Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy poprawności językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-ZagPopJez Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy poprawności językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08

FP1_K01, FP1_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy oraz zwiększenie świadomości studentów w zakresie wybranych problemów językoznawstwa normatywnego

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające na samodzielną i krytyczną ocenę innowacji językowych, zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi oraz wybranymi kwestiami dyskusyjnymi. Podczas zajęć zagadnienia normatywne będą ujmowane w ścisłym związku z naturą języka jako narzędzia komunikacji, poznania i wyrażania myśli. Szczególny nacisk zostanie położony na związek poprawnego użycia języka z precyzją myślenia.

Literatura:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

E. Polański (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Warszawa 2011.

A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa 1999.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2003.

H. Jadacka, Dlaczego uzus przedszkolaków nie może mieć wpływu na normę językową?, „Poradnik Językowy” 2009, z. 4.

E. Kołodziejek, Po co społeczeństwu językoznawcy? Uwagi o zadaniach współczesnej normatywistyki, „Poradnik Językowy” 2007, z. 2.

M. Bańko, O normie i błędzie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5.

M. Łozińska, U. Zdunek, O znaczeniu i roli różnych źródeł poprawnościowych w warsztacie redaktora, „Poradnik Językowy” 2011, z. 2-3.

M. Bańko, Zdania typu „Rury przedziurawiły dzieci” we współczesnej prasie polskiej, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4.

H. Jadacka, Czynniki utrudniające odbiór zdania (wielokrotnie) złożonego, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1.

M. Kozłowska, Dlaczego nie upraszczamy polskiej ortografii?, „Niezbędnika Inteligenta: O języku w mowie i piśmie”.

E. Awramiuk, Współczesna pisownia polska: między normą a uzusem, „Poradnik Językowy” 2013, z. 2.

T. Karpowicz, Hierarchizacja normy ortograficznej jako zagadnienie

teoretyczne i praktyczne, „Poradnik Językowy” 2014, z. 9.

H. Jadacka, Współczesne błędy wymawianiowe, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10.

M. Ruszkowski, O akcencie hiperpoprawnym, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1.

R. Pawelec, Kreska kresce nierówna – o użyciu łącznika oraz (dwojako zapisywanego) myślnika we współczesnej interpunkcji i ortografii, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1.

K. Mosiołek-Kłosińska, Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka zjawiska, próba oceny normatywnej, „Poradnik Językowy” 1997, z. 10.

Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod redakcją naukową Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2012.

L. Polkowska, Funkcje tautologii i pleonazmów we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych, „Poradnik Językowy” 2007, z. 9, s. 46-59.

A. Hącia, W sprawie oceny normatywnej redundantnych połączeń wyrazowych, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 39-46.

A. Markowski, Stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form

nazw zawodów i tytułów, „Poradnik Językowy” 2012, z. 3, s. 90-91.

U. Andrejewicz, Koń się śmieje, czyli czy istnieją błędy frazeologiczne?,

„Poradnik Językowy” 2015, z. 2, s. 44-50.

M. Adaszek-Waliszczak, Psy, wilki, gęsi, nutrie, czyli... o leksyce zwierzęcej w języku polityki, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 71-80.

M. Bugajski, Pragmatyka a lingwistyka normatywna, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 7-18.

A. Cegieła, „Czym jest mowa nienawiści?, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 7-17.

W. Pisarek, O nowomowie inaczej, [w:] tegoż, O mediach i języku, Kraków 2007.

H.S. Becker, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

W.I. Swincow, Zasady logiki w redagowaniu, Warszawa 1978.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

- zna terminologię językoznawczą związaną z językoznawstwem normatywnym i właściwie się nią posługuje,

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego, właściwie rozpoznaje, nazywa i analizuje zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej,

- umie uzasadnić swoją ocenę normatywną zjawisk językowych, odwołując się do relewantnych kryteriów,

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, fleksji, składni i słownictwa,

- potrafi przygotować wypowiedź argumentacyjną sformułowaną w stylu naukowym, spełniającą kryteria dobrego stylu, poprawności językowej i poprawności logicznej.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- testy powtórzeniowe na platformie - 25% oceny końcowej

- zadania na platformie - 25% oceny końcowej

- końcowy sprawdzian pisemny - 50% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.