Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne narzędzia wydawnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-2-WspNWyd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne narzędzia wydawnicze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania wydawnictwa, a także poszczególnymi etapami procesu wydawniczego i promocją książki. Na zajęciach studenci poznają profile najważniejszych wydawnictw w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, konwersatoryjnym, które mają na celu zaznajomienie studentów z kolejnymi etapami procesu wydawniczego. Na zajęciach Studenci będą zapoznawać się z działalnością wydawnictwa oraz sposobami promocji książki. Główną metodą dydaktyczną jest praca indywidualna (bądź w zespole) na przygotowywanym materiale, dyskusja moderowana, burza mózgów, a także elementy wykładu podawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW_1 – omawia etapy procesu wydawniczego;

EW_2 – wymienia najważniejsze konkursy i nagrody literackie w Polsce;

EW_3 – wymienia festiwale literackie w Polsce;

EW_4 – rozpoznaje najważniejsze wydawnictwa w Polsce;

EW_5 – omawia sposoby promocji książek;

EU_1 - potrafi przygotować arkusz kalkulacyjny wydania książki;

EU_2 – pisze profil wydawnictwa;

EU_3 – dopasowuje formy promocji do konkretnej książki;

EU_4 – potrafi przygotować prezentację projektu wydawnictwa;

UK_1 - pracuje w grupie i w zespole;

UK_2 - uczestniczy w dyskusji, prezentuje swoje stanowisko;

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie opanował efektów kształcenia:

- nie bierze czynnego udziału w zajęciach;

- nie zna najważniejszych polskich wydawnictw i zasad ich funkcjonowania;

- nie rozumie problematyki związanej z procesem wydawniczym;

- nie wykazuje chęci rozwijania swoich kompetencji z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- nie wie, jakie są formy promocji książki;

- nie potrafi pracować w grupie lub w zespole;

- otrzymał ocenę niedostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu) lub nie oddał pracy.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- sporadycznie bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna w stopniu dostatecznym najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi z pomocą prowadzącego rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie;

- posiada dostateczną wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania procesu wydawniczego konkretnej publikacji;

- otrzymał ocenę dostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna dobrze najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie i w zespole;

- otrzymał ocenę dostateczną z plusem lub dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, samodzielnie poszerza swoją wiedzę;

- zna bardzo dobrze najważniejsze polskie wydawnictwa i zasad ich funkcjonowania;

- bardzo dobrze rozumie problematykę związaną z procesem wydawniczym;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje z zakresu funkcjonowania wydawnictwa w Polsce;

- bardzo dobrze wie, jakie są formy promocji książki;

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

- otrzymał ocenę dobrą z plusem lub bardzo dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sobczak
Prowadzący grup: Elżbieta Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia konwersatoryjne wprowadzające adeptów edytorstwa w świat rynku wydawniczego. Na zajęciach student zapozna się z kolejnymi etapami produkcji książki.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna obraz współczesnego rynku wydawniczego w Polsce oraz modele funkcjonowania wydawnictwa. Dowie się, jak profesjonalnie przygotować książkę do druku (redakcja, adiustacja, korekta, skład i łamanie, opracowanie graficzne). Pozna modele dystrybucji książek (w Polsce i na świecie), a także dowie się, jak przygotować plan marketingowy oraz w jaki sposób wypromować wydane pozycje.

Treści merytoryczne:

1. Obraz współczesnego rynku wydawniczego w Polsce.

2. Instytucje wspierające rozwój czytelnictwa i promujące wydawców w Polsce.

3. Modele funkcjonowanie wydawnictwa w Polsce i na świecie (wybrane przykłady).

4. Relacja wydawca-autor, prawa autorskie, copyright, zagraniczne umowy licencji.

5. Przygotowanie publikacji - redakcja, adiustacja, korekta, skład i łamanie, opracowanie graficzne, druk.

6. Modele dystrybucji książek (w Polsce i na świecie).

7. Marketing w wydawnictwie - jak przygotować plan marketingowy.

8. Promocja czytelnictwa w Polsce - inicjatywy wydawców i instytucji.

9. Targi, kiermasze, festiwale i inne przedsięwzięcia wydawnicze w Polsce

10. Targi książki ina świecie, festiwale literackie na świecie.

11. Nisze wydawnicze w Polsce i na świecie - wydawnictwa komercyjne a naukowe lub/i instytucjonalne.

12. Rynek e-booków i wydawnictwa internetowe w Polsce.

13. Jak wypromować własną twórczość - self-publishing, vanity publishing w Polsce i na świecie.

14. Podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej (umowy wydawnicze).

15. Aktualne problemy wydawców w Polsce i na świecie.

Literatura:

Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, "Rynek książki w Polsce" (2015 bądź wydania późniejsze), Warszawa; "Dokąd zmierzamy. Książka i jej czytelnik", red. R. Gaziński, Szczecin 2008; T. Woll, "Jak osiągnąć zysk w wydawnictwie", Kraków 1998; A. Baverstock, "Marketing w wydawnictwie. Fantazja czy rzeczywistość?", Kraków 1997; A. Wolański, "Edycja tekstów", Warszawa 2014; Ł. Gołębiewski, No future book. Śmierć książki, Warszawa 2008, D. Gill, Nabywanie tytułów. Organizacja i zarządzanie w redakcji, Kraków 1994, J. Kremer, 1001 ways to market your books, New Mexico 2006.

http://www.rynek-ksiazki.pl, http://www.biblioteka-analiz.pl, http://www.dobraliteratura.pl

czasopisma (wybrane numery): Biblioteka Analiz, Notes Wydawniczy, Książki. Magazyn do czytania, Nowe Książki, Zeszyty Literackie, Literatura na Świecie, Teksty Drugie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

Samodzielne przygotowanie się do zajęć - 30 godzin

Lektura zalecanej literatury - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godzin

Łącznie 120 godzin= 4 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piotrowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, zapoznanie z wymaganą literaturą - 30 godzin

Przygotowanie prezentacji na zajęcia - 15 godzin

Przygotowanie projektu zaliczeniowego - 45 godzin

Łącznie 120 godzin = 4 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)