Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Trans-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W14, FP2_W15, FP2_W21, FP2_W22


FP2_U04, FP2_U07, FP2_U12


FP2_K01, FP2_K03


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są teorii przekładu, metodom analizy przekładu oraz wpływowi przekładu na recepcję dzieła, a co za tym idzie podejmują kwestię roli przekładu w badaniach literaturoznawczych. Obejmują także ćwiczenia praktyczne i pracę z tekstem polskim jak również angielskim o charakterze użytkowym i literackim.

Pełny opis:

Uczestnik zajęć :

- zna periodyzację polskiej refleksji translatologicznej i potrafi scharakteryzować jej okresy

- zna różnorodne strategie translacyjne i zasady ich stosowania

potrafi scharakteryzować specyfikę przełomu kulturowego w badaniach nad przekładem

- ma uporządkowaną wiedzę o typach zależności zachodzących pomiędzy oryginałem a przekładem

- ma szczegółową wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy - tekstem przekładu a recepcją dzieła w kulturze docelowej

- zna metodę opisowych badań przekładu

potrafi scharakteryzować związki komparatystyki i translatologii

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o wybranych kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych, ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- ma uporządkowaną wiedzę o wpływie tłumaczenia na recepcję dzieła

- zna kulturotwórczą rolę tłumaczeń Biblii w ujęciu diachronicznym i problemowym

- zna problemy związane z analizą i interpretacją dzieł pisanych przez pisarzy wielojęzycznych, transmigrantów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

- zna problemy związane z analizą i interpretacją autoprzekładów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

- zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

- potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym metody analizy historycznoliterackiej dzieła, metody zwrotu kulturowego w badaniach nad przekładem oraz uwzględniać perspektywę kognitywistyczną i komparatystyczną

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

- zna język angielski na poziomie B2+, terminologię literaturoznawczą i potrafi czytać i streszczać teksty w języku angielskim właściwe dla swej dyscypliny

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez rozwijanie zdobytych umiejętności oraz stosowanie ich w pracy zawodowej (nauczycielskiej, redakcyjnej)

- potrafi określić cel swojej pracy i dobrać adekwatnie metody jego osiągnięcia posługując się zdobytą wiedzą

Literatura:

E. Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów, Poznań 2009.

E. Balcerzan, E. Rajewska, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 2007.

Nowa encyklopedia przekładoznawstwa. Pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Kielce 2010.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

M. Brocki, Antropologia. Literatura-Dialog-Przekład, Wrocław 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W14

zna periodyzację polskiej refleksji translatologicznej i potrafi scharakteryzować jej okresy

zna strategie translacyjne i zasady ich stosowania

potrafi scharakteryzować specyfikę przełomu kulturowego w badaniach nad przekładem

FP2_W15

ma uporządkowaną wiedzę o typach zależności zachodzących pomiędzy oryginałem a przekładem

ma szczegółową wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy tekstem przekładu a recepcją dzieła w kulturze docelowej

zna metodę opisowych badań przekładu

potrafi scharakteryzować związki komparatystyki i translatologii

FP2_W21

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych,

ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

ma uporządkowaną wiedzę o wpływie tłumaczenia na recepcję dzieła

zna problemy związane z analizą i interpretacją dzieł pisanych przez pisarzy wielojęzycznych, transmigrantów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

zna problemy związane z analizą i interpretacją autoprzekładów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

FP2_W22

zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

FP2_U04

potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym metody analizy historycznoliterackiej dzieła, metody zwrotu kulturowego w badaniach nad przekładem oraz uwzględniać perspektywę kognitywistyczną i komparatystyczną

FP2_U07

posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

FP2_U12

zna język angielski na poziomie B2+, terminologię literaturoznawczą i potrafi czytać i streszczać teksty w języku angielskim właściwe dla swej dyscypliny

FP2_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez rozwijanie zdobytych umiejętności oraz stosowanie ich w pracy zawodowej (nauczycielskiej, redakcyjnej)

FP2_K03

potrafi określić cel swojej pracy i dobrać adekwatnie metody jego osiągnięcia posługując się zdobytą wiedzą

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

samodzielna lektura 15 godz. = 0,5 ECTS

przygotowanie do sprawdzianu 15 godz. = 0,5 ECTS

suma: 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja multimedialna (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę.

