Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nad językiem cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Metod.j-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nad językiem cz. II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_U04

FP2_K02Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z głównymi dyscyplinami i kierunkami, a także z najważniejszymi problemami i nurtami współczesnego językoznawstwa.

Pełny opis:

Zajęcia mają przede wszystkim charakter teoretyczny i metodologiczny- ich zaliczenie wymaga raczej wiedzy i zrozumienia niż praktycznych umiejętności analitycznych. W czasie wykładów omawiane są główne szkoły i kierunki lingwistyczne; z ustaleniami i dokonaniami niektórych z nich studenci mieli już kontakt na zajęciach (np. ze wstępu do nauki o języku czy z gramatyki opisowej), ale zwykle bez powiązania ich z określonym nurtem językoznawstwa. Tym samym zajęcia z metodologii pozwalają również zsyntetyzować i uporządkować wiedzę z zakresu lingwistyki nabytą na studiach I stopnia.

Literatura:

J. Aitchison, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, przeł. M. Czarnecka, Warszawa 1991.

J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

J. D. Apresjan, Naiwny obraz świata a leksykografia, "Etnolingwistyka" 1994 nr 6.

J. D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski, Wrocław 2000.

J. Austin, Mówienie i poznawanie, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

S. Grabias, Język w uwarunkowaniach społecznych. Socjolekty, w: idem, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.

H. P. Grice, Logika i konwersacja, przeł. J. Wajszczuk, "Przegląd Humanistyczny" 1977 nr 6; lub Logika a konwersacja, przeł. B. Stanosz, w: Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa 1980.

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

W. von Humboldt, Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, przeł. E. M. Kowalska, Lublin 2001.

R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa,przeł. K. Pomorska, w: idem, W poszukiwaniu istoty języka, vol. 2., Warszawa 1989.

Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980.

B. Lenartowicz, Główne pojęcia i kierunki w pragmatyce językoznawczej, w: Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki, red. J. Pelc, Wrocław 1991.

M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997.

J. Sambor, Lingwistyka kwantytatywna – stan badań i perspektywy rozwoju, "Biuletyn PTJ" 1988 nr 41.

J. Sambor, Słowa i liczby, Warszawa 1972.

E. Sapir, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978.

J. Searle, Czym jest akt mowy?, "Pamiętnik Literacki" 1980 nr 2.

J. Searle, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.

R. Tokarski, Konotacja jako składnik treści słowa, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.

R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2014.

B. L. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982.

A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura, wybór prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

A. Wierzbicka, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin 2006.

A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach, "Etnolingwistyka" 1991 nr 4.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie.

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę złożonych zjawisk językowych.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Uzasadnienie ECTS:

udział w wykładach 30 g = 1 ECTS

przygotowanie do sprawdzianu i samodzielna lektura 30 g = 1 ECTS

suma: 60 g = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć (na ocenę) odbywa się na podstawie sprawdzianu pisemnego bądź ustnego. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie:

na ocenę bardzo dobrą - opanował >90% materiału;

na ocenę dobrą - opanował >70% materiału;

na ocenę dostateczną - opanował >50% materiału.

Student potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę złożonych zjawisk językowych:

na ocenę bardzo dobrą - opanował prawie wszystkie terminy i potrafi zastosować niemal wszystkie metody analizy;

na ocenę dobrą - opanował większość terminów i potrafi zastosować wszystkie najważniejsze metody analizy;

na ocenę dostateczną - opanował podstawowe terminy i potrafi zastosować podstawowe metody analizy.

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu:

na ocenę bardzo dobrą - w wysokim stopniu;

na ocenę dobrą - w zadowalającym stopniu;

na ocenę dostateczną - w podstawowym stopniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Na zajęcia z metodologii badań nad językiem cz. 2. mogą uczęszczać wszyscy studenci I roku II stopnia filologii polskiej - także ci, którzy nie uzyskali zaliczenia z metodologii badań nad językiem cz. 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aef30f829d9d44da191b1435b377a4286%40thread.tacv2/conversations?groupId=253ba7a6-e9ec-4e12-9cc7-b70f1ddfee5f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Na zajęcia z metodologii badań nad językiem cz. 2. mogą uczęszczać wszyscy studenci I roku II stopnia filologii polskiej - także ci, którzy nie uzyskali zaliczenia z metodologii badań nad językiem cz. 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kozłowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.