Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teksty biznesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-2-TksBiz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teksty biznesowe
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W05, FP1_W09, FP1_W18

FP1_U09, FP1_U10

FP2_K01, FP2_K02, FP2_K03

Skrócony opis:

Podczas zajęć student zapozna się z istotą tworzenia i redagowania tekstów wykorzystywanych w sferze biznesu, w tym tekstów obecnych w mediach społecznościowych, których celem jest promocja/ perswazja.

Copywriting i komunikacja marketingowa; content marketing;

Komunikacja marketingowa a etyka pracy copywritera;

Komunikat, wzmianka, zapowiedź, sylwetka, komunikacja w Internecie i na stronach www, informacja prasowa, oświadczenie prasowe, sprostowanie, ulotka (w tym ulotka w kampaniach politycznych); newsletter;

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapozna się z istotą tworzenia i redagowania tekstów wykorzystywanych w sferze biznesu, w tym tekstów obecnych w mediach społecznościowych, których celem jest promocja/ perswazja.

Copywriting i komunikacja marketingowa; content marketing;

Komunikacja marketingowa a etyka pracy copywritera;

Komunikat, wzmianka, zapowiedź, sylwetka, komunikacja w Internecie i na stronach www, informacja prasowa, oświadczenie prasowe, sprostowanie, ulotka (w tym ulotka w kampaniach politycznych); newsletter.

Zajęcia prowadzone są warsztatowo, studenci będą kształtować również krytyczny odbiór tekstów biznesowych, w tym tekstów reklamowych.

Literatura:

Bralczyk J, Język na sprzedaż, Warszawa 1996.

Kotler P, Marketing, Warszawa 2005

Michalak P, Woźniak J, Sztuka pisania perswazyjnych tekstów, Warszawa 2008

Rybak K, Woźniak A (red)., Teksty i pisma biznesowe, Warszawa 2008

Magdalena Jaworowicz, Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Engram, Warszawa, 2015

Barbara Stawarz, Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów, PWN, Warszawa, 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W05 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP1_W09- ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FP1_W19- zna współczesne metody analizy i interpretacji przedmiotowego dzieła, zgodnie ze studiowanymi specjalnościami

FP1_U09 - potrafi porozumiewać się w języku polskim, w mowie i piśmie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zgodnie z zasadami gramatyki i kultury języka i adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej

FP1_U10 -posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury i kultury, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

FP1_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

FP1_K02- potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

FP1_K03 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (40%); przygotowanie projektu zaliczeniowego - portfolio tekstów(60%);

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)