Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy poprawności językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-ZagPopJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy poprawności językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09

FP2_U04

FP2_K02

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień kultury języka (poprawność leksykalna, fleksyjna, słowotwórcza), które były omawiane na zajęciach w czasie studiów pierwszego stopnia.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości studentów w zakresie wybranych problemów językoznawstwa normatywnego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające na samodzielną i krytyczną ocenę innowacji językowych, zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi oraz wybranymi kwestiami dyskusyjnymi. Podczas zajęć zagadnienia normatywne będą ujmowane w ścisłym związku z naturą języka jako narzędzia komunikacji, poznania i wyrażania myśli. Szczególny nacisk zostanie położony na związek poprawnego użycia języka z precyzją myślenia.

Literatura:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2011.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 1999.

E. Kołodziejek, Po co społeczeństwu językoznawcy? Uwagi o zadaniach współczesnej normatywistyki, „Poradnik Językowy” 2007, z. 2.

M. Bańko, O normie i błędzie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5.

M. Łozińska, U. Zdunek, O znaczeniu i roli różnych źródeł poprawnościowych w warsztacie redaktora, „Poradnik Językowy” 2011, z. 2-3.

M. Bańko, Zdania typu „Rury przedziurawiły dzieci” we współczesnej prasie polskiej, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4.

H. Jadacka, Czynniki utrudniające odbiór zdania (wielokrotnie) złożonego, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1.

E. Awramiuk, Współczesna pisownia polska: między normą a uzusem, „Poradnik Językowy” 2013, z. 2.

T. Karpowicz, Hierarchizacja normy ortograficznej jako zagadnienie

teoretyczne i praktyczne, „Poradnik Językowy” 2014, z. 9.

H. Jadacka, Współczesne błędy wymawianiowe, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10.

M. Ruszkowski, O akcencie hiperpoprawnym, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1.

K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka zjawiska, próba oceny normatywnej, „Poradnik Językowy” 1997, z. 10.

Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod redakcją naukową Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2012.

L. Polkowska, Funkcje tautologii i pleonazmów we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych, „Poradnik Językowy” 2007, z. 9, s. 46-59.

A. Hącia, W sprawie oceny normatywnej redundantnych połączeń wyrazowych, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 39-46.

U. Andrejewicz, Koń się śmieje, czyli czy istnieją błędy frazeologiczne?,

„Poradnik Językowy” 2015, z. 2, s. 44-50.

M. Bugajski, Pragmatyka a lingwistyka normatywna, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 7-18.

A. Cegieła, „Czym jest mowa nienawiści?, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 7-17.

W. Pisarek, O nowomowie inaczej, [w:] tegoż, O mediach i języku, Kraków 2007.

H.S. Becker, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

W.I. Swincow, Zasady logiki w redagowaniu, Warszawa 1978.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

- zna terminologię językoznawczą związaną z językoznawstwem normatywnym i właściwie się nią posługuje,

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego, właściwie rozpoznaje, nazywa i analizuje zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej,

- umie uzasadnić swoją ocenę normatywną zjawisk językowych, odwołując się do relewantnych kryteriów,

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, fleksji, składni i słownictwa,

- potrafi przygotować wypowiedź argumentacyjną sformułowaną w stylu naukowym, spełniającą kryteria dobrego stylu, poprawności językowej i poprawności logicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie ciągłej podlegają działania analityczne i syntetyzujące podczas zajęć - ich jakość merytoryczna i poprawność językowa.

Ocenie podlega także krótka praca zaliczeniowa dotycząca opisu normatywnego wybranej innowacji (jakość merytoryczna, poprawność językowa).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach – 30 g = 1 ECTS,

przygotowanie do zajęć – 15 g = 0,5 ECTS,

przygotowanie do kolokwiów – 15 g = 0,5 ECTS,

w sumie: 60 g = 2 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości studentów w zakresie wybranych problemów językoznawstwa normatywnego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające na samodzielną i krytyczną ocenę innowacji językowych, zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi oraz wybranymi kwestiami dyskusyjnymi.

W szczególności na zajęciach będą poruszane zagadnienia poprawności językowej i stylistyki praktycznej, które studenci uznają za trudne z punktu widzenia przygotowania tekstu pracy magisterskiej.

Literatura:

Na zajęciach będziemy przede wszystkim ćwiczyć poprawność językową na konkretnych tekstach, natomiast mniejszy nacisk będzie kładziony na czytanie opracowań naukowych. Wybrane ich fragmenty w razie potrzeby będą udostępniane studentom na platformie Moodle.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2011.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 1999.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) - 30 godzin.

Aktywne działania w trakcie zajęć - 30 godzin.

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)