przekazywane na Moodle i przesyłane do tegoż systemu.

KRYTERIA OCENIANIA:

Wiedza:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): biegła i pogłębiona znajomość treści lektur obowiązkowych i treści podawanych podczas wykładu i ćwiczeń; umiejętność porównania teoretycznych stanowisk badaczy; samodzielna (krytyczna) interpretacja tez teoretycznych; TERMINOWOŚĆ W PRZESYŁANIU PRAC ZALICZENIOWYCH.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): dobra znajomość lektury obowiązkowej wraz z poprawnością rozumienia głównych pojęć teoretycznych i tez przy ew. próbach dyskusji; dobra znajomość nazwisk badaczy, historyków i teoretyków literatury, a także ich szczególnych osiągnięć; poprawne zrozumienie treści przekazanych podczas ćwiczeń, sprawne posługiwanie się językiem polskim; TERMINOWOŚĆ W PRZESYŁANIU PRAC ZALICZENIOWYCH.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): hasłowa znajomość wykładanych treści; ogólnikowa znajomość tekstów podanych jako lektura obowiązkowa, bez umiejętności poprawnego merytorycznie ich zreferowania; nieznajomość nazwisk badaczy-literaturoznawców ani tytułów ich prac. Błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne; TERMINOWOŚĆ W PRZESYŁANIU PRAC ZALICZENIOWYCH.

 Na ocenę 2 (niedostateczny): brak znajomości zagadnień omówionych na ćwiczeniach; brak znajomości lektur obowiązkowych; błędy rzeczowe; nieumiejętność poprawnego zreferowania treści piśmie.

Umiejętności:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): umiejętność uargumentowania własnego stanowiska; samodzielność (oryginalność) w ujęciu tematów prac zaliczeniowych; dyskusja (czy polemika) z problemami; umiejętność formowania w pełni poprawnej wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): umiejętność poprawnego omówienia lektur obowiązkowych i interpretacji utworów literackich; nieliczne uchybienia językowe.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): słabsza niż dobra, słaba znajomość literatury obowiązkowej; referowanie tekstów i interpretacje w miarę poprawne, ale bez zrozumienia sensu stawianych tez i ich rozwiązań; względna poprawność w redagowaniu pisemnych prac zaliczeniowych; ograniczona znajomość języka polskiego: błędy w pisowni i wymowie nazwisk polskich i obcych, liczne błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne..

 Na ocenę 2 (niedostateczny): brak umiejętności pisemnego (lub ustnego) zreferowania głównych problemów podanych podczas wykładu; nieznajomość lektur obowiązkowych; brak umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich; brak umiejętności posługiwania się komunikatywnym językiem polskim; liczne błędy językowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis na stronie głównej przedmiotu

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

1. zaliczenie semestru zimowego;

2. Zaliczenie przedmiotu "Wstęp do nauki o literaturze" (I rok studiów polonistycznych).

3. Zaliczenie przedmiotu "Poetyka" (I i II rok studiów polonistycznych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18268
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis na stronie głównej przedmiotu

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

1. zaliczenie semestru zimowego;

2. Zaliczenie przedmiotu "Wstęp do nauki o literaturze" (I rok studiów polonistycznych).

3. Zaliczenie przedmiotu "Poetyka" (I i II rok studiów polonistycznych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.