Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-2-KoMiSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa w szkole
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W01 FP1_U11 FP1_K04

Wymagania wstępne:

Ukończenie zajęć z bloku psychologiczno-pedagogicznego przewidzianego programem studiów specjalizacji nauczycielskiej.

Skrócony opis:

Przedmiot rozwija i utrwala wiedzę oraz umiejętności zdobyte w trakcie trwania kursów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej, uwzględniając przy tym specyfikę nauczania języka polskiego.

Pełny opis:

Przedmiot rozwija i utrwala wiedzę oraz umiejętności zdobyte w trakcie trwania kursów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej, uwzględniając przy tym specyfikę nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i szkole średniej.

W czasie zajęć uczestnicy poznają zasady komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej, a także (w formie warsztatowej) będą stosowali je w praktyce.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student/Studentka

- rozumie znaczenie filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych

i w systemie kultury narodowej, łącząc je z zagadnienia psychologiczno-pedagogicznymi;

-potrafi wykorzystać wiedzę z historii Polski w pogłębianiu wiedzy o

literaturze i języku i wykorzystuje w komunikowaniu;

- jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu

literackim i kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o

literaturze i kulturze polskiej w ramach edukacji polonistycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu komunikacji międzykulturowej. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybrane zagadnienienia nt. komunikacji, między i wielokulturowości. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu komunikowania międzykulturowego.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu zakresu komunikacji międzykulturowej. Potrafi z pomocą wykładowcy i z wykorzystaniem różnych źródeł zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybrane zagadnienienia nt. komunikacji, między i wielokulturowości. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu komunikowania międzykulturowego.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu komunikacji międzykulturowej

Z trudem potrafi zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybrane zagadnienienia nt. komunikacji, między i wielokulturowości Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu komunikowania międzykulturowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS - uczestnictwo w zajęciach

0,25 pkt ECTS - lektura i przygotowanie do zajęć;

0,25 pkt ECTS - przygotowanie do zaliczenia końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)