Ocena obejmuje następujące elementy:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- czynny udział w ćwiczeniach realizowanych na zajęciach i regularne czytanie przewidzianej literatury przedmiotu

- sprawdzian końcowy pisemny składający się z dwóch części; część A sprawdza wiedzę: znajomość literatury przedmiotu, terminologii, metod oraz wiedzę uzyskaną na zajęciach; część B sprawdza umiejętności

dotyczące samodzielnej analizy porównawczej polskich przekładów fragmentu dzieła literackiego w oryginale.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie uczestniczył w przewidzianej liczbie zajęć, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie zaliczył pisemnego sprawdzianu końcowego (nie zna literatury przedmiotu,nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się terminologią translatologiczną, nie potrafi samodzielnie podjąć analizy porównawczej polskich przekładów).

Ocenę dostateczną uzyskuje student, który uczestniczył w przewidzianej liczbie zajęć, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, zaliczył pisemny sprawdzian końcowy (zna w stopniu podstawowym literaturę przedmiotu, potrafi wskazać wybrany problem analityczny, zna podstawową terminologię translatologiczną, potrafi odtwórczo dokonać analizy porównawczej polskich przekładów).

Ocenę dobrą uzyskuje student, który uczestniczył w przewidzianej liczbie zajęć, uczestniczył aktywnie w zajęciach, zaliczył pisemny sprawdzian końcowy (zna literaturę przedmiotu - potrafi ją dokładnie zreferować, potrafi wskazać i omówić wybrany problem analityczny, posługuje się terminologią translatologiczną, potrafi dokonać analizy porównawczej polskich przekładów).

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zaliczył pisemny sprawdzian końcowy z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym plus (zna literaturę przedmiotu w stopniu wysokiej szczegółowości i potrafi krytycznie odnieść się do prezentowanych w niej koncepcji wskazując zalety i wady danej metodologii , potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią translatologiczną, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne). Ocena dobry plus ze sprawdzianu może stanowić podstawę oceny bardzo dobry na koniec zajęć, jeśli aktywność i zaangażowanie studenta w pracę w trakcie dwóch semestrów zajęć legitymizują taką decyzję.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują zagadnienia specyfiki opisowej metody badań nad przekładem (Toury), jak również metod wyrastających z doświadczeń postkolonialnych i postzależnościowych (Spivak).

Pełny opis:

Uczestnik zajęć :

- zna periodyzację polskiej refleksji translatologicznej i potrafi scharakteryzować jej okresy

- zna różnorodne strategie translacyjne i zasady ich stosowania

potrafi scharakteryzować specyfikę przełomu kulturowego w badaniach nad przekładem

- ma uporządkowaną wiedzę o typach zależności zachodzących pomiędzy oryginałem a przekładem

- ma szczegółową wiedzę o zależnościach zachodzących pomiędzy - tekstem przekładu a recepcją dzieła w kulturze docelowej

- zna metodę opisowych badań przekładu

potrafi scharakteryzować związki komparatystyki i translatologii

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o wybranych kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych, ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- ma uporządkowaną wiedzę o wpływie tłumaczenia na recepcję dzieła

- zna kulturotwórczą rolę tłumaczeń Biblii w ujęciu diachronicznym i problemowym

- zna problemy związane z analizą i interpretacją dzieł pisanych przez pisarzy wielojęzycznych, transmigrantów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

- zna problemy związane z analizą i interpretacją autoprzekładów i potrafi wskazać sposoby ich rozwiązywania

- zna i rozumie podstawowe zasady etyki autorskiej, zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz związaną z nimi terminologię

- potrafi integrować w swoim warsztacie naukowym metody analizy historycznoliterackiej dzieła, metody zwrotu kulturowego w badaniach nad przekładem oraz uwzględniać perspektywę kognitywistyczną i komparatystyczną

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

- zna język angielski na poziomie B2+, terminologię literaturoznawczą i potrafi czytać i streszczać teksty w języku angielskim właściwe dla swej dyscypliny

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez rozwijanie zdobytych umiejętności oraz stosowanie ich w pracy zawodowej (nauczycielskiej, redakcyjnej)

- potrafi określić cel swojej pracy i dobrać adekwatnie metody jego osiągnięcia posługując się zdobytą wiedzą

Literatura:

E. Balcerzan, Tłumaczenie jako wojna światów, Poznań 2009.

E. Balcerzan, E. Rajewska, Pisarze polscy o sztuce przekładu, Poznań 2007.

Nowa encyklopedia przekładoznawstwa. Pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Kielce 2010.

Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

M. Brocki, Antropologia. Literatura-Dialog-Przekład, Wrocław 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.