Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład intersemiotyczny w nauczaniu literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-3-PrzInt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład intersemiotyczny w nauczaniu literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_WO5


FP2_WO9


FP2-WO1


FP2_UO3


FP2_KO2

Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów filologii polskiej, którzy wybrali specjalizację nauczycielską i mają (lub są w trakcie) zaliczoną metodykę nauczania literatury w szkole podstawowej. Są to zajęcia uzupełniające specjalizacji nauczycielskiej zarówno dla studentów I , jak i II stopnia.

Pełny opis:

1/ Wprowadzenie do zagadnienia: jak należy rozumieć przekład intersemiotyczny w różnych typach szkół polskiego systemu oświatowego?

2/Cywilizacyjne i kulturowe uwarunkowania edukacji medialnej, wykorzystującej różne teksty kultury.

3/ Uczeń w świecie mass mediów i hipermediów.

4/Media jako środowisko wychowawcze współczesnego ucznia.

5/ Uczeń "w niewoli" komputerów i Internetu.

6/Język telewizji i radia.

7/ Film jako sztuka i środek masowego przekazu. ("Proces" Orsona Wellesa z 1961 r.).

8/ Czy książka umarła?

9/ Ekspresja i twórczość własna uczniów na różnych etapach szkolnego kształcenia.

10/ Fenomen komiksu w przekazywaniu treści edukacyjnych.

11/ Ekranizacje teatralne jako poszerzenie wyobraźni widza i czytelnika. ("Kartoteka" T. Różewicza w teatrze TVP w 1967 r.).

12/ "Szczurołap" i "Czas apokalipsy" jako uzupełnienie interpretacji "Jądra ciemności" J. Conrada (2 spotkania).

Literatura:

1/ J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2007.

2/ B. Dyduch, Między słowem a obrazem, Kraków 2007.

3/ T. Malowaniec, Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury, Warszawa 2012.

4/ S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962.

5/ A. książek-Szczepanikowa, Ekranowy czytelnik - wyzwanie dla polonisty, Szczecin 1996.

6/ H. Read, Wychowanie przez sztukę, Wrocław 1976.

7/ M. McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001.

8/ J. Ortega Y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2002.

9/ N. Postman, Zabawić się na śmierć, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002. (również tegoż autora "Technopol").

10/ U. Eco, O bibliotece, przeł. A. Szymanowski, Waeszawa 2007.

11/ W.J. Burszta, Po co nam rzeczywistość. Ekran, mit, rzeczywistość, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

a/ Aktywny udział w dyskusjach problemowych

b/ Obecność na zajęciach (można opuścić dwa spotkania)

c/ Warunkiem dopuszczenia do rozmowy egzaminacyjnej jest praca (tekst) semestralna na uzgodniony temat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)