Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-2-PopJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U09

FP1_K06Wymagania wstępne:

Student ma dobrą znajomość kultury języka i zagadnień poprawności językowej oraz dość wysokie kompetencje językowe; potrafi poprawnie wyrażać myśli w mowie i piśmie; zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne; ma wiedzę i umiejętności z zakresu poprawności składniowej, fleksyjnej i leksykalnej.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w ramach modułu "Komunikacja językowa: media, reklama, PR" dla studentów II roku filologii polskiej I stopnia.

Zajęcia poświęcone są zastosowaniu w praktyce wiedzy z zakresu poprawności językowej. Studenci mają możliwość przeprowadzania analizy tekstów dziennikarskich pod kątem poprawnościowym i refleksji nad pojawiającymi się błędami; tworzą własne teksty, wykorzystując zdobytą wiedzę z poprawności językowej oraz zagłębiają się w wybrane dodatkowe zagadnienia związane ze współczesną polszczyzną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- student zna pojęcia, teorie i zasady związane z poprawnością językową w kontekście tekstów medialnych (FP1_W14)

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji

zawodowych związanych z tworzeniem tekstów medialnych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu Komunikacja językowa: media, reklama, PR (FP1_U09)

- jest gotów do zastosowania wiedzy językowej i umiejętności zdobytych

podczas zajęć przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności w środowisku medialnym (FP1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) student:

- student zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady związane z poprawnością językową w kontekście tekstów medialnych (FP1_W14)

- potrafi w ograniczony sposób organizować proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z tworzeniem tekstów medialnych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu Komunikacja językowa: media, reklama, PR (FP1_U09)

- jest gotów w stopniu podstawowym do zastosowania wiedzy językowej i umiejętności zdobytych podczas zajęć przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności w środowisku medialnym (FP1_K06)

Na ocenę dobrą (4) student:

- student zna większość pojęć, teorii i zasad związanych z poprawnością językową w kontekście tekstów medialnych (FP1_W14)

- potrafi dość dobrze organizować samodzielnie proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z tworzeniem tekstów medialnych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu Komunikacja językowa: media, reklama, PR (FP1_U09)

- jest prawie gotów do zastosowania wiedzy językowej i umiejętności zdobytych podczas zajęć przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności w środowisku medialnym (FP1_K06)

Na ocenę bardzo dobrą (5) student:

- student zna pojęcia, teorie i zasady związane z poprawnością językową w kontekście tekstów medialnych w stopniu bardzo dobrym (FP1_W14)

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z tworzeniem tekstów medialnych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu Komunikacja językowa: media, reklama, PR (FP1_U09)

- jest całkowicie gotów do zastosowania wiedzy językowej i umiejętności zdobytych podczas zajęć przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności w środowisku medialnym (FP1_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Ciunović, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 p. ECTS = 75 godzin

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

35 godzin - przygotowanie do zajęć

10 godzin - opracowanie tematu zaliczeniowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Ciunović, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 p. ECTS = 75 godzin

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

35 godzin - przygotowanie do zajęć

10 godzin - opracowanie tematu zaliczeniowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 p. ECTS = 50 godzin

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

12 godzin - przygotowanie do zajęć

8 godzin - opracowanie tematu zaliczeniowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. D. Zdunkiewicz_Jedynak, Warszawa 2012.

J. Dziagacz, Profesjolekt dziennikarski, [tekst dostępny na stronie: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak2/subor/33.pdf].

J. Janus, Socjolekt dziennikarzy telewizyjnych, w: Rozprawy Komisji Językowej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, nr 35, Wrocław 2008.

B. Jarosz, Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy, w: „Język Polski”, T. 100, Wyd. 1, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2020.

A. Kaczmarek, 2014, Anglicyzmy w artykułach dziennikarzy modowych a kryteria poprawności językowej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 28, s.49-58).

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

A. Markowski, R. Pawelec, 2001, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa).

A. Naruszewicz-Duchlińska, 2016, „W naszym timie…” – kilka uwag o socjolekcie korporacyjnym, „LingVaria” nr 2, s.97-106.

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. 1, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006 ,

Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji, t. 2, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008.

Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji, t. 3: Kontekst a komunikacja, pod red. I. Matusiak-Kempy i S. Przybyszewskiego, Olsztyn 2011.

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji t. 5: Frazeologizmy, red. nauk. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015.

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019.

E. Sękowska, 2012, Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje), „Eslavística Complutense” nr 12, s. 97-103).

M. Szczepaniak, 2020, Język internetu a język pisany, mówiony, zapisany [w:] Język a media. Perspektywy i zagrożenia języka we współczesnych mediach).

E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Jak pisać i redagować? Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009.

M. Zabawa, 2018, Pokój, bestseller, galeria, klinika – nowe neosemantyzmy w polszczyźnie, „Poradnik językowy”, nr 2, s. 104-115).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)