Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-2-MNLSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


W zakresie wiedzy: D.1/E.1.W2.; D.1/E.1.W5.

W zakresie umiejętności: D.1/E.1.U1.

W zakresie kompetencji społecznych: D.1/E.1.K1.

Wymagania wstępne:

Ukończone kursy (lub w trakcie): psychologii ogólnej i rozwojowej, podstaw dydaktyki. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauki o literaturze.

Pełny opis:

Przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych w drugim module kształcenia, czyli w klasach 4-8.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

- w zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie podstawę programową danego przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;

- konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody

aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z

wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami

kluczowymi;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury w szkole podstawowej. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową i dodatkową. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury w szkole podstawowej. Potrafi z pomocą wykładowcy i z wykorzystaniem różnych źródeł zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową i dodatkową. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury w szkole podstawowej.

Z trudem potrafi zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową i dodatkową. Zna podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS


1 pkt. (30 h) - uczęszczanie na zajęcia.


0,5 pkt (ok. 15 h) - przygotowanie do zajęć (czytanie lektur, wykonywanie prac domowych).


0,5 pkt (ok. 15 h) - przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)