Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy nauczyciela polonisty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-1-WarPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy nauczyciela polonisty
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09

FP2_U06

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza studenta na temat ustroju polskiej oświaty oraz dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania języka polskiego w szkole.

Skrócony opis:

Tematyka warsztatu ogniskuje wokół praktycznych umiejętności nauczycieli języka polskiego. Obejmuje m.in. nowoczesne metody nauczania, wykorzystanie technologii, planowanie lekcji, indywidualizację nauczania, budowanie relacji z uczniami i rodzicami, a także skuteczne radzenie sobie z różnorodnymi sytuacjami w klasie.

Pełny opis:

"Warsztat pracy nauczyciela polonisty" został pomyślany jako program szkoleniowy, mający na celu rozwijanie praktycznych umiejętności nauczycieli w obszarze nauczania języka polskiego. Kurs skupia się na nowoczesnych metodach nauczania, efektywnym wykorzystaniu technologii edukacyjnych, planowaniu lekcji z naciskiem na kompetencje językowe oraz budowaniu inspirującego środowiska edukacyjnego. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia do indywidualizacji procesu nauczania, oceny postępów uczniów i kreatywnego angażowania ich w rozwijanie umiejętności językowych. Warsztat obejmuje także aspekty związane z budowaniem pozytywnych relacji z uczniami oraz rodzicami, a także umiejętnością skutecznego radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami w klasie. To intensywny program, który umożliwia nauczycielom doskonalenie praktycznych kompetencji niezbędnych do skutecznego nauczania języka polskiego w dynamicznym środowisku edukacyjnym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: zaawansowane pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem specjalizacji nauczycielskiej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu; samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełnienia informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach specjalizacji nauczycielskiej, a także ukierunkować innych w tym zakresie.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji specjalizacji nauczycielskiej przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Studenci wykazują się doskonałą znajomością nowoczesnych metod nauczania, które z powodzeniem przekładają na praktyczne, innowacyjne podejścia podczas lekcji. Ich kreatywność w planowaniu zajęć sprawia, że lekcje stają się dynamiczne, zróżnicowane i efektywnie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Doskonale wykorzystują technologie edukacyjne, integrując je w proces nauczania w sposób, który skutecznie wspiera osiągnięcie celów dydaktycznych. Studenci budują mocne relacje z uczniami i rodzicami, dzięki jasnej komunikacji, empatii i otwartości na różnorodność potrzeb edukacyjnych. Ich umiejętność radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami w klasie przyczynia się do tworzenia zrównoważonego i harmonijnego środowiska edukacyjnego.

Na ocenę dobrą:

Studenci posiadają dobrą znajomość nowoczesnych metod nauczania, choć czasami potrzebują dalszego doskonalenia w ich praktycznym zastosowaniu. Planują lekcje rzetelnie, dostosowując je do potrzeb uczniów, jednak brakuje im jeszcze pewnego stopnia kreatywności. Skutecznie korzystają z technologii edukacyjnych, ale istnieje potencjał do dalszego ich efektywnego wykorzystania. Studenci budują zadowalające relacje z uczniami i rodzicami, choć mogą występować pewne obszary, które wymagają poprawy. Ich umiejętność radzenia sobie z sytuacjami w klasie jest zadowalająca, choć czasami może wymagać dalszego doskonalenia w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Na ocenę dostateczną:

Studenci posiadają podstawową wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania, ale często brakuje im innowacyjności w ich praktycznym zastosowaniu. Planują lekcje w sposób podstawowy, a dostosowanie ich do zróżnicowanych potrzeb uczniów wymaga dalszego doskonalenia. Skutecznie korzystają z technologii edukacyjnych na podstawowym poziomie, z potencjałem do dalszego ich rozwijania. Studenci budują podstawowe relacje z uczniami i rodzicami, ale wymagają dalszego rozwoju w zakresie efektywnej komunikacji. Ich umiejętność radzenia sobie z sytuacjami w klasie jest podstawowa, wymaga dalszego doskonalenia w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w zajęciach - 20 godz. (15 godz. zajęć + 2 godz. na zaliczenie + 3 godziny obowiązkowych konsultacji) = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, wykonywanie zleconych ćwiczeń - 5 godz. = 0,25 ECTS

lektura zalecanej bibliografii - 5 godz. = 0,25 ECTS

przygotowanie do końcowego testu - 10 godz. = 0,5 ECTS


Łącznie: 40 godz.= 2 pkt. ECTS


W roku akademickim 2023/24 przedmiot jest prowadzony metodą tutoringu.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)