Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec tradycji literackiej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LitWspTLi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna wobec tradycji literackiej II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05

FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość najważniejszych prądów literackich romantyzmu i pozytywizmu, dobra orientacja w dziewiętnastowiecznym kanonie literackim.

Podstawowa wiedza na temat literatury współczesnej (wiek XX i XXI; najważniejsi twórcy i dzieła).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest utrwalenie wiedzy na temat epoki romantyzmu i pozytywizmu oraz rozpoznanie związków literatury współczesnej z dziewiętnastowieczną tradycją literacką.

Przedmiot służy zgłębianiu wiedzy na temat historii literatury polskiej. Lektura tekstów naukowych (m.in. Marii Janion, Arkadiusza Bagłajewskiego, Bogusława Doparta, Teresy Walas) oraz wieloaspektowa analiza i interpretacja utworów literackich powstałych w XX i XXI wieku, służy tu odsłonięciu wzorcotwórczej mocy literatury romantycznej. Stanowi również pretekst do dyskusji nad siłą oddziaływania poezji wieszczej (Mickiewicz, Słowacki, Norwid), jej aprobatą z jednej, i pragnieniem jej zdewaluowania i przewartościowania z drugiej strony (Miłosz, Różewicz i in.). Celem przedmiotu jest uwrażliwianie na piękno literatury rozumianej jako dialog twórców i czytelników. Kluczowymi pojęciami są tu: nawiązanie, inspiracja, kontynuacja oraz polemika, krytyka, weryfikacja. Istotnym celem ćwiczeń jest rozwijanie umiejętności studenta w zakresie analizy dzieła literackiego (praca z tekstem z uwzględnieniem perspektywy diachronicznej) oraz kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej i pogłębianie świadomości długiego trwania wybranych motywów, symboli, idei i mitów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony. W sposób szczególny wykazuje się znajomością literatury romantycznej i pozytywistycznej.

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego reprezentującego określony nurt/prąd, epokę.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat historii literatury XIX wieku i jej związków ze współczesnością. Student jest gotów do konfrontacji swej wiedzy z najnowszymi badaniami na temat zależności pomiędzy literaturą minionych epok a współczesnością.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student wykazuje się doskonałą i dojrzałą znajomością historii literatury (zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej); objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu badań nad tradycją literacką i korzysta z nich jako narzędzi służących opisowi współczesnych zjawisk literackich. Potrafi myśleć krytycznie, konfrontować swą wiedzę z najnowszą literaturą przedmiotu; potrafi samodzielnie dokonywać interesujących analiz.

Na ocenę dobrą student wykazuje się względnie dobrą znajomością historii literatury (zna najważniejszych twórców romantyzmu i pozytywizmu oraz ich dzieła); rozumie i objaśnia większość wprowadzonych terminów służących opisowi i prezentacji problematyki wybranych utworów z przeszłości i współczesności. Podejmuje trud myślenia krytycznego i konfrontacji swej wiedzy z najnowszą literaturą przedmiotu; podejmuje próby samodzielnej analizy dzieła literackiego.

Na ocenę dostateczną student wykazuje się podstawową znajomością historii literatury (potrafi wymienić najważniejszych twórców i ich dzieła); zna podstawowe terminy służące opisowi wybranych dzieł literackich. Podejmuje próby odnalezienia powiązań między romantyzmem i pozytywizmem (problematyką dzieł) a współczesnością. Ma świadomość rozległości i złożoności związków literatury współczesnej z wiekiem XIX.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS

Udział w zajęciach - 15 h.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych i przygotowanie do zajęć - 45 h.

Przygotowanie pracy pisemnej / prezentacji - 25 h

Konsultacje - 5 h


Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